Landsdækkende turneringer

Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling og fordeling af solidaritetsbetaling.

 

Cirkulære nr. 83 (2014)
 
fra
 
Dansk Boldspil-Unions
 
Bestyrelse

 

Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling og fordeling af solidaritetsbetaling.
 
På given foranledning meddeles følgende:
 

§ 1. Indledning
 
1.1 FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players[1] pålægger i art. 1.3 de nationale fodboldforbund at vedtage og implementere en række nationale regler, herunder nationale regler om overgangsperioder, om træningskompensation, om kontraktstabilitet og om tvistløsning.
 
1.2 DBU har allerede i sine nugældende love og cirkulærer og i standardspillerkontrakten vedtaget og implementeret størstedelen af de krævede nationale regler, herunder nationale regler om tvistløsning og om kontraktstabilitet.
 
1.3 Dette cirkulære indeholder derfor udelukkende de nationale regler, som på nuværende tidspunkt mangler at blive formelt vedtaget og implementeret af DBU, for at DBU fuldt ud har efterkommet pålægget i FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players art. 1.3.
 
1.4 Cirkulæret indeholder i §§ 2 og 3 nærmere regler om overgangsperioder ved klubskifter til danske klubber. Cirkulærets bestemmelser om overgangsperioder i §§ 2 og 3 gælder for spillere, som bliver kontraktspillere i forbindelse med et skifte til en dansk klub, samt for spillere, som allerede er kontraktspillere, og som forbliver kontraktspillere i forbindelse med et skifte til en dansk klub.[2]
 
1.5 Cirkulæret indeholder desuden i § 4 nærmere regler om økonomisk kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber.
 
1.6

Cirkulæret indeholder herudover i § 5 nærmere regler om fordeling af solidaritetsbetaling mellem en dansk klubs amatørafdeling og dens eventuelle kontraktfodboldvirksomhed ved internationale klubskifter.

1.7 Cirkulæret indeholder endelig i § 6 en henvisning til den bestemmelse i FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players, som forbyder tredjemands indflydelse på danske klubber.
 
§ 2. Overgangsperioder for kontraktspilleres skifte til danske klubber
 
2.1 Klubskifte til en dansk klub kan kun finde sted i en af to årlige overgangsperioder. Den første årlige overgangsperiode, som ikke må overstige 12 uger, skal begynde efter afslutningen af en sæson og skal normalt ende før den nye sæson begynder.[3] Den anden årlige overgangsperiode skal ligge i midten af sæsonen og må ikke overstige 4 uger.
 
2.2 I forlængelse af hidtidig praksis har DBUs bestyrelse besluttet, at fremtidige overgangsperioder for klubskifter til danske klubber fastlægges således:
 
  1. overgangsperiode:
 
  Fra og med den 11. juni[4] til og med den 31. august, kl. 23:59. Hvis den 31. august falder på en lørdag eller søndag, slutter overgangsperioden den følgende mandag, kl. 23:59.
 
  2. overgangsperiode:
 
  Fra og med den 5. januar til og med den 31. januar, kl. 23:59. Hvis den 31. januar falder på en lørdag eller søndag, slutter overgangsperioden den følgende mandag, kl. 23:59.
 
2.3 En kontraktspiller må højst skifte klub 2 gange i Danmark i perioden fra 1. juli til 30. juni. I denne periode kan spilleren kun deltage i officielle kampe for 2 danske klubber.

Hvis en spiller foretager et klubskifte til en dansk klub fra en klub, hvis nationale forbunds turneringsår afviger fra det danske turneringsår, kan spilleren deltage i officielle kampe for en tredje klub inden for det samme turneringsår.

Både ansættelse hos en ny klub og udlejning til en ny klub udgør et klubskifte.
 
2.4 Kun spillerkontrakter og lejekontrakter, der indebærer et klubskifte, er underlagt de begrænsninger, som bestemmelserne om faste overgangsperioder indebærer. Indgåelse af spillerkontrakter med egne amatørspillere og forlængelse af spillerkontrakter med egne kontraktspillere kan derimod ske løbende igennem sæsonen.
 
2.5 Alle skriftlige formaliteter skal være overholdt og indleveret til DBU inden overgangsperiodens udløb, for at en spillerkontrakt eller lejeaftale, der indebærer et klubskifte, kan betragtes som rettidigt modtaget hos DBU. Dette gælder eksempelvis korrekt underskrevet aftale om ophør af en igangværende spillerkontrakt mellem spilleren og en afgivende klub, korrekt underskrevet spillerkontrakt, korrekt underskrevet lejeaftale (tre parter skal underskrive), anmodning om spillercertifikat via DBU til udenlandsk forbund m.v.
 
2.6 Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players art. 18.2, der har følgende indhold:
    18.2 A club intending to conclude a contract with a Professional must inform his current club in writing before entering into negotiations with that Professional. A Professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or will expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions.
 
  Ifølge FIFA's Regulations for the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelsen ”binding at national level”.
 
§ 3. Dispensation for arbejdsløse kontraktspillere
 
3.1 Efter FIFA's Regulations for the Status and Transfer for Players art. 6 har det nationale forbund adgang til at meddele dispensation fra reglerne om overgangsperioder for arbejdsløse kontraktspillere, forudsat at der herved tages behørigt hensyn til en korrekt sportslig afvikling af turneringerne.
 
3.2 DBUs administrations dispensationspraksis er følgende:
 
  A. En tidligere kontraktspiller, som ved afslutningen af en overgangsperiode stod uden arbejde som kontraktspiller, kan ansøge DBUs administration om dispensation til at foretage skifte til en dansk klub som kontraktspiller (og altså i den forbindelse indgå en spillerkontrakt) uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder i § 2, forudsat at spilleren ikke har spillet officielle kampe som amatør efter ophøret af sin seneste kontrakt.
 
  B. En tidligere kontraktspiller, hvis spillerkontrakt er bragt til ophør i utide på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse fra klubbens eller spillerens side, kan ansøge DBUs administration om dispensation til at foretage skifte til en dansk klub som kontraktspiller (og altså i den forbindelse indgå en spillerkontrakt) uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder i § 2, selv om den pågældende spiller har spillet officielle kampe som amatør efter kontraktophøret. Denne særlige dispensationsmulighed gælder kun i perioden fra det ufrivillige kontraktophør og frem til starten af den førstkommende overgangsperiode efter kontraktophøret. Derefter gælder den i § 3.2.A beskrevne almindelige dispensationsregel.
 
  C. Uanset årsagen kan der aldrig opnås en dispensation fra reglerne om overgangsperioder i § 2 i perioden fra den 1. maj (eller fra det eventuelt tidligere liggende tidspunkt, hvor der resterer 4 eller færre spillerunder i henholdsvis Herre-DMs øverste række (gælder mandlige kontraktspillere)) og Kvinde-DMs øverste række (gælder kvindelige kontraktspillere) og til sæsonafslutningen.
 
3.3 Der gives ikke andre typer dispensationer end nævnt i § 3.2. Det gælder også med hensyn til målmænd, hvor der tidligere har været en særlig dispensationsmulighed.
 
§ 4. Økonomisk kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber
 
4.1. Når en mandlig spiller indgår sin første spillerkontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

  A. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 20.000 kr., hvoraf 12.000 kr. finansieres af kontraktklubben og 8.000 kr. finansieres af DBU.
  B. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.000 kr., hvoraf 6.600 kr. finansieres af kontraktklubben og 3.400 kr. finansieres af DBU. 
  C. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. division udgør kompensationsbeløbet 4.000 kr., hvoraf 3.600 kr. finansieres af kontraktklubben og 400 kr. finansieres af DBU.
 
4.2. Når en mandlig spiller indgår sin anden spillerkontrakt med en dansk klub inden 3 måneder efter udløbet af den første kontrakt, og dette sker inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. 

Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

  A. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 20.000 kr., hvoraf 12.000 kr. finansieres af kontraktklubben og 8.000 kr. finansieres af DBU.
  B. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.000 kr., hvoraf 6.600 kr. finansieres af kontraktklubben og 3.400 kr. finansieres af DBU.
  C. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. division udgør kompensationsbeløbet 4.000 kr., hvoraf 3.600 kr. finansieres af kontraktklubben og 400 kr. finansieres af DBU.
 
4.3. Kompensationsbeløbet efter §§ 4.1 og 4.2 fastsættes efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering på tidspunktet for kontraktindgåelsen, hvorved forstås den dag, hvor begge parter har underskrevet spillerkontrakten. Forudsætningen er dog, at DBU efterfølgende godkender spillerkontrakten. Den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering følger turneringsåret, som løber fra og med 1. juli til og med 30. juni.
   
4.4 Kompensationen fordeles forholdsmæssigt mellem spillerens tidligere klubber siden spillerens 12. år, ud fra oplysningerne om spillerens tidsmæssige tilknytning til de tidligere klubber, som oplyst i det af kontraktklubben indsendte spillerpas, jf. § 4.5. Perioder uden identificerede klubtilhørsforhold udløser ikke kompensation.
 
4.5 Når kontraktklubben indsender en spillerkontrakt omfattet af kompensationsreglerne til godkendelse hos DBU, er kontraktklubben forpligtet til at medsende et af spilleren underskrevet spillerpas, der oplyser, hvilke klubber spilleren har spillet i siden dennes 12. år. Efter godkendelse af kontrakten fordeler og udbetaler DBU kompensationen til de berettigede klubber, som fremgår af spillerpasset, og opkræver samtidig kontraktklubbens andel. Kontraktklubben er forpligtet til at gøre, hvad der med rimelighed kan kræves for, at det indsendte spillerpas indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger.
 
4.6 En tidligere klubs krav på kompensation forældes ved udløbet af det turneringshalvår, der følger efter det turneringshalvår, hvori kontraktindgåelsen skete.
 
4.7 Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i §§ 4.1-4.6, gælder der ingen pligt til at betale kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber. 

Klubberne kan imidlertid frit indgå andre aftaler om kompensation, herunder aftaler om højere kompensationsbeløb. Sådanne aftaler kan dog kun vedrøre den andel af kompensationen, som kontraktklubben selv skal finansiere og afregningen er DBU uvedkommende. 
 
4.8 Bestemmelserne i dette cirkulæres § 4 gælder, så længe der foreligger en samarbejdsaftale mellem Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union, jf. DBUs loves § 13.8, jf. § 28.4.
 
§ 5. Fordeling af solidaritetsbetaling mellem en dansk klubs amatørafdeling og dens eventuelle kontraktfodboldvirksomhed ved internationale klubskifter
 
5.1. I mangel af anden konkret og udtrykkelig aftale herom skal den solidaritetsbetaling, som en dansk klub er berettiget til at modtage i henhold til FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players art. 21, jf. Annex 5, fordeles mellem moderklubben (amatørafdelingen) og en eventuel kontraktklub (fodboldselskabet), der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse, som er stillet til dens rådighed af moderklubben i overensstemmelse med lovenes § 17.4, nr. 2. Fordelingen mellem moderklubben og kontraktklubben skal ske med de procentandele, som gælder for de perioder, hvor spilleren har været henholdsvis amatørspiller og kontraktspiller i den pågældende klub.
 
5.2. Hvis moderklubben og kontraktklubben ønsker en anderledes fordeling af solidaritetsbetalingen end den i § 5.1 nævnte, skal parterne aftale dette konkret og udtrykkeligt i deres samarbejdsaftale.
 
§ 6. Forbud mod tredjemands indflydelse på danske klubber
 
6.1. Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players art. 18bis, der har følgende indhold:
 
  1. No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer related matters its independence, its policies or the performance of its teams.
 
  2. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article.
 
  Ifølge FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelsen ”binding at national level”.
 
§ 7. Ikrafttrædelse
 
7.1 Dette cirkulære, bortset fra § 4, er vedtaget af DBU’s bestyrelse den 29. maj 2010, efter forelæggelse for FIFA den 19. januar 2010 i henhold til FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.2, jf. art. 26.3.
 
7.2 Cirkulærets § 4 er vedtaget af DBUs bestyrelse den 22. juni 2013, efter forelæggelse for FIFA den 10. juni 2013 i henhold til FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.2, jf. art. 26.3.
 
7.3 Cirkulæret i den her foreliggende affattelse, inklusive § 4, træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære 79 (2013).

§ 4.1 om kompensation ved indgåelse af den første spillerkontrakt har virkning for spillerkontrakter indgået den 26. januar 2013 eller senere.
 
§ 4.2 om kompensation ved indgåelse af den anden spillerkontrakt har virkning for spillerkontrakter indgået den 1. januar 2014 eller senere.
              

 

Brøndby, den 28. februar 2014

På bestyrelsens vegne

Kenneth Reeh

 
Cirkulæret er udsendt til:

 • Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
 • Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber  
 • Divisionsforeningen
 • Kvindedivisionsforeningen
 • Spillerforeningen
 • Foreningen af Lokalunioner
 • Lokalunionerne 
 • DBUs bestyrelse 
 • DBUs lovudvalg
 • Spilleragenter med licens fra DBU
   

[1] Vedtaget af FIFA's eksekutivkomite den 18. december 2004 og gældende fra 1. juli 2005.Tilføjelser og revideringer af Regulations er foretaget af FIFA's eksekutivkomite den 29. oktober 2007 gældende fra den 1. januar 2008 samt den 19. marts 2009 og 29. september 2009 gældende fra den 1. oktober 2009.
[2] Cirkulærets bestemmelser om overgangsperioder i §§ 2 og 3 gælder derimod ikke for amatørspillere, som forbliver amatører i forbindelse med et skifte til en dansk klub, og gælder heller ikke for kontraktspillere, som overgår til amatørstatus i forbindelse med et skifte til en dansk klub. De nærmere regler om overgangsperioder (og dispensation herfra) i forbindelse med sådanne klubskifter fremgår af de relevante propositioner og turneringsreglementer m.v. udstedt af DBU og lokalunionerne.
[3] FIFA har dog godkendt, at denne overgangsperiode kan løbe helt frem til starten af september måned, selv om den danske sæson begynder tidligere.
[4] I de år, hvor sæsonens sidste kamp i Herre-DM (for mandlige spillere), henholdsvis Kvinde-DM (for kvindelige spillere), spilles efter den 11. juni, begynder den 1. overgangsperiode dog først efter afslutningen af den sidste kamp i Herre-DM, henholdsvis Kvinde-DM.

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook