Aktiv indsats mod pædofili i dansk fodbold

Dansk Boldspil-Union prioriterer børns sikkerhed mod pædofili på DBUs Fodboldskoler og i de danske fodboldklubber højt.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på nye trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, ikke er omfattet af lov om børneattester.
 
DBUs anbefalinger
DBU anbefaler, at alle landets klubber indfører en defineret og konsekvent politik på området, som de herefter kan kommunikere videre internt i klubben og til klubbens interessenter, ikke mindst til forældrene til børn under 15 år. DBU anbefaler at ingen trænere/ledere for børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens §222 og 223.

Det er generelt mest optimalt, at forebygge gennem oplysning. Derfor er det ideelt, hvis emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som skal være agtpågivende overfor personer, der eksempelvis udviser en efter almindeligt accepterede vesteuropæiske normer ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med børn.

Blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn er en yderst alvorlig sag.
 
Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for den pågældende. Det er derfor vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til ”heksejagt” ved mistanke om pædofililignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet klubben. Ved mistanke om eksempelvis blufærdighedskrænkende eller upassende opførsel er det med henblik på et eventuelt efterfølgende sagsanlæg en fordel, hvis mere end én voksen iagttager og opfatter en given situation på samme måde. Voksne skal være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer, voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofili, ofte ikke opfattes sådan af børnene selv. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.
 
Såfremt klubben ikke har vedtagne normer for hvad, der betragtes som passende opførsel, anbefaler klubben, at voksne almindelige sunde og afbalancerede fornuft råder i fortolkningen af, hvorvidt en voksens opførsel ikke kan betragtes som en almindeligt accepteret vesteuropæisk norm eller interesse for børn. En formuleret politik på området bør også tage specielle hensyn til børn af anden etnisk oprindelse end dansk og andet religiøst tilhørsforhold end protestantisk.

Det er også muligt at kontakte Børns Vilkår, der har til formål at forbedre vilkårene for børn og unge i Danmark, på telefon: 3555 5555 (for børn og unge) eller 3555 5557 (forældre, trænere, familie m.fl.) mandag til fredag mellem 12.00 og 21.00.
 
Brug menuen til venstre for at læse yderligere om emnet.


Underretningspligt til DIF
Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Danmarks Idræts-Forbund
Att. Jan Darfelt
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 31  

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har udarbejdet en udførlig vejledning på området, som vi henviser til. Her kan man downloade relevant vejledning, samt formularer til brug for indhentning af oplysninger på trænere, instruktører og holdledere der har med børn under 15 år at gøre.  

Læs mere om emnet på DIFs hjemmeside