§ 3 - Spillernes antal

Antal spillere

En kamp spilles af to hold, som hver består af højst 11 spillere. Én af disse skal være målmand. En kamp kan ikke begynde eller fortsætte, hvis et af holdene består af færre end 7
spillere.

Hvis et hold har færre end 7 spillere, fordi én eller flere spillere med vilje har forladt banen, behøver dommeren ikke standse spillet og kan benytte fordelsreglen, men kampen kan ikke genoptages, når bolden er gået ud af spil, hvis holdet ikke har mindst 7 spillere.

Hvis turneringsreglementet foreskriver, at alle spillere og reserver skal være navngivet før kampens begyndelse, og et hold begynder kampen med færre end 11 spillere, kan kun de spillere og reserver deltage, som er navngivet før kampen.

Antal udskiftninger

Turneringskampe

Der kan maksimalt indsættes op til 3 reserver i en officiel kamp, som spilles under FIFA , konføderationer eller nationalforbund.

Turneringsreglementet skal angive, hvor mange reserver der må opgives, fra 3 til højst 12.

Andre kampe

I A-landskampe kan der indsættes op til 6 reserver.

I alle andre kampe kan der indsættes flere end 6 reserver, forudsat at
• de to hold er enige om et maksimumantal
• dommeren er underrettet før kampen.

Hvis dommeren ikke er underrettet, eller holdene ikke er blevet enige før kampen, kan der højst tillades 6 reserver.

Fri udskiftning

Ved fri udskiftning forstås, at en udskiftet spiller senere igen kan indskiftes som deltager i kampen. Dette er kun tilladt på de laveste niveauer (breddefodbold) og under forudsætning af, at det nationale forbund har godkendt det.

Procedure ved udskiftning

I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens begyndelse. Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage.

Når en spiller skal udskiftes med en reserve, gælder følgende:
• enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted
• spilleren, som skal udskiftes, får dommerens tilladelse til at forlade banen, medmindre han allerede har forladt den
• spilleren, som skal udskiftes, skal ikke nødvendigvis forlade banen ved midterlinjen, og må ikke deltage igen, medmindre fri udskiftning er tilladt
• h vis spilleren, som skal udskiftes, nægter at forlade banen, fortsætter spillet. 

Reserven må træde ind på banen
• under en standsning i spillet
• ved midterlinjen
• når den udskiftede spiller har forladt banen
• efter at dommeren har givet ham tegn

En udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen. Fra det øjeblik er reserven at betragte som en spiller og den udskiftede spiller som udskiftet.

Reserver kan foretage en hvilken som helst igangsættelse, forudsat at de først træder ind på banen.

Hvis en udskiftning foretages i pausen eller før forlænget spilletid, skal proceduren være afsluttet, før kampen genoptages.

Alle reserver er underkastet dommerens myndighed, hvad enten de deltager i kampen eller ej.

Udskiftning af målmanden

Enhver anden spiller kan skifte plads med målmanden, hvis:
• dommeren er underrettet, før skiftet finder sted
• skiftet sker under en standsning i spillet.

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en navngiven reserve ved kampens start træder ind på banen i stedet for en navngiven spiller, og dommeren ikke er informeret herom
• tillader dommeren den navngivne reserve at deltage i kampen
• den navngivne reserve tildeles ikke nogen følgestraf
• den oprindelig navngivne spiller kan blive en navngiven reserve
• antal tilladte udskiftninger for holdet påvirkes ikke
• dommeren indberetter det skete til rette vedkommende.

Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden dommerens tilladelse, skal:
• spillet fortsætte
• de involverede spillere advares, næste gang bolden er ude af spil.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf:
• skal de involverede spillere advares
• genoptages spillet med et indirekte frispark fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset.

Udviste spillere og reserver

En spiller, som er blevet udvist
• før holdskemaet er afleveret, kan ikke opgives som spiller eller reserve
• efter at holdskemaet er afleveret, men før kampens begyndelse, kan erstattes af en navngiven reserve, som ikke selv kan erstattes. Antal tilladte udskiftninger påvirkes ikke.
• efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

En navngiven reserve, som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

Ekstra personer på banen

Træneren og andre personer, som står på holdskemaet (undtagen spillere og reserver) betragtes som officials.

Enhver, som ikke står på holdskemaet som spiller, reserve eller official, betragtes som spillet uvedkommende.

Hvis en official, reserve, udskiftet spiller eller udvist spiller træder ind på banen, skal dommeren
• kun standse spillet, hvis den pågældende har indflydelse på spillet
• få personen fjernet ved næste spilstop
• tildele passende disciplinær straf.

Hvis spillet bliver standset, og indblandingen skete fra
• en official, reserve, udskiftet eller udvist spiller, skal spillet genoptages med et direkte frispark eller straffespark
• en spillet uvedkommende, skal dommeren lade bolden falde.

Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende har rørt bolden), medmindre bolden går i modspillernes mål.

En spiller, som midlertidigt har forladt banen

Hvis en spiller med dommerens tilladelse har forladt banen og nu genindtræder på banen uden dommerens tilladelse, skal dommeren:
• standse spillet (dog ikke øjeblikkelig, hvis spilleren ikke har indflydelse på spillet, eller hvis fordelsreglen kan anvendes)
• advare spilleren for at genindtræde på banen uden tilladelse
• bede spilleren forlade banen.

Hvis dommeren standser spillet, skal det genoptages:
• med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset
• ifølge bestemmelserne i § 12, hvis spilleren overtræder denne paragraf.

Hvis en spiller i spillets medfør passerer én af banens grænselinjer, har han ikke begået nogen forseelse.

Mål scoret med en ekstra person på banen

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, men før spillet er genoptaget, opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, skal dommeren annullere målet, hvis
• den ekstra person var en spiller, reserve, udskiftet spiller eller official tilknyttet det hold, der scorede.
• den ekstra person var spillet uvedkommende og havde indflydelse på spillet, medmindre bolden går i mål og situationen er som beskrevet ovenfor i afsnittet ’Ekstra personer på banen’.

skal dommeren anerkende målet, hvis
• den ekstra person var en spiller, reserve, udskiftet spiller eller official tilknyttet det hold, der blev scoret imod
• den ekstra person var spillet uvedkommende og ikke havde indflydelse på spillet.

Under alle omstændigheder skal dommeren få fjernet den ekstra person fra banen.

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, og spillet er genoptaget, opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, kan målet ikke annulleres. Hvis den ekstra person stadig er på banen, skal dommeren
• standse spillet
• få den ekstra person fjernet
• genoptage spillet ved at lade bolden falde eller med et frispark, alt efter situationen.

Dommeren skal indberette hændelsen til den relevante turneringsmyndighed.

Anføreren

Anføreren har ingen speciel status eller specielle rettigheder, men han har en vis grad af ansvar for sit holds opførsel.