Rammerne for ny dommerfremtid på plads

DBU og DFU enige om de principielle rammer for en ny fremtid på dommerområdet. DFU opfordrer dommerne til at dømme kampene i DBU’s og lokalunionernes turneringer med øjeblikkelig virkning.


Foto: Gert Vesth


Dansk Boldspil-Union (DBU) mødtes fredag aften med Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

Her lykkedes det fodboldforbundet og dommernes forening at nå til enighed om rammerne for en ny fremtid på dommerområdet.

For DBU har det været væsentligt, at dommernes skattefri omkostningsgodtgørelse fremover automatisk indeksreguleres i henhold til Danmarks Statistik, at det hidtidige krav om medlemskab af en dommerklub er bortfaldet samt, at der ikke bliver tale om en fornyet samarbejdsaftale med DFU, men at de fremtidige relationer beskrives i en ny 21-punkts erklæring.

Udfaldet af mødet betyder samtidig, at DFU opfordrer sine medlemmer til at indstille den konflikt, foreningen i marts indledte mod de godt 1.600 fodboldklubber, som er organiseret under det danske fodboldforbund og de seks lokalunioner.

Mødet fulgte den række af dialogmøder om den aktuelle situation på dommerområdet, som DBU’s lokalunioner har gennemført med klubberne i deres respektive områder og de dialogmøder, der ligeledes er indledt med de lokale dommerklubber.
 

21-punktserklæring og arbejdsgruppe

DBU præsenterede på mødet DFU’s repræsentanter for en 21-punktserklæring.
Blandt alle 21 punkter, som partnerne er nået til enighed om, er nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som får til opgave senest 30. juni 2013 at beskrive relationer og fora for samarbejdet på såvel nationalt som regionalt niveau.

DBU vil fremover sikre, at dommernes skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen for privat ansatte indtil det til enhver tid gældende skatteloft nås. Denne regulering foretages med udgangspunkt i den af DBU foreslåede sats på 207 kroner for 2013, som efter aftale med DFU på forhånd vil stige til 218 kroner i 2014.

DBU og lokalunionerne vil ligeledes sikre de økonomiske og administrative ressourcer til en fortsat udvikling af dommeruddannelsen og dommerarbejdet på alle niveauer. DBU og lokalunionerne investerer alene i år 7,5 millioner kroner i dommerarbejdet.

På mødet gentog DBU, at dommerne naturligvis er frit stillet til også at dømme kampe i andre turneringer og for andre organisationer end dem, der arrangeres af DBU og DBU’s lokalunioner.

DBU understregede på mødet, at forbundet anerkender DFU som dommerfaglig interesseorganisation, som gennem dialog og involvering tages med på råd og vejledning uden indgåelse af en ny samarbejdsaftale.

Plads i DBU’s nye organisationsstruktur

Som led i målsætningen om et tættere samarbejde mellem fodboldforbundet og de aktive dommere, vil DBU og de seks lokalunioner sikre dommerne repræsentation i DBU’s og lokalunionernes dommergrupper og samarbejdsgrupper.

Den nuværende sammensætning af DBU’s udvalg og faggrupper fortsætter frem til foråret 2014, hvorefter alle udvalg og grupper fortsat vil blive sammensat ud fra de samme kriterier, som gælder for alle øvrige faggrupper i DBU’s organisation, og som blev implementeret i 2012. Med DBU’s nye organisationsstruktur baseres udvælgelsen af gruppemedlemmer sig på de pågældendes personlige og faglige kvalifikationer efter en åben ansøgningsproces, hvor også personer med tilknytning til DFU og øvrige interessenter kan deltage.

Blandt de afgørende punkter i den nye 21-punktsplan indgår også, at DBU fremdeles respekterer og anerkender dommernes ret til at organisere sig i DFU og lokale dommerklubber, men – og det har været et kardinalpunkt for DBU - at det ikke længere er et krav for at dømme kampe i DBU’s og lokalunionernes turneringer, at den pågældende dommer skal være medlem af en dommerklub.

DBU’s næstformand Jesper Møller udtrykker stor tilfredshed med resultatet:

”Med disse rammer og de nye principper har vi nu skabt grundlaget for en lovende fremtid for hele dommerområdet med fokus på udvikling, faglighed og gensidig respekt.”


Hensyn til de nuværende dommere

”Vi er alle enige om at se fremad, men det er også helt indlysende, at vi aldrig må komme til at stå i en tilsvarende konfliktsituation igen. Det er ødelæggende for både klubber og dommere. Derfor bliver principperne for de forskellige skattefri omkostningsgodtgørelser lagt ind i helt faste rammer, ligesom det frem over vil være sådan, at det ikke er et krav, at man som dommer skal være medlem af en dommerklub,” understreger Jesper Møller, der samtidig tager det helt naturlige hensyn til de flere hundrede dommere, som allerede har tilmeldt sig som dommere til DBU’s og lokalunionernes turneringer:

”Medlemskab af dommerklub er et valg, den enkelte dommer frivilligt skal kunne træffe, medlemskab af en dommerklub er dermed ikke en forudsætning for at dømme i vores turneringer, og jeg vil understrege, at vi værner om de dommere, der hele tiden ville dømme kampe for DBU og vores lokalunioner. De har vores sympati i en vanskelig situation.”

”Det har også været vigtigt for os at fastholde fagligheden og de mange kompetente mennesker fra dommernes organisationer. Vi anerkender DFU og dommerklubberne, og de får i fremtiden muligheder for at påvirke udviklingen af hele dommerområdet – såvel lokalt som nationalt – og såvel på bredde- som på eliteområdet,” siger Jesper Møller, og slutter:

”Som ansvarlige ledere har vi også givet hinanden håndslag på, at vi trods uenigheder og følelser i denne sag, vil opføre os anstændigt og ordentligt overfor hinanden. Det er et vigtigt signal til alle i fodboldverdenen, når bolden nu lige om lidt ruller for alvor igen.”

De dommere, der efter aftenens møde igen står til rådighed for kampe i DBU’s og lokalunionernes turneringer, vil blive påsat hurtigst muligt. I Jylland forventes det at ske allerede fra fredag aften, mens det af praktiske årsager først kan være muligt fra starten af næste uge i andre dele af landet.

 

21-punktserklæringen for dommerområdet:

Erklæring vedrørende rammerne for DBU’s samarbejde med DFU omkring dommerarbejdet i Danmark

 • DBU/DBU’s LU vil sikre de økonomiske og administrative ressourcer, der er nødvendige for en fortsat udvikling af dommeruddannelsen og dommerarbejdet på alle niveauer.

 • DBU respekterer og anerkender dommernes ret til at organisere sig i DFU henholdsvis lokale dommerklubber. Selv om dommerne ikke har pligt til at være medlem af en dommerklub, opfordrer DBU dommerne til at være medlem af en dommerklub under DFU.

 • DBU respekterer, at dommerne også kan dømme kampe i andre turneringer end dem, der arrangeres af DBU og DBU’s lokalunioner.

 • DBU anerkender DFU som dommerfaglig interesseorganisation, og vil også uden indgåelse af en traditionel samarbejdsaftale sikre, at DFU tages med på råd og vejledning gennem dialog og involvering baseret på gensidig respekt.

 • DBU/DBU’s LU vil sikre dommerne repræsentation i DBU/DBU’s LU dommergruppe/undergruppe og samarbejdsgrupper. Den nuværende sammensætning af DBU’s udvalg/grupper fortsætter frem til marts/april 2014, hvorefter alle udvalg og grupper fortsat vil blive sammensat ud fra fair og demokratiske principper i overensstemmelse med den i 2012 vedtagne DBU model, hvor udvælgelsen baseres på personlige og faglige kvalifikationer efter en åben ansøgningsproces, hvor også personer med tilknytning til DFU og øvrige interessenter kan deltage.

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe med reference til DBU’s dommergruppe som får til opgave senest 30. juni 2013 på både bredde- og eliteområdet at beskrive relationer, økonomi (herunder modeller for omkostningsgodtgørelse, når SKAT ændrer takster), kompetencer og fora for samarbejdet på såvel nationalt som regionalt niveau herunder dommerpåsætningsmodeller. Hvis arbejdsgruppen kommer frem til, at der måtte være opgaver, der med fordel kan løses i regi af dommerklubber, vil DBU indenfor budgetrammerne sikre midler til dette arbejde.

 • Aldersgrænsen for DBU-dommere og DBU-linjedommere er 45 år og dommeren/ linjedommeren må virke det turneringsår, hvor han/ hun bliver 45 år. Dog vil en FIFA-dommer/ linjedommer, som stopper på FIFA-listen pr 31.12 på grund af alder, kunne dømme den igangværende danske turnering færdig d.v.s. foråret med.

 • Der gennemføres en forsøgsordning, som er gældende til den 30.06.2014. Maksimalt to Superligadommere må være ældre end 45 år. Dog kan disse to kun forblive aktive indtil udgangen af det år, hvor de fylder 50. Samtidig tillades det, at maksimalt 20% af linjedommerne i Superligaen kan være ældre end 45 år. Dog kan disse kun forblive aktive indtil udgangen af det år, hvor de fylder 50.

 • DBU og DFU gennemfører en forsøgsordning gældende til 31.12.2014, hvor en aktiv dommer over 70 år får mulighed for at fortsætte som aktiv dommer. Dommere skal følge de krav, der fastsættes af DBU’s breddedommergruppe om teoretisk og praktisk test.

 • Dommere og linjedommere til kampene i de af DBU og DBU’s LU udskrevne turneringer/stævner påsættes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er godkendt af DBU’s og DBU’s LU dommerudvalg/grupper samt i henhold til de til enhver tid gældende propositioner.

 • 11-mands kampe hvortil DBU’s og DBU’s LU administrationer ikke er i stand til at påsætte dommere som følge af mangel på DBU-dommere (“døm selv kampe”), ligeledes kan dømmes af lokaldommere.

 • Kampe i de af DBU og DBU’s LU udskrevne turneringer/stævner kan dømmes af lokaldommere.

 • Kun DBU og DBU’s LU administrationer kan foretage dommerpåsætning til kampe som administreres af DBU og DBU’s LU.

 • Dommernes, udviklernes m.fl. skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen for privat ansatte indtil det til enhver tid gældende skatteloft nås.  Der tages udgangspunkt i 207 kroner for 2013. Beløbet for 2014 vil være 218 kroner.

 • Kamplederkurserne fastholdes som et inspirationskursus.

 • DBU vil via de til enhver tid indgåede reklameaftaler på dommerområdet sikre, at provenuet anvendes i overensstemmelse med FIFA’s cirkulære nr. 1230 til dommerudvikling.

 • DBU vil udstede partoutkort til aktive dommere og dommernes repræsentanter med udgangspunkt i de nugældende retningslinjer.

 • DBU og DFU arbejder for fælles ordninger for dommerbeklædning.

 • DBU anerkender og respekterer, at DFU på vegne af elitedommerne indgår en selvstændig honoraraftale med Divisionsforeningen herunder, at den nugældende aftale fortsætter på uændrede vilkår i 2013.

 • DBU/DBU’s LU har kompetencen vedrørende dommeruddannelsen og dommerarbejdet i Danmark, og efterfølgende kompetencen vedrørende egne turneringer i henhold til FIFA’s cirkulære nr. 1230.

 • DBU og DFU vil i fællesskab søge risikoen for trussel om strejke og konflikt elimineret. Der etableres et dialogforum for at håndtere de fremtidige udfordringer.

 

Download den underskrevede erklæring som PDF her

Læs mere her:

Dommernes fremtid ligger hos DBU 
DBU's tilbud til dommerne
DBU byder dommerne velkommen 
DBU ophæver dommeraftale 
DBU vurderer dommersituationen 
DFU varsler dommerstrejke 

DBU søger dommere – læs om DBU’s tilbud til eksisterende og nye dommere!

Af: Lars Berendt - 05. april 2013, 21:24