DBU ophæver dommeraftale

Dansk Boldspil-Union har ophævet samarbejdsaftalen med Dansk Fodbolddommer-Union efter foreningens ufravigelige krav om forhøjelser på to millioner kroner og varsling af konflikt.
Dansk Boldspil-Union (DBU) har mandag ophævet samarbejdsaftalen med Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

Ophævelsen kommer efter nøje overvejelser i det danske fodboldforbund som følge af den varsling om konflikt blandt landets breddedommere, som DBU modtog fra dommernes forening for præcis to uger siden.

DBU finder det ikke rimeligt at fortsætte forhandlingerne og samarbejdet med DFU under trusler om at forhindre gennemførelsen af de tusinder af fodboldkampe i landets mange turneringer, som starter den kommende måned.

Det er enige bestyrelser hos såvel DBU som medlemsorganisationerne Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningen, der står bag ophævelsen af aftalen med DFU.

Ophævelsen sker for at varetage klubbernes interesser og sikre gennemførelsen af de mange regionale og lokale fodboldturneringer bedst muligt.

Juridisk betragter DBU truslen om en konflikt som en væsentlig misligholdelse af de indgåede aftaler.


DFU krævede to millioner kroner

Forhandlingerne forliste som en udløber af, at DFU bragte en genforhandlingsmulighed af omkostningsgodtgørelsen ind i forhandlingerne.

DBU anerkender, at det var helt i overensstemmelse med aftalen at gøre den skattefri godtgørelse til en del af genforhandlingen, efter SKAT forhøjede sine satser. Men desværre gjorde foreningen en stigning af satserne på ni procent til et ufravigeligt krav.

Kravet om den markante stigning, som DFU første gang fremsatte i efteråret 2012, kom på et tidspunkt, hvor økonomien i landets breddeklubber – ligesom i store dele af det øvrige samfund - i forvejen er generelt presset.

Kravet er siden blevet gentaget – senest i foreningens mail med trussel om konflikt den 25. februar - og er dermed fastholdt på et tidspunkt, hvor klubberne allerede har lagt deres budgetter for det igangværende regnskabsår.

En forhøjelse af omkostningsgodtgørelsen i den størrelsesorden ville have påført landets klubber ekstraudgifter på samlet set godt to millioner kroner i den forestående sæson.


Beklageligt, men nødvendigt

Efter den seneste konflikt med dommernes forening i 2004, hvor DBU overtog påsætningen af dommerne til kampene i DBU’s og lokalunionernes turneringer, har DBU forsøgt at udvikle samarbejdet med DFU i konstruktiv retning.

DBU’s formand, Allan Hansen, vurderer, at ophævelsen af samarbejdsaftalen med DFU er et beklageligt men nødvendigt skridt, efter DBU har oplevet, hvordan DFU ved flere lejligheder har forsøgt at påvirke forhold, det ikke tilkommer foreningen at tvinge sig indflydelse på.

”DFU har som interesseorganisation forsøgt at opnå indflydelse på det disciplinære område. Vores struktur i DBU lever op til både vores egne og FIFA’s krav til organisering og good governance, hvor den udøvende, dømmende og lovgivende magt er adskilt. Dommerne er udøvende ude på banerne, og derfor har vi i forskellige sammenhænge måtte afvise foreningens fortolkninger og krav om indflydelse,” forklarer Allan Hansen, og tilføjer:

”Og så betragter vi DFU’s forsøg på at påvirke vores budgetlægning som utidig indblanding i driften af vores organisation.”

Allan Hansen henviser til, at DFU gennem de senere år blandt andet har forsøgt at opnå indflydelse på disciplinærsystemet og opnåelse af hørings- og udtaleret i disciplinære sager til trods for, at partsbegrebet klart definerer, hvem der er direkte involverede i en given sag.

”Vi har forsøgt at skabe et godt samarbejdsklima, men DFU’s gentagne forsøg på at opnå en uretmæssig indflydelse har været belastende for vores dommergruppe,” påpeger Allan Hansen, og slutter:

”Vi bruger med glæde rigtig mange ressourcer på dommerområdet. Derfor har vi også brug for en større grad af stabilitet. Den stabilitet har DFU desværre ikke vist sig at være garant for. Så på den baggrund kan jeg ikke påstå, at det er overraskende for os, at vi kommer til den beklagelige konklusion, at vores samarbejde med DFU nødvendigvis må komme til afslutning.”

Dermed henviser Allan Hansen til, at forholdet til DFU allerede i hans forgænger, Poul Hyldgaards, tid nåede et punkt, hvor DBU overvejede sit samarbejde med foreningen.

DBU’s formand understreger, at samarbejdet med DFU endegyldigt er kommet til et ophør.


Satser reguleret i 2011 og 2013

Allan Hansen er heller ikke imponeret over, at DFU valgte at afbryde det, som DBU betragtede som et forhandlingsforløb, ved at gå i pressen med foreningens krav for ton uger siden.

Til trods for påstande om, at satserne ikke har været reguleret siden 2009, skete det rent faktisk senest i 2011.

Fodboldforbundet anerkender derfor dommernes, dommerudviklernes, dommervejledernes og dommerinstruktørerne store indsats gennem både den seneste og den kommende regulering af satserne for dette kalenderår.

Endelig finder DBU det ude af proportion, at DFU bringer begreber som ”aflønning” og ”konflikt” ind på et område, der hverken er et arbejdsforhold eller et overenskomstområde, men som alene handler om at skabe gensidigt fornuftige vilkår for gennemførelsen af fodboldkampe på ungdoms- og breddeniveau.

Og DBU er klar med en ny regulering til de dommere, der stiller sig til rådighed for fodboldforbundet i den kommende sæson.


Klar til at tage imod dommerne


For de omkring 3.000 dommere, som har været omfattet af aftalen, får ophævelsen ikke konsekvenser for deres virke ude på fodboldbanerne i de omkring 100.000 kampe, DBU og lokalunionerne har programsat i deres turneringer i den kommende sæson.

DBU og fodboldforbundets seks lokalunioner er klar til at byde dommerne i deres område velkommen gennem en ikke-begrænsende aftale. Dommerne kan således selv vælge, i hvilket omfang de eventuelt også ønsker at dømme kampe i andre turneringer og for andre hold, end dem der arrangeres af DBU og lokalunionerne og deres klubber.

DBU tilbyder en omkostningsgodtgørelse for en 90 minutters breddekamp på 207 kroner i 2013. 

Den skattefri regulering til 207 kroner for 2013 er fremkommet ved at regulere satsen for 2011 på 200 kroner med 1,7% og igen regulere for 2012 med 1,4%, hvilket svarer til udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønninger i de nævnte år.  Satsen var 190 kroner i 2009 og 195 kroner i 2010. Der er således sket reguleringer med 2,6% i både 2009 og 2010.

Satsen vil fremover årligt blive reguleret med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen i det private.

Vilkårene for at stille sig til rådighed som dommer i DBU’s og lokalunionernes turneringer vil være ens over hele landet, og fremgår i detaljer på dbu.dk og lokalunionernes websites.

Her kan alle nuværende – og kommende – dommere læse mere om DBU’s tilbud, herunder uddannelsesmulighederne, etableringen af samarbejdsgrupper og ikke mindst praktikken og tilmeldingen som dommer under kapitlet ”DBU søger dommere”. 


Tilmelding og detaljer:

”DBU søger dommere”


Af: Lars Berendt - 11. marts 2013, 19:30