Projekteksempel: Fodbold i skolen i Århus

DBU Jylland, Skovbakken IF har sammen med Aarhus Kommune dribler sammen fodbolden ind i Den Åbne Skole. Fodbolden kan nemlig bidrage på alle niveauer i den nye skolereform til glæde for elever, lærere og foreningsliv.

Tilbuddet tager sit afsæt i DBUs visioner for børnefodbolden, som er nedfældet i DBU's koncept: "Holdninger til børne- og ungdomsfodbold", hvor fodboldtræningen sigter højere end blot det kortsigtede mål – at vinde den næste kamp! Børnefodbold skal være med til at give børnene en række almene kompetencer og kvaliteter såsom kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. 
I dette projekt iværksættes der fodboldinitiativer i eller i forlængelse af skoletiden lokalt på skoler i Aarhus Nord i et samarbejde med Børn & Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune. Tilbuddene på skolerne tilrettelægges i relevante aldersgrupper.  

Formålet:
• Udvikle samarbejde mellem lokale skoler med tilknyttede SFO’er og Skovbakken Fodbold, med henblik på at styrke børnenes aktivitet, bevægelse, læring og sundhed gennem alderssvarende fodboldtilbud
• Udvikle nye modeller for børne- og ungdomsfodbolden gennem dannelse af partnerskaber mellem skole, SFO og fodboldklub
• Efteruddannelse af instruktører fra klubben og personale fra skolerne til at arbejde med fodbold i skoletiden/SFO
• Øge rekruttering af børn til den foreningsbaserede børnefodbold 
• Styrke fastholdelse af børn i mellem- og udskolingen i foreningsbaseret børne- og ungdomsfodbold
• Skabe gode oplevelser med fodbold gennem enkeltdagsarrangementer

Projektet går ud på:
Der laves en række prøvehandlinger med fodboldtilbud med udgangspunkt i den enkelte skoles ønsker inden for rammerne af den understøttende undervisning og kravet om de daglige 45 minutters obligatorisk bevægelse på udvalgte skoler
• I indskolingen arbejdes der med boldbasis aktiviteter, herunder fodbold, for klasserne som helhed, dvs. drenge- og piger, samt bolderfarne og mindre erfarne
• På mellemtrinnet arbejdes der med opdeling i drenge og piger, differentiering/niveaudeling af aktiviteterne, og muligheden for at vælge sig ind på fodboldtilbud. Dette tilpasses den enkelte skoles tilrettelæggelse af den understøttende undervisning
• I udskolingen kan fodbold eventuelt laves som valgfag for særligt fodboldinteresserede
• Der iværksættes fodboldaktiviteter både i skoletiden og i forlængelse af skoletiden for indskolingseleverne lokalt på Samsøgade skole, Katrinebjergskolen og Skovvangskolen, alle hjemmehørende i samme skoledistrikt. Det er folkeskoler i Aarhus Midtby med særlige udfordringer i forhold til at få dele af eleverne engageret i organiseret klubfodbold (f.eks. transport, forældreressourcer, kulturelle barrierer)
• Skolefodbolden suppleres med klubfodbold for klubmedlemmer på udvalgte fredage, lørdage og/eller søndage med vekslende fodboldtilbud som tematræning, fodboldstævner (herunder deltagelse i eksterne stævner), motorik/talent initiativer, træning i ferierne og en årlig skolefodboldfestival, samt et indendørs skolestævne.

Målgruppen:
I forhold til skolen tilrettelægges aktiviteterne efter aldersopdeling i:
• Indskoling med drenge og piger på 0., 1., 2. og 3. klassetrin, evt. 4. klasse
• Mellemtrinnene med 4., 5. klassetrin og 6. klassetrin, evt. 7. klasse 
• Udskoling med 7., 8. og 9. klasse
Aldersopdelingen vil være afhængig af de enkelte skolers aldersopdeling og ønsker.

Hvordan samarbejdet blev etableret?:
Skovbakken Fodbold har udarbejdet projektet på baggrund af møder med de enkelte involverede skoler, samt Børn & Unge, Aarhus Kommune. DBU Jylland har i dette projekt være med til at kvalificere ansøgningen efter møder med Skovbakken fodbold. Det er Skovbakken selv, der har taget initiativ til at igangsætte projektet, og er projektansvarlige på projektet.