Århus - fodbold i skolen

DBU Jylland, Skovbakken IF har sammen med Aarhus Kommune dribler sammen fodbolden ind i Den Åbne Skole. Fodbolden kan nemlig bidrage på alle niveauer i den nye skolereform til glæde for elever, lærere og foreningsliv.

Tilbuddet tager sit afsæt i DBUs visioner for børnefodbolden, som er nedfældet i DBU's koncept: "Holdninger til børne- og ungdomsfodbold", hvor fodboldtræningen sigter højere end blot det kortsigtede mål – at vinde den næste kamp! Børnefodbold skal være med til at give børnene en række almene kompetencer og kvaliteter såsom kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. 
I dette projekt iværksættes der fodboldinitiativer i eller i forlængelse af skoletiden lokalt på skoler i Aarhus Nord i et samarbejde med Børn & Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune. Tilbuddene på skolerne tilrettelægges i relevante aldersgrupper.  

Formålet:
• Udvikle samarbejde mellem lokale skoler med tilknyttede SFO’er og Skovbakken Fodbold, med henblik på at styrke børnenes aktivitet, bevægelse, læring og sundhed gennem alderssvarende fodboldtilbud
• Udvikle nye modeller for børne- og ungdomsfodbolden gennem dannelse af partnerskaber mellem skole, SFO og fodboldklub
• Efteruddannelse af instruktører fra klubben og personale fra skolerne til at arbejde med fodbold i skoletiden/SFO
• Øge rekruttering af børn til den foreningsbaserede børnefodbold 
• Styrke fastholdelse af børn i mellem- og udskolingen i foreningsbaseret børne- og ungdomsfodbold
• Skabe gode oplevelser med fodbold gennem enkeltdagsarrangementer

Projektet går ud på:
Der laves en række prøvehandlinger med fodboldtilbud med udgangspunkt i den enkelte skoles ønsker inden for rammerne af den understøttende undervisning og kravet om de daglige 45 minutters obligatorisk bevægelse på udvalgte skoler
• I indskolingen arbejdes der med boldbasis aktiviteter, herunder fodbold, for klasserne som helhed, dvs. drenge- og piger, samt bolderfarne og mindre erfarne
• På mellemtrinnet arbejdes der med opdeling i drenge og piger, differentiering/niveaudeling af aktiviteterne, og muligheden for at vælge sig ind på fodboldtilbud. Dette tilpasses den enkelte skoles tilrettelæggelse af den understøttende undervisning
• I udskolingen kan fodbold eventuelt laves som valgfag for særligt fodboldinteresserede
• Der iværksættes fodboldaktiviteter både i skoletiden og i forlængelse af skoletiden for indskolingseleverne lokalt på Samsøgade skole, Katrinebjergskolen og Skovvangskolen, alle hjemmehørende i samme skoledistrikt. Det er folkeskoler i Aarhus Midtby med særlige udfordringer i forhold til at få dele af eleverne engageret i organiseret klubfodbold (f.eks. transport, forældreressourcer, kulturelle barrierer)
• Skolefodbolden suppleres med klubfodbold for klubmedlemmer på udvalgte fredage, lørdage og/eller søndage med vekslende fodboldtilbud som tematræning, fodboldstævner (herunder deltagelse i eksterne stævner), motorik/talent initiativer, træning i ferierne og en årlig skolefodboldfestival, samt et indendørs skolestævne.

Målgruppen:
I forhold til skolen tilrettelægges aktiviteterne efter aldersopdeling i:
• Indskoling med drenge og piger på 0., 1., 2. og 3. klassetrin, evt. 4. klasse
• Mellemtrinnene med 4., 5. klassetrin og 6. klassetrin, evt. 7. klasse 
• Udskoling med 7., 8. og 9. klasse
Aldersopdelingen vil være afhængig af de enkelte skolers aldersopdeling og ønsker.

Hvordan samarbejdet blev etableret?:
Skovbakken Fodbold har udarbejdet projektet på baggrund af møder med de enkelte involverede skoler, samt Børn & Unge, Aarhus Kommune. DBU Jylland har i dette projekt være med til at kvalificere ansøgningen efter møder med Skovbakken fodbold. Det er Skovbakken selv, der har taget initiativ til at igangsætte projektet, og er projektansvarlige på projektet.  

Kontakt: Projektleder Christian Kjær, DBU Jylland, kjaer@dbujylland.dk, 8939 9934

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første