Skærper bøde og karantæne i "Ali Akida"-sag

DBUs Appeludvalg har behandlet ankerne i den såkaldte "Ali Akida"-sag. Ingen
tildeling af points, og ingen udvidelse af SAS Ligaen. Skærper bøde til AB og
karantæne til spilleren "Ali Akida" alias Emmanuel Ake Richard Muttendango.
Hovedpersonen udeblev fra udvalgets møde torsdag.

DBUs Appeludvalg behandlede torsdag eftermiddag ankerne i den såkaldte ”Ali Akida”-sag.

Resultatet af udvalgets behandling bliver – i forhold til bestyrelsens afgørelse i sidste måned – at modstanderklubberne ikke bliver tildelt tre points for de kampe, hvor AB har benyttet ”Ali Akida”, bødestraffen til AB forhøjes fra 20.000 til 50.000 kroner samt at spilleren ”Ali Akida” alias Emmanuel Ake Richard Muttendango får forlænget sin karantæne fra tre til seks måneder.

Endelig fandt Appeludvalget, der noterede sig, at Boldklubben Frem fortsat ville rykke ud af SAS Ligaen uanset pointstildeling til ABs modstandere, ikke belæg for at imødekomme Frems påstand om en udvidelse af SAS Ligaen til 13 hold.


Tidligere kendelser

Boldklubben Frem A/S, Sundby Boldklub og senest Akademisk Boldklub A/S havde alle anket den kendelse, DBUs bestyrelse afsagde den 15. juni om ABs ulovlige anvendelse af spilleren ”Ali Akida” på klubbens hold i perioden 2001–2004.

Bestyrelsens havde stadfæstet DM-Disciplinærudvalgets afgørelse om at tildele spilleren tre måneders karantæne, fordi han havde oplyst falsk navn til AB, og havde pålagt AB straks at indhente det internationale spillercertifikat på spilleren.

DBUs bestyrelse stadfæstede ligeledes DM-Disciplinærudvalgets afgørelse om at fratage AB point i de kampe i sæsonen 2003/2004, hvor spilleren har været på banen, og hvor AB enten har vundet eller spillet uafgjort:

Det betød fratagelse af ni points fra ABs hold i SAS Ligaen og 11 points fra ABs hold i Danmarksserien.

Bestyrelsen besluttede endvidere, med henvisning til DM-propositionernes § 36.2, at turneringspoints for de berørte kampe skulle tildeles modstanderholdet. Det betød, at målscoren ændredes til 3-0 til det andet hold i de kampe, hvor spilleren havde været på banen for AB, og hvor AB har vundet, spillet uafgjort eller tabt med en bedre målscore end 3-0.

For ikke på noget tidspunkt at have indhentet det internationale spillercertifikat på spilleren blev AB - med henvisning til DBUs love § 23 – tildelt en bøde på 20.000 kroner for brug af en ”ikke-spilleberettiget spiller”.


Påstandene

Frem havde nedlagt påstand om ”at afgørelsen skal dække, formentlig også tidligere sæsoner sanktionsmæssigt og konsekvensmæssigt skal og kan sæsonen 2003/2004 medtages hvorefter det kan konstateres, at AB ikke skulle have deltaget i ligasæsonen 2003/2004, således at samtlige kampe Ali Akida har deltaget i, dømmes som tabt 3-0 for AB og at modstanderholdet får tildelt disse points”.

Frem havde endvidere nedlagt påstand om, ”at samtlige kampe, hvor AB i sæsonen 2003/2004 har deltaget, er foregået på usportslig vis og med forkert modstander. Konsekvensen og sanktionen bør være at ingen hold, udover AB, skal rykke ned fra ligaen, hvilket betyder, at der i sæsonen 2004/2005 må spilles en turnering med 13 hold. inkl. de to oprykkere fra 1. division”.

Sundby Boldklub havde nedlagt påstand om, ”principalt at bestyrelsens beslutning af 2004 om tildeling af turneringspoint til modstanderholdet i de berørte kampe bortfalder. Subsidiært, at der for sæsonen 2004/2005 deltager et yderligere hold i Danmarksseriens pulje, således at Sundby Boldklub forbliver i Danmarksserien”.

Sundby blev part i sagen, da bestyrelsens beslutning om at tildele tre points til alle de klubber, der havde spillet uafgjort eller tabt til ABs første- og andethold med ”Ali Akida” på banen, betød, at den konsekvensmæssigt nye slutstilling i Danmarksserien ville sende Sundby ud af rækken som ny nedrykker.

AB havde principalt nedlagt påstand om, at Disciplinærudvalgets kendelse af 25. maj vedrørende klubbens brug af spilleren Ali Akida stadfæstes. Subsidiært, at den i bestyrelsens kendelse af 16. juni d.å. tildelte bøde på 20.000 kr. til AB bortfalder eller mere subsidiært nedsættes til et af Appeludvalget fastsat mindre beløb.


Appeludvalgets vurderinger

Repræsentanter for Sundby Boldklub, Boldklubben Frem, AB og DBU gav alle møde under udvalgets mundtlige forhandling.

Derimod udeblev sagens hovedperson, ”Ali Akida” alias Emmanuel Ake Richard Muttendango. Han havde telefonisk tilkendegivet, at han ikke ønskede at deltage i Appeludvalgets sagsbehandling. Derefter blev han skriftligt indkaldt til den mundtlige forhandling gennem tilsendt anbefalet brev, men udeblev fra høringerne.

Appeludvalget bemærkede i sin gennemgang af sagen, at Frem vil rykke ned i 1. division, uanset om de berørte klubber tildeles points for vundne og uafgjorte kampe, hvori den ulovlige spiller har deltaget.

For så vidt angår det faktiske forløb henviser udvalget til de tidligere afgørelser fra såvel DBUs DM-disciplinærudvalg som bestyrelse.

Appeludvalget lægger til grund for sin afgørelse, at bestyrelsen har været berettiget til at ændre stillingen i Danmarksserien, således at Sundby Boldklub er rykket ud, og at bestyrelsen tillige har været berettiget til at tildele AB en bøde i henhold til DBUs love § 17.3.

Appeludvalget lægger endvidere til grund, at AB ikke har været i besiddelse af et internationalt spillercertifikat for spilleren ”Ali Akida” forud for godkendelsen af allongen af 25. september 2002 til spillerkontrakt af 10. juli 2002.


Placerer ansvar

Appeludvalget placerer i sin kendelse ansvaret for ”Ali Akida”-sagen.

Således finder udvalget, at ”Ali Akida” alias Emmanuel Ake Richard Muttendango har udvist et så groft forhold, at hans karantæne bør fastsættes til seks måneder – i forhold til de tidligere fastsatte tre måneder – praktisk set gældende fra Disciplinærudvalgets afgørelse af den 26. maj 2004.

Appeludvalget stadfæster de tidligere afgørelser for så vidt gælder, at AB fratages de points i Herre-DM 2003/2004, hvor spilleren har været på banen, og hvor AB enten har vundet eller spillet uafgjort.

Efter Appeludvalgets faste praksis er spørgsmålet om spilleberettigelse så grundlæggende i turneringsfodbold at den normale sanktion – en kamp tabes 0-3 – kun under helt særlige og ganske ekstraordinære omstændigheder kan fraviges.

I den konkrete sag forelægger der omstændigheder, som efter udvalgets vurdering kan karakteriseres som helt særlige og ganske ekstraordinære, således at de fratagne turneringspoints ikke tildeles modstanderholdet. Appeludvalget bemærker, at det ikke finder at have hjemmel til at udvide SAS Ligaen i 2004/2005 til 13 hold endsige til at pålægge DBUs bestyrelse at indkalde DBUs repræsentantskab til et ekstraordinært møde for at drøfte dette emne.

Idet AB gennem flere år har undladt at indhente det internationale spillercertifikat på spilleren, fastsætter udvalget bøden til klubben til 50.000 kroner.


Tilfreds formand

Appeludvalget, der qua sin uafhængighed også fungerer som en form for ”Internal Affairs” i DBUs organisation, har ligeledes forholdt sig til ekspeditionen af de kontraktmæssige forhold omkring ”Ali Akida” i DBUs administration.

I den forbindelse finder udvalget, at DBU - ved modtagelsen den 26. september 2002 af allonge til kontrakten, hvorved spillerens navn blev ændret fra ”Ali Akida” til Emmanuel Ake Richard Muttendango - burde have reageret ved at undersøge, om der forelå et internationalt spillercertifikat for såvel spilleren ”Ali Akida” som for spilleren Emmanuel Ake Richard Muttendango.

Udvalget understreger dog, at AB - i henhold til propositionerne for Danmarksturneringen § 16.5 - bærer det fulde ansvar for, at der foreligger internationalt spillercertifikat på klubbens spillere.

”Vi tager Appeludvalgets afgørelse til efterretning. Set i bakspejlet er vi naturligvis ærgerlige over, at hverken vi eller AB satte allongen til kontrakten med spillerens nye identitet i forbindelse med et krav om tilvejebringelse af et internationalt spillercertifikat på spillerens nye identitet.”

”Vi noterer os naturligvis udvalgets bemærkning om, at DBUs administration burde have reageret, men samtidig er det væsentligt for os, at Appeludvalget tillægger klubben det fulde, objektive ansvar for at skulle indhente det internationale spillercertifikat”, bemærker DBUs formand Allan Hansen i en kommentar til afgørelsen.

Parterne – Boldklubben Frem, Sundby Boldklub og AB – kan anke kendelsen til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg indenfor 14 dage.

For oplysninger om, hvorvidt én eller flere af sagens parter ønsker at benytte denne mulighed, henviser vi til DIF.Den formelle kendelse fra DBUs Appeludvalg den 8. juli 2004:

Akademisk Boldklub fratages de points klubben, har opnået i kampe i SAS Ligaen og Danmarksserien i sæsonen 2003/2004, hvor Ali Akida/Emmanuel Ake Richard Muttendango har været på banen, og hvor klubben enten har vundet eller spillet uafgjort.

Akademisk Boldklub A/S skal til DBU inden 14 dage betale en bøde på kr. 50.000.

Ali Akida/Emmanuel Ake Richard Muttendango idømmes 6 måneders karantæne med virkning fra den 26. maj 2004.

Denne kendelse kan ankes til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen af Dansk Boldspil-Unions Appeludvalgs kendelse. Anke iværksættes i alle tilfælde, hvor andre end DBUs bestyrelse er appellant, ved skriftlig begæring til DBUs sekretariat.


DBUs Appeludvalg, den 8. juli 2004
Niels Johan Petersen (formand), Finn Lautrup og Ken ChristoffersenStillingen i SAS Ligaen og Danmarksserien efter Appeludvalgets afgørelse:

SAS Ligaen 

Danmarksserien
    

”Ali Akida”-sagens forløb:
 

1. marts 2000: ”Ali Rajab Akida” melder sig ind som ungdomsspiller i AB. På baggrund af dokumentation fra de danske myndigheder, hvori hans fødselsdato blandt andet oplyses til 20. december 1982, bliver han aldersmæssigt rangeret som ynglingespiller.
   
1. januar 2001 Efter at have markeret sig som på ynglingeholdet skriver AB kontrakt med ”Ali Akida”.
 
   
10. august 2001 Ved godkendelsen af en ny kontrakt mellem klubben og spilleren konstaterer DBU, at spillerens personoplysninger nu er suppleret af et dansk cpr-nummer.
 
   
Medio 2002 Udlændingestyrelsen informerer AB om, at der verserer en sag i styrelsen om spillerens identitet.
   
25. september 2002 AB gør blandt andet i en allonge til spillerens kontrakt DBU opmærksom på, at spillerens formelle identitet nu er Emmanuel Ake Richard Muttendango samt, at hans fødselsdato er ændret.
   
17. maj 2004 Ved en civilretlig sag i Gladsaxe Ret bliver det fastslået, at Ali Rajab Akida’s rigtige identitet er Emmanuel Ake Richard Muttendango. Han dømmes til at betale sagens omkostninger, men udvises ikke af landet, idet han gennem sit kontraktforhold med AB har arbejde, og dermed er i stand til at forsøge sig selv.
   
18. maj 2004 Boldklubben Frem sender protest over ABs brug af spilleren ”Ali Akida” i sæsonen 2003/2004.
   
26. maj 2004 DBUs DM-disciplinærudvalg behandler protest fra Boldklubben Frem over ABs brug af spilleren Ali Akida alias Emmanuel Ake Richard Muttendango i SAS Liga-sæsonen 2003/2004.
   
2. juni 2004 Boldklubben Frem anker DBUs DM-disciplinærudvalgs afgørelse til DBUs bestyrelse.
   
9. juni 2004 AB vælger ikke at benytte sig af klubbens mulighed for anke af DM-disciplinærudvalgets afgørelse. Klubben er ligeledes blevet givet en frist til den 10. juni til at kommentere Boldklubben Frems omfattende indlæg til sagen.
   
15. juni 2004 DBUs bestyrelse behandler og afsiger kendelse af anke over DM-disciplinærudvalgets afgørelse.
    
DBUs Appeludvalg:


DBUs Appeludvalg består af tre personer. Udvalget vælges af DBUs repræsentantskab, og består af en formand og to medlemmer samt 2 suppleanter.

Formanden og ét af de andre medlemmer samt én af suppleanterne skal have juridisk kandidateksamen samt opfylde betingelserne for at blive landsdommer, jf. retsplejelovens § 43, stk. 3.

Kun den, der er amatør, kan vælges som medlem af eller som suppleant til appeludvalget. Ingen med sæde i DBUs øvrige organer eller i et af organerne i de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, bortset fra en klubs generalforsamling, kan vælges til eller fungere som medlem af appeludvalget eller som suppleant til samme.

Medlemmerne af appeludvalget vælges for en periode på tre år, således at der hvert år efter tur afgår ét medlem. Suppleanterne vælges hvert år. En påbegyndt sag færdiggøres af udvalget i dets oprindelige sammensætning, selv om et deltagende medlems eller en deltagende suppleants funktionstid udløber under sagens behandling.

Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsgang. Alle udvalgets sager ekspederes gennem DBUs sekretariat.

Den nuværende sammensætning af Appeludvalget er landsdommer Niels Johan Petersen (formand), Finn Lautrup (medlem), Jens Otto Johansen (medlem), Keld Ranum (suppleant) og Ken Christoffersen (suppleant).

Ved behandlingen af ”Ali Akida”-sagen blev Jens Otto Johansen erstattet af sin suppleant Ken Christoffersen.Tidligere kendelser i sagen:


Du kan læse de tidligere kendelser i ”Ali Akida”-sagen her.

16. juni 2004: Tildeling af points og bøde i "Ali Akida"-sag 

25. maj 2004: AB fratages ni pointsTekst: Lars Berendt

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første