Kommercielle retningslinjer

DBU’S Kommercielle retningslinjer for DBU’s landshold

 

Det danske fodboldforbund, Dansk Boldspil-Union (DBU), administrerer aktiviteter i og omkring Herre A-landsholdet, U 21-landsholdet, Kvinde A-landsholdet samt alle øvrige fodboldlandshold under DBU, herunder tillige Futsal-landsholdet og eFodboldlandsholdet (herefter samlet ”Landsholdene”). DBU udbyder fodboldlandskampe og er dermed indehaver af alle de kommercielle og immaterielle rettigheder forbundet med Landsholdene.

DBU er indehaver af eneretten til at udnytte den kommercielle værdi af Landsholdene og landsholdsspillernes navne og billeder, herunder bl.a. billeder af Landsholdene eller landsholdsspillere og trænere m.fl. i landsholdsdragt. Dette gælder bl.a. billeder fra Landsholdenes kampe.

Billetter til DBU’s landskampe må ikke benyttes kommercielt uden skriftligt samtykke fra DBU.

Enhver kommerciel udnyttelse af Landsholdene og spillerne i landsholdssammenhæng kræver DBU’s tilladelse. Dette gælder, uanset på hvilken måde udnyttelsen finder sted. DBU’s brand – såvel DBU’s konkrete varemærker som brandet i bred forstand – må ikke udnyttes kommercielt af andre uden samtykke.

DBU er interesseret i en god og loyal dækning af Landsholdene i medierne, men finder det af hensyn til sine sponsorer og af hensyn til finansieringen af Landsholdenes og DBU’s øvrige aktiviteter til gavn for hele fodbold Danmark nødvendigt at klargøre, hvilken anvendelse af DBU’s enerettigheder, der lovligt kan foretages af andre end sponsorerne uden særlig tilladelse fra DBU.

For at skabe klarhed over DBU's holdning med hensyn til erhvervsdrivendes - herunder pressens - anvendelse af Landsholdenes og landsholdsspillernes navne og billeder (herunder levende billeder) og billetter har DBU således udarbejdet nedenstående retningslinjer, der udtrykker DBU’s holdning til, hvad ikke-sponsorer må og ikke må.

 

---ooo0ooo---

 

DBU har varemærkeregistreret såvel logoer som symboler forbundet med Landsholdene samt navne og udtryk, der betegner eller refererer til Landsholdene. Brug af disse varemærker uden samtykke fra DBU indebærer dermed en overtrædelse af varemærkeloven. Landsholdsdragterne er desuden beskyttede mod kommerciel udnyttelse i medfør af markedsføringslovens kendetegnsbeskyttelse.

DBU reserverer den kommercielle udnyttelse af Landsholdene til organisationen selv samt en række partnere, der på forskellige niveauer indgår i DBU's sponsor-, merchandise- og reklame-programmer.

Dertil kommer landsholdsspillernes personlige immaterielle rettigheder, som DBU har fået overdraget i landsholdsaftalerne til brug i landsholdssammenhæng.

 

DBU har eneretten til:

 • Landsholdenes navn og kendetegn (herunder landsholdstrøjer) 
 • Landsholdsspillernes navne og billeder (brug i landsholdssammenhæng)
 • DBU's logoer, herunder registrerede varemærker.
 • Landskampbilletter

DBU’s immaterielle og kommercielle rettigheder til Landsholdene er senest slået fast i en principiel dom fra Sø- og Handelsretten den 27. januar 2020. Her blev et bettingselskab dømt til at betale ½ mio. kr. til DBU for en reklamekampagne, der af dommerne fandtes at snylte på den goodwill, som er oparbejdet i forhold til landsholdet. Dommen kan du finde her, ligesom denne er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2020, s. 1411.

 

Følgende kræver forudgående, skriftlig tilladelse fra DBU (ikke-udtømmende liste):

 • Kommercielle budskaber, der efter et helhedsindtryk udnytter og/eller henviser til Landsholdene, herunder navnlig gennem brug af en rød/hvid landsholdsdragt med direkte eller indirekte referencer til Landsholdene og/eller landsholdsspillere. Også anvendelse af billeder af fodbolddragter i andre farver end rød og hvid, fx orange og hvid eller fotografier i sort/hvid, kan være uretmæssig brug af DBU’s enerettigheder. Det afgørende er, at billederne ikke må skabe associationer til Landsholdene.
 • Gengivelse af landsholdsspillernes navne eller billeder og/eller DBU’s logoer mv. i reklamemateriale for virksomheders produkter eller tjenesteydelser, herunder når dette sker på en måde, der urigtigt antyder, at virksomheden er sponsor for Landsholdene og/eller DBU, eller at Landsholdene, landsholdsspillerne og/eller DBU anbefaler produktet eller tjenesteydelsen eller giver indtryk af, at sammenkædningen med virksomhedens ydelser er sket med samtykke fra DBU, jf. den ovenfornævnte eneret for DBU. Det samme gælder reklamer med omtale af landsholdsspillerne, når teksten ikke er begrænset til at indeholde et sagligt budskab.
 • Brug af billeder af eller navne på landsholdsspillere som landsholdsspillere i kommercielle sammenhænge.
 • Brug af billeder af eller navne på landsholdsspillere i DBU-tøj/landsholdsdragt eller tøj, der kan associeres med DBU-tøj/landsholdsdragter i kommercielle sammenhænge.
 • Brug af billeder eller logo med identifikation af Landsholdene i kommercielle sammenhænge.
 • Markedsføring og salg eller distribution af samlebilleder eller plakater, herunder såkaldte idolplakater, med billeder af Landsholdene eller landsholdsspillere. Dette gælder, uanset om plakaterne fremtræder som indlæg i dag- eller ugeblade eller lignende, når der er tale om samlebilleder, plakater m.v., som er beregnet til at blive taget ud og gemt, og som er beregnet til at gemmes længere end den tid, man normalt gemmer det pågældende blad m.v. Det er ligeledes uberettiget at fremhæve i markedsføringen af blade m.v. det forhold, at samlebilleder, plakater m.v. er indlagt i bladet, eller i øvrigt at anvende Landsholdene eller landsholdsspillere som særligt trækplaster eller blikfang for produktets markedsføring, herunder i reklamer for medier.
 • Virksomheder må desuden ikke som led i deres markedsføring rette henvendelse til forbrugere eller virksomheder på Landsholdenes eller landsholdsspilleres vegne eller formidle sådanne henvendelser, hvad enten dette sker i form af postkort, reklamer i aviser, tryksager, tv, e-mail eller lignende.
 • Spil i løssalg, spil i dag- og ugeblade, computerspil, spil på internettet m.v., hvori der anvendes billeder af eller navne på Landsholdene eller landsholdsspillerne. Markedsføring af sådanne spil er ligeledes uberettiget; det samme gælder markedsføring af medier eller virksomheder, hvori sådanne spil indgår, når der sker henvisning til, at Landsholdene eller landsholdsspillere indgår i spillene, eller når der sker anvendelse af billeder af Landsholdene eller landsholdsspillere.
 • Udbud, markedsføring eller benyttelse af billetter til Landsholdenes kampe i kommercielle sammenhænge (herunder konkurrencer). Virksomheder må således ikke som direkte eller indirekte led i markedsføring af egne produkter eller tjenesteydelser udlodde billetter til Landsholdenes kampe, herunder i form af salg, gave eller lodtrækning, hverken som led i markedsføring fra virksomhed til forbruger (B2C) eller som led i en virksomheds markedsføring overfor til forretningsforbindelser/samarbejdspartnere (B2B). Enhver form for kommerciel anvendelse af billetter til DBU’s landskampe kræver tilladelse. Det samme gælder udlodning m.v. og andre formuegoder, som repræsenterer den goodwill, der er forbundet med Landsholdene.


Ved ”billeder” i disse retningslinjer forstås fotografier, tv-optagelser, tegninger og lignende.

Sponsorerede opslag m.v. i sociale medier er at betragte som reklamer.

Anvendelsen af logoer for de internationale fodboldorganisationer og -turneringer kræver i alle tilfælde accept fra disse.

Det forhold, at et billede er købt hos en fotograf eller et billedbureau, kan ikke påberåbes som et samtykke fra DBU til kommerciel brug af billederne, da fotografen eller billedbureauet ikke er indehaver af disse rettigheder.

 

Redaktionel brug

Anvendelse af billeder og omtale af Landsholdene eller landsholdsspillerne kræver ikke tilladelse, når dette sker i en egentlig redaktionel sammenhæng i snæver forstand.

Ved redaktionel brug forstås, at billedet indgår som en integreret del af et traditionelt medie (avis, ugeblad, tv-station og lignende) på lige fod med mediets øvrige illustrationer og i en naturlig tekstmæssig, herunder reportagemæssig, sammenhæng, og at teksten er naturligt afbalanceret i forhold til billedbrugen. Kommercielle virksomheders nyhedsbreve eller artikler i kommercielle virksomheders magasiner, fx magasiner udgivet af spillevirksomheder, flyselskaber og tøjfirmaer, er ikke at betragte som redaktionel brug

Hvor billeder af Landsholdene eller landsholdsspillere lovligt anvendes i overensstemmelse med disse retningslinjer, må der i selve billedfeltet eller på opslaget omkring billedet i øvrigt ikke angives navn eller logo for andre virksomheder end DBU eller DBU’s sponsorer.

 

Spil

Har en virksomhed opnået tilladelse til at udbyde spil (betting) i henhold til dansk lov herom, er det tilladt uden DBU’s tilladelse at udbyde spil på Landsholdenes kampe (betting), forudsat at dette sker uden overtrædelse af de øvrige bestemmelser i disse retningslinjer; det betyder bl.a., at spiludbydere, der ikke har en sponsoraftale med DBU, ikke må gengive billeder af landsholdsspillere eller trænere m.fl., gengive et DBU-logo eller i reklamer omtale navngivne spillere som landsholdsspillere eller DBU eller Landsholdene som sådant. Billeder m.v. må ikke skabe associationer til Landsholdene.

Tvivlsspørgsmål

DBU står altid til rådighed for en drøftelse og hurtig afklaring af, hvilken benyttelse af DBU’s enerettigheder omkring Landsholdene der i konkrete tilfælde er lovlig uden særskilt aftale med DBU, ligesom vi altid er parate til at drøfte vilkår for benyttelse, der kræver DBU’s tilladelse.

DBU varetager sponsorater i dansk klubfodbold, turneringssponsorater og/eller sponsorater for Landsholdene og kan altid kontaktes herom.

Ved spørgsmål til ovenstående retningslinjer for DBU’s enerettigheder omkring Landsholdene kontakt da venligst DBU’s Kommercielle afdeling:

Head of Sales & Partnerships 
Nicolai Mouritzen
e-mail: nimo@dbu.dk