Bilag 4 - Kampe med hold udenfor lokalunionernes medlemskreds

1. Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale forboldforbunds bestemmelser herom.
Følgende bestemmelser gælder:

a) Enkeltstående kampe i ind- og udland:

Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/DBU på særskilt blanket. 
1) Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement.
2) Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage.
3) Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU og med kopi til lokalunionen senest 2 uger før det pågældende arrangement.

b) Turneringer i udlandet:

Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind overfor den pågældende lokalunion eller klub.

c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark:

1. I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer.
2. Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund. Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. FIFA har ret til at forlange ændringer i det fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA's betingelser/regler.
3. De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA's regulativer)
4. De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.).
5. Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredie part (dommere, officials, tilskuere etc.)
6. Gældende regler/aftaler fra DBU/lokalunion om dommerpåsætning skal følges.
7. Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb.

d) Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t. 3.000 s.fr. = ca. 12.000 d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub.

2.
 Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU.