§ 11 - Offside

Offside-position
Det er ikke i sig selv strafbart at være i offside-position.

En spiller er i offside-position, hvis:
• en del af spillerens hoved, krop eller fødder er på modspillernes banehalvdel (midterlinjen tæller ikke med), og
• en del af spillerens hoved, krop eller fødder er nærmere modspillernes mållinje end både bolden og næstsidste modspiller.

Hænder og arme er uden betydning. Dette gælder for alle spillere. Armens øverste punkt defineres som på højde med armhulens udgangspunkt

En spiller er ikke i offside-position, hvis
• han er på linje med næstsidste modspiller, eller
• han er på linje med de to sidste modspillere.

Strafbar offside
En spiller, som er i offside-position i det øjeblik, hvor bolden spilles eller røres af en medspiller, skal kun straffes, hvis han efter dommerens skøn deltager aktivt i spillet ved at
• indvirke på spillet ved at spille eller røre en bold, som er spillet eller rørt af en medspiller. Det første kontaktpunkt mellem bold og spiller er gældende ved vurderingen, eller
• genere en modspiller ved at

»» forhindre en modspiller i at spille eller kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn, eller
»» angribe en modspiller for at erobre bolden, eller
»» klart forsøge at spille en bold, som er tæt på ham, og denne handling påvirker en modspiller, eller
»» foretage en åbenlys handling, som klart påvirker en modspillers mulighed for at spille bolden eller

• opnå en fordel ved at røre bolden eller genere en modspiller, når bolden
»» tilfældigt springer tilbage fra en målstang, overligger, modspiller eller et medlem af dommerteamet.
»» kommer fra en modspiller som følge af en forsætlig redning.

En spiller i offside-position, som modtager bolden fra en modspiller, som forsætligt spiller bolden, herunder også med hånd / arm, opnår ikke en fordel af sin offside-position, medmindre berøringen var en forsætlig redning.

’Forsætligt spiller bolden’ (bortset fra forsætlig hands) betyder, at en spiller har
kontrol over bolden og har mulighed for at
• spille en medspiller
• fortsat bevare bolden
• sende bolden videre (f.eks. ved at sparke eller heade den).

Hvis denne aktion ikke lykkes, er det stadig et faktum, at spilleren forsætligt spiller
bolden.
De følgende kriterier skal tages i betragtning, når spørgsmålet er, om spilleren forsætligt
spiller bolden.
• Bolden kom fra lang afstand, og spilleren kunne følge den hele vejen
• Det var ikke en hurtig bold
• Retningen for bolden var ikke uventet
• Spilleren havde tid til at koordinere sine kropsbevægelser (dvs det var ikke enimpulsiv handling). Det handler ikke om en refleks eller instinktiv handling eller en handling, der medførte en begrænset kontrol over bolden
• En bold på jorden er lettere at spille end en bold i luften

En redning betyder, at en spiller med nogen del af kroppen (og for målmandens vedkommende i eget straffesparksfelt også hænderne) stopper en bold, som er på vej ind i eller er meget tæt på mål.

I situationer, hvor
• en spiller står i offside-position eller bevæger sig fra den og står i vejen for en modspiller og har indflydelse på modspillerens bevægelse mod bolden, skal spilleren straffes for offside, hvis det påvirker modspillerens mulighed for at spille bolden eller angribe for at erobre den. Hvis spilleren bevæger sig ind i modspillerens bane og bremser hans bevægelse (dvs. blokerer vejen for ham), skal forseelsen straffes ifølge § 12.
• en spiller i offside-position bevæger sig mod bolden og har til hensigt at spille den, men der begås en forseelse mod ham, før han spiller bolden, forsøger at spille bolden eller angriber for at erobre den, straffes denne forseelse, da den skete før offsideforseelsen.
• der begås en forseelse mod en spiller i offside-position, og denne spiller allerede spiller bolden, forsøger at spille den eller angriber for at erobre bolden, straffes offsideforseelsen, da den skete før frisparks-forseelsen

Ikke-strafbar offside
Der foreligger ingen offside-forseelse, hvis spilleren modtager bolden direkte fra
• målspark
• indkast
• hjørnespark.

Overtrædelser / straffebestemmelser
For enhver strafbar offside skal dommeren dømme indirekte frispark til modspillerne fra
det sted, hvor forseelsen blev begået, også hvis det er på spillerens egen banehalvdel.

En forsvarsspiller, som forlader banen uden dommerens tilladelse, skal ved vurdering af offside-position betragtes som stående på egen mållinje eller sidelinje indtil næste stop i spillet, eller indtil det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt. Hvis forsvareren forsætligt forlod banen, skal han advares ved næste spilstop.

En angrebsspiller må forlade eller forblive uden for banen for ikke at deltage aktivt i spillet.Hvis spilleren genindtræder over mållinjen og deltager aktivt i spillet før næste spilstop, eller før det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt, betragtes han i offside-henseende som stående på mållinjen. En angrebsspiller, som forsætligt forlader banen, genindtræder uden dommerens tilladelse og ikke skal straffes for offside, men får en fordel derved, skal advares.

Hvis en angrebsspiller står bag mållinjen inde i målet, og bolden går i mål, skal målet godkendes, medmindre spilleren begår en offside-forseelse eller en § 12-forseelse. I så fald genoptages spillet med et indirekte eller direkte frispark.

Fodboldloven 23/24