Amatørbestemmelser

 

 

Amatørbestemmelser for fodbold

 

Union: DBU

 

 

I. Almindelige bestemmelser

 

§1.1

Dette regelsæt er vedtaget af DBUs repræsentantskab i overensstemmelse med § 4 i DBUs love og fastsætter inden for hvilke nærmere økonomiske rammer spillere og trænere kan virke uden at miste status som »amatør« inden for fodbold under DBU.

 

§1.2

Tab af amatørstatus i en anden idrætsgren end fodbold er ikke til hinder for amatørstatus hos DBU.

 

§2.1

En amatør må ikke modtage kontante beløb, naturalier eller anden form for vederlag eller kompensering for sin virksomhed inden for fodbold, udover hvad der følger af reglerne i §§ 3 - 5. Ved afgørelsen af, om de i §§ 3 - 5 angivne begrænsninger er overskredet, anvendes reglerne for den persongruppe, inden for hvilken den pågældende har haft sin hovedsagelige virksomhed i den relevante periode. De i §§ 3 - 5 angivne beløb er kalenderårsbaserede rammebeløb. I tilfælde af klubskifte og/eller skifte mellem de forskellige funktioner reguleret af §§ 3 - 5 (spiller og træner) i årets løb gælder rammebeløbene forholdsmæssigt for de enkelte klubtilhørsforhold og funktioner.

 

§2.2

Uanset bestemmelserne i § 2.1 kan DBUs bestyrelse i ganske særlige tilfælde efter forudgående ansøgning tillade, at der ydes en person større økonomisk eller praktisk hjælp end angivet i §§ 3 - 5, eller at der på anden måde sker fravigelse af disse amatørbestemmelser, uden at personen derved mister sin status som amatør.

 

 

II. Spillere

 

§ 3

En spiller kan uden tab af status som amatør modtage

(a) et samlet skattepligitgt beløb på kr. 36.000,- årligt i et kalenderår. Har spilleren kun amatørstatus i en del af kalenderåret nedsættes beløbet forholdsmæssigt.

(b) en skattefri befordringsgodtgørelse og/eller anden form for omkostningsgodtgørelse i henhold til de til enhver tid gældende skatteregler.

 

 

III. Trænere

 

§ 4

En træner kan uden tab af status som amatør modtage

(a) et samlet skattepligtigt beløb på kr. 36.000,- årligt i et kalenderår. Har træneren kun amatørstatus i en del af kalenderåret nedsættes beløbet forholdsmæssigt.

(b) en skattefri befordringsgodtgørelse og/eller anden for for omkostningsgodtgørelse i henhold til de til enhver tid gældende skatteregler.

 

§ 5

Uden særlig tilladelse kan en træner i forbindelse med eller foranlediget af sin status som træner modtage et samlet beløb som anført nedenstående i litra (a) – (g). Har træneren kun status af amatør i en del af et kalenderår, nedsættes beløbsgrænserne forholdsmæssigt. Beløbet omfatter al personlig skattepligtig indkomst samt eventuel anden fodboldrelateret indtægt, som træneren oppebærer på årsbasis.

(a) En træner som ikke har gennemført en af DBU oprettet træneruddannelse, må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 36.000.

(b) En træner som har gennemført DBUs B1-uddannelse (eller tilsvarende i den tidligere uddannelse, se *-markering nedenfor), må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 60.000.

(c) En træner som har gennemført DBUs M1-uddannelse (eller tilsvarende i den tidligere uddannelse, se *-markering nedenfor), må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 75.000.

(d) En træner som har gennemført DBUs M2-uddannelse må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 90.000.

(e) En træner som, efter gennemført B2-uddannelse/T-uddannelse (eller tilsvarende i den tidligere uddannelse, se *-markering nedenfor), er indehaver af DBUs B-licens må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 90.000.

(f) En træner som, efter gennemført A-uddannelse (eller tilsvarende i den tidligere uddannelse, se *-markering nedenfor), er indehaver af DBUs A-licens må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 150.000.

(g) En træner som, efter gennemført P-uddannelse (eller tilsvarende i den tidligere uddannelse, se *-markering nedenfor), er indehaver af DBUs P-licens må højst modtage en løn m.v., som i et kalenderår andrager kr. 225.000.

 

*) Sammenligning af tidligere og nuværende træneruddannelse:

DBU B1- træner = Basisuddannelsen (alle fem delkurser)

DBU B2-træner = Ungdomstræner- og Seniortrænerkurset 

DBU M1-træner = Målmandstrænerkurset

DBU A-træner = Elitetrænerkurset

DBU P-træner = Diplomtrænerkurset

 

 

 

IV. Kontrol og revision

 

§6.1

De ansvarlige udbetalere er forpligtede til at opbevare fyldestgørende bilagsmateriale om grundlaget for alle udbetalinger og øvrige ydelser til spillere og trænere i mindst 5 år fra udløbet af det regnskabsår, i hvilket udbetalingen eller ydelsen har fundet sted.

 

§6.2

DBU er til enhver tid berettiget til at indhente redegørelser og dokumentation fra de ansvarlige udbetalere og til at revidere sådanne oplysninger med henblik på at kontrollere, om amatørbestemmelserne er overholdt. DBU kan også vælge at foretage uanmeldt eftersyn hos de respektive udbetalere i samme øjemed.

 

 

V. Professionelles overgang til amatørstatus

 

§7.1

En kontraktspiller eller en professionel træner kan straks overgå til amatørstatus ved engagementets afslutning. Status som kontraktspiller anses først for afsluttet 30 dage efter den dag den pågældende spillede sin sidste officielle turneringskamp som professionel. Først herefter kan den pågældende opnå status som amatør. Hvorvidt den pågældende efter sin overgang til amatørstatus konkret er spilleberettiget, afhænger af propositionerne for den turnering, hvori den pågældende tænkes anvendt.

 

§7.2

En kontraktspiller eller en professionel træner, hvis klub berøres af en konkurs, jf. lovenes § 28, eller hvis kontraktforhold ophæves som følge af væsentlig misligholdelse fra klubbens side, kan fortsætte umiddelbart som amatør.

 

 

VI. Professionelle træneres deltagelsepå visse sekundahold m.v.

 

§ 8

En træner, der efter de foregående bestemmelser ikke opfylder betingelserne for at virke som amatører, kan ikke spille på 1. seniorholdet for den klub, der har ansat træneren og betaler hans løn. Derimod kan træneren godt spille på 1. seniorholdet for en anden klub.

 

 

VII. Overtrædelser m.v.

 

§9.1

Forsøger en person, som efter alt foregående ikke er berettiget til at virke som amatør, desuagtet at optræde som amatør på områder, der efter DBUs og/eller en under DBU hørende organisations love, propositioner og øvrige bestemmelser er forbeholdt amatører, skal der træffes disciplinære foranstaltninger over for den pågældende i overensstemmelse med DBUs love, jf. lovenes §§ 30ff. Dette gælder tilsvarende for den organisation, klub eller tredjemand og den eller de enkeltpersoner i organisationen, klubben eller hos tredjemand som måtte have medvirket til forsøget på at omgå amatørbestemmelserne.

 

§9.2

Styrken af den eller de disciplinære foranstaltninger, som bringes i anvendelse over for de involverede, skal afspejle forholdets grovhed.

 

§9.3

Mangler der bilagsmateriale i strid med § 6.1, eller forsøger en klub, tredjemand eller organisation at forhindre, afspore eller vanskeliggøre DBUs kontrolarbejde i henhold til § 6.2, skal der ligeledes træffes disciplinære foranstaltninger over for de involverede i overensstemmelse med DBUs love, jf. lovenes §§ 30ff. Bestemmelsen i § 9.2 finder tilsvarende anvendelse.

 

 

VIII. Ændringer

 

§ 10

Forandringer af disse amatørbestemmelser kan alene foretages på den i DBUs loves § 38 angivne måde.

 

 

Nærværende "Amatørbestemmelser for fodbold" er et regelsæt, der alene fastsætter under hvilke økonomiske rammer man kan virke, uden at miste status som "amatør" inden for fodbold under DBU.

 

Regelsættet tager således ikke stilling til eventuelle skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udbetalingen af de enkelte beløb. De involverede parter her derfor pligt til at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende skatteregler.