Afvikling af kampene i Herre-DM og afsluttende runder i LP

Praktiske foranstaltninger
0. Kamparrangement

(Dette afsnit 0. er i juni 2005 overført fra – og dermed udgået af – Retningslinierne og indsat her som et nyt afsnit.)


Dommeren skal kontrollere lovligheden af samtlige spilleres udstyr, jfr. Fodboldlovens § 4. Spilledragt efterses ved ankomst til stadion, jfr. ovenfor, ved at klubberne foreviser dommeren en fuld spilledragt for henholdsvis målmand og markspiller (trøje, bukser og strømper). Der henvises til propositioner for Herre-DM, § 24.
Dette gælder for kampe i Herre-DM, Herre-LPs afsluttende runder, Herre-DS, Kvinde-DM samt U-19 Drenge Ligaen og U-19 Drenge Division.

For at sikre hurtig genoptagelse af spillet, skal der i Herre DMs to øverste rækker samt Herre-LPs afsluttende runder fra og med 4. omgang være bolddrenge og om muligt stativer til rådighed rundt om banen. Et vejledende antal er mindst 6 bolde: 2 placeret på passende steder langs hver sidelinje og 1 bag hvert mål. Samtlige bolde skal godkendes af dommeren inden kampen. Bolddrengene skal holde overskydende bolde i ro under spillet, og deres trøjefarve skal afvige fra de to holds.

Ved kampe i Herre-DMs øverste række skal båre forefindes i nærheden af udskiftningsbænken.

I kampe, hvor det er foreskrevet, at der skal være en læge til stede, skal dommeren give lægen adgang til at tilse en skadet spiller, hvis lægen anmoder herom.

Ved kampe i Herre DMs to øverste rækker skal klubbens kontaktperson for den konkrete kamp præsentere sig for dommertrioen 1 time før kick-off med oplysning om sin placering under og efter kampen.

Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til DBU Turneringer af dommer og en eventuel bedømmer.

1. Før kampen

I tilfælde af aflysning er arrangørklubben forpligtet til, i rimelig tid før den tilrejsende klub påbegynder sin rejse, at underrette klubben om aflysningen.
Den tilrejsende klub er omvendt forpligtet til at meddele arrangørklubben afrejsetidspunktet.

Arrangørklubben skal stille bane og bolde til rådighed til opvarmning. Hvis lyset svigter som følge af force majeure, kan dommeren udsætte kampens påbegyndelse eller fortsættelse i 30 minutter.

Senest 60 minutter før kampens begyndelse skal begge klubber udfylde det elektroniske holdskema, hvorpå er anført:

  • de 11 spillere
  • indtil 7 udskiftningsspillere (i Herre-DM)
  • officials

2. Under kampen

Den arrangerende klub skal sørge for, at der i halvlegspausen er forfriskninger til udeholdet og dommertrioen.

Den arrangerende klub bør stille læge til rådighed under kampene, og i Superligaen skal den arrangerende klub drage omsorg for, at der er læge til rådighed for begge hold.

Brug af tracking system er tilladt, såfremt udstyret ikke er til fare. Informationer og data fra tracking systemet må ikke modtages i det tekniske område under kampen.

Det henstilles til klubberne, at der ved udskiftning af spillere benyttes nummertavler.


3. Efter kampen

Den arrangerende klub påsér, at der er forfriskninger og håndklæde/sæbe til rådighed.

Disse bestemmelser er vedtaget af DBUs DM-disciplinærudvalg, den 08. maj 2000.