Propositioner for M+32 og M+40 LP

  I. Navn og administration
 
§ 1.1 Turneringernes navn er "DBUs Landspokalturnering for M +32" (M +32-LP) og "DBUs Landspokalturnering for M +40" (M +40-LP).

 
§ 1.2 Turneringens daglige administrator (herefter kaldet administrator) er enten DBU selv (dvs. DBUs administration og de relevante faggrupper i DBU) eller en organisation, til hvilken DBUs bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til lovenes § 3.2.

 
  II. Deltagere
 
§ 2.1 I turneringen kan alle klubber deltage, dog kun med eet hold fra hver klub.

 
§ 2.2 M +32-LP: De deltagende spillere skal på spilletidspunktet være fyldt 32 år, dog er det tilladt at benytte op til to spillere, der på spilletidspunktet skal være fyldt 30 år..

 
§ 2.3 M +40-LP: De deltagende spillere skal på spilletidspunktet være fyldt 40 år, dog er det tilladt at benytte op til to spillere, der på spilletidspunktet skal være fyldt 38 år.

 
§ 2.4 Det er ikke tilladt at benytte kontraktspillere i turneringen.

 
§ 2.5 Det er tilladt at benytte spillere fra andre fodboldklubber, under forudsætning af, at skiftlig underskreven accept foreligger fra fodboldklubben, hvor spillercertifikatet er hjemmehørende og at spilleren er medlem af begge klubber. Accepten skal foreligge inden klubbens første kamp i turneringen.

 
§ 2.6 Man kan kun spille for een klub i en halvsæson (1/1-30/6 og 1/7-31/12). Der dispenseres ikke fra denne regel. Dog gælder ingen bindinger med hensyn til deltagelse på andre af klubbens hold i samme spillerunde.

 
  III. Afvikling
 
§ 3.1 Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret, året efter.

 
§ 3.2 Har 2 klubber samme trøjefarve, skal udeholdet skifte til en anden farve, der klart adskiller sig fra hjemmeholdets.

 
§ 3.3 Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner.

 
§ 3.4 De tilmeldte hold spiller efter cup-systemet. Ved fastsættelse af kampene kan der tages geografiske hensyn frem til semifinalerne.

 
§ 3.5 DBU uddeler et vandrefad samt en erindringspokal til ejendom til den vindende klub samt medaljer til spillerne på de to finalehold i hver række.

 
§ 3.6 Administrator fastsætter spillestederne samt dato og klokkeslet for kampene.

 
§ 3.7 Kampene lægges på det klokkeslet, som administrator finder gunstigst, og kan ikke fordres flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.

 
§ 3.8 Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på en anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by.

 
§ 3.9 Administrator kan endvidere beslutte at flytte en planlagt pokalkamp efter forudgående ansøgning herom i tilfælde, hvor begge klubber er enige om ændringen.

 
§ 3.10 Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 10 dage før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt.

 
  IV. Kampenes indberetning

 
§ 4

Klubberne skal inden kampstart udfylde holdkortet elektronisk. Såfremt der benyttes spillere fra andre klubber jf. § 2.5 skal der udfyldes et papirholdkort med kopi til modstanderholdet inden kampen. Dette skal opbevares i klubben indtil turneringen er afsluttet.

 
  V. Turneringsbestemmelser

 
§ 5.1 Spilletiden er 2 x 35 minutter.

 
§ 5.2 Såfremt kampene ender uafgjort, spilles forlænget spilletid på 2x10 minutter. Såfremt der ikke findes en vinder, afgøres kampen ved straffesparkkonkurrence efter gældende regler.

 
§ 5.3 Såfremt en klub mener, at modstanderen har benyttet en for ung spiller, har den pågældende klubs anfører krav på - hos modstanderens anfører - at få dokumentation for at alderskriteriet er opfyldt. Denne anmodning skal finde sted umiddelbart efter kampens afslutning og før omklædning påbegyndes.

 
§ 5.4 Såfremt en klub nedlægger protest mod kampens afvikling skal protesten, bilagt kr. 500, være administrator i hænde senest 2 dage efter kampen for at blive behandlet. Såfremt protesten tages til følge tilbagebetales beløbet.

 
§ 5.5 En udvisning giver altid mindst een spilledags karantæne. Udviste spillere må ikke benyttes i efterfølgende M +32- henholdsvis M +40-LP kampe, før Fodboldens Disciplinærinstans afgørelse foreligger. Såfremt man ikke har hørt fra administrator inden næste M +32- henholdsvis M +40-LP kamp, skal man kontakte administrator.

 
§ 5.6 Karantæner, idømt for forseelser i M +32- og M +40-LP kampe, afvikles i nærmest følgende M +32- henholdsvis M +40-LP kamp.

 
§ 5.7 Karantæner idømt efter forseelser i turneringskampe i lokalunionerne, kan ikke afvikles i M +32- eller M +40-LP kampe.

 
§ 5.8 Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke.

 
  VI. Økonomi

 
§ 6.1 Turneringsgebyret fastsættes hvert år af DBU, og beløbet indbetales til DBU samtidig med tilmeldingen.

 
§ 6.2 Hjemmeholdet afholder alle arrangementsudgifter, mens udeholdet selv afholder sine rejseudgifter.

 
§ 6.3 Til kampene yder DBU dækning af 2/3 af holdenes teoretiske rejseudgift ved rejser for 17 personer fra Bornholm til København og fra København til Bornholm, dog max. kr. 8.465,-.

 
§ 6.4 Ved éntregivende kampe deles nettoindtægten af de spillende klubber, når udeholdets rene rejseudgifter er fratrukket.

 
§ 6.5 Fra finalen ydes rejsetilskud til udeholdet efter taksterne i "DBUs regulativ for befordringsgodtgørelse".

 
§ 6.6 Finalearrangementerne forestås af administrator.

 
  VII. Udeblivelser/trækninger

 
§ 7 Ved udeblivelse fra kamp samt trækning af hold idømmes bøde fastsat af Fodboldens Disciplinærinstans. Pågældende klub kan herefter udelukkes fra deltagelse i næste års turnering. Klubben skal afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet. Endvidere skal modpartens eventuelle rejseudgifter i anledning af kampen afholdes af den udeblevne klub.

 
  VIII. Udskiftningsspillere

 
§ 8 Et hold består af indtil 11 spillere + indtil 3 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen.

 
  IX. Dommerne
 
§ 9.1

Hjemmeholdets lokalunion sørger for påsætning af dommere og eventuelt liniedommere.

 
§ 9.2

Dommernes og liniedommernes honorarer og rejseudgifter, udbetales efter gældende takster.

 
  X. Spilledatoer

 
§ 10.1

Antallet af spillerunder er afhængig af det samlede antal tilmeldte hold. Kampprogrammet fastsættes af administrator. Til kampe, hvor det af geografiske hensyn ikke kan lade sig gøre at spille på hverdage, fastsættes kampene til afvikling på søndage. Men kampene kan reelt spilles alle ugens dage, dog kun efter aftale med modstander og administrator jf. § 10.2

 
§ 10.2

Ændring af en fastsat spilledag kræver følgende:

- at begge klubber er enige herom
- at ansøgning med begrundelse foreligger minimum 10 dage før den pågældende kamp ønskes spillet, dog senest 10 dage før kampens oprindelige fastsættelse, hvis den ønskes spillet senere.
- at administrator giver tilladelse.

 
§ 10.3

Såfremt kampen ikke spilles på den fastsatte dato, og med mindre kampen ikke er flyttet jf § 10.2, kan Fodboldens Disciplinærinstans erklære kampen vundet af en af de involverede klubber, uden kamp.

 
  XI. Øvrigt
 
§ 11

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende turneringens afvikling afgøres af administrator, medens disciplinære sager samt protester mod spilleberettigelse afgøres af Fodboldens Disciplinærinstans.

 
§ 12

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.