Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Cirkulære nr. 59 (2010)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse

 

Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed


På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Visse definitioner

1.1 Ordet “kontraktklub” bruges som fællesbetegnelse for følgende juridiske enheder:

a. Klubber, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse udstedt i medfør af lovenes § 17.4, nr. 1 og 

b. tredjemænd, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse, som er stillet til deres rådighed i overensstemmelse med lovenes § 17.4, nr. 2.

1.2 Ordet “divisionsklub” bruges om kontraktklubber og øvrige klubber i Herre-DM og Kvinde-DM.

1.3 Ordet “koncern” bruges i den betydning, som fremgår af årsregnskabsloven. Årsregnskabslovens definitionsbilag er vedlagt i uddrag.


§ 2. Divisionsklubber må ikke være koncernforbundne eller under fælles kontrol

2.1 Ingen divisionsklub i Herre-DM må være koncernforbundet med en anden divisionsklub i Herre-DM. Den samme regel gælder for divisionsklubberne i Kvinde-DM.

2.2 Ingen person eller gruppe af personer må ved ejerskab eller på anden måde have bestemmende indflydelse over mere end én divisionsklub i Herre-DM. Den samme regel gælder for divisionsklubberne i Kvinde-DM.

2.3 Ingen person må være bestyrelsesmedlem eller direktør i mere end én divisionsklub i Herre-DM. Den samme regel gælder for divisionsklubberne i Kvinde-DM.


§ 3. Overtrædelser

3.1 Overtrædes forbudene i § 2, kan disciplinærudvalget inddrage en eller flere af de involverede divisionsklubbers tilladelse til at drive kontraktfodbold i overensstemmelse med lovenes § 21.4, nr. 4.

3.2 Herudover kan disciplinærudvalget træffe disciplinære foranstaltninger over for de i overtrædelsen involverede divisionsklubber og personer i overensstemmelse med lovenes §§ 30ff, eksempelvis i form af pointfratagelse, idømmelse af bøde og erstatning, disciplinær nedrykning m.v.


§ 4. Ikrafttrædelse

4.1 Dette cirkulære er vedtaget den 29. maj 2010 af DBUs bestyrelse.

4.2 Cirkulæret træder i kraft med det samme. Samtidig ophæves cirkulære nr. 27 (2001).

 

Brøndby, den 29. maj 2010

På bestyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen


Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBUÅrsregnskabslovens definitionsbilag (uddrag)

I denne lov skal nedenstående forstås som

A. Generelt

1. Kapitalandele:
Andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital.

2. Minoritetsinteresser:
Kapitalandele i konsoliderede virksomheder, der ejes af andre end koncernvirksomhederne.

3. Monetære poster:
Likvider samt aktiver og forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, der afregnes i fastlagte eller bestemmelige beløb.

4. Nærtstående parter:

1) Personer eller virksomheder, hvoraf den ene direkte eller indirekte har bestemmende eller betydelig indflydelse på den andens eller de andres driftsmæssige og finansielle ledelse, eller   
2) flere personer eller virksomheder, hvis driftsmæssige og finansielle ledelse er underlagt bestemmende indflydelse af den samme person eller virksomhed.        

5. Statslige aktieselskaber:
Aktieselskaber omfattet af aktieselskabslovens § 2 a, hvorefter et aktieselskab er et statsligt aktieselskab, når den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab. 

6. Virksomhedsdeltager:
En aktionær, anpartshaver eller andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed.

7. Virksomhedskapital:
Kapital, som virksomhedsdeltagerne har indskudt i virksomheden. I aktie- og andelsselskaber består virksomhedskapitalen af aktiekapitalen henholdsvis anpartskapitalen. 
        
B. Koncerner

1. Associeret virksomhed:
En virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken en anden virksomhed og dennes dattervirksomheder besidder kapitalandele og udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis  virksomheden og dens dattervirksomheder tilsammen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne.      

2. Dattervirksomhed:
En virksomhed med hvilken en modervirksomhed direkte eller indirekte har en af de i nr. 4 nævnte forbindelser.

3. Koncernvirksomhed:
En modervirksomhed og dens dattervirksomhed.

4. Modervirksomhed:
en virksomhed, som
1) besidder flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed,
2) er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i den anden virksomheds øverste ledelsesorgan,
3) er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomheds driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne,       
4) er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller
5) besidder kapitalandele i en anden virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over denne driftsmæssige og finansielle ledelse.

5. Tilknyttet virksomhed:
En virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomhed.

6. Beregning af stemmerettigheder i datter- og associerede virksomheder:
Ved beregning af stemmerettigheder i B, nr. 1 og 4, i dette bilag skal
1) modervirksomhedens stemmerettigheder tillægges de stemmerettigheder i den pågældende virksomhed, der besiddes af modervirksomhedens dattervirksomheder,      
2) fra det samlede antal stemmerettigheder i den pågældende virksomhed trækkes de stemmerettigheder, der besiddes af denne selv eller dennes dattervirksomheder, og       
3) fra modervirksomhedens stemmerettigheder i den pågældende virksomhed trækkes de stemmerettigheder, der besiddes til sikkerhed, hvis virksomheden kun udøver stemmeretten i overensstemmelse med instrukser i sikkerhedsstillerens interesse, eller hvis besiddelsen er et led i virksomhedens erhvervsmæssige låneaktiviteter og stemmeretten kun udøves i sikkerhedsstillerens interesse.               

7. Beregning af andre rettigheder end stemmerettigheder:
Ved beregning af rettigheder til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i virksomhedens øverste ledelsesorgan i B, nr. 4, medregnes de rettigheder, som besiddes af virksomheden selv og af dens dattervirksomheder tilsammen.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første