Økonomiske mindstekrav til kontraktklubber m.v.

Cirkulære nr. 80 (2013)

fra
 
Dansk Boldspil-Unions
Bestyrelse
 
     

Økonomiske mindstekrav til kontraktklubber m.v.  

På given foranledning meddeles følgende:  

§ 1. De af cirkulæret omfattede juridiske enheder
1.1

Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for følgende juridiske enheder  

(a) klubber i 2. division og Kvinde-DM, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse udstedt i medfør af lovenes § 17.4, nr. 1, og  

(b) tredjemænd, der driver kontraktfodboldvirksomhed i 2. division og Kvinde-DM på grundlag af en kontraktfodboldtilladelse, som er stillet til deres rådighed i overensstemmelse med lovenes § 17.4, nr. 2.  

Ordet "kontraktklub" bruges i det følgende som fællesbetegnelse for sådanne enheder relateret til klubber i 2. division og i Kvinde-DM.

1.2

Cirkulærets bestemmelser gælder ikke for klubber, der ikke selv driver kontraktfodboldvirksomhed, men som stiller deres kontraktfodboldtilladelse efter lovenes § 17.4, nr. 1, til rådighed for en tredjemand i overensstemmelse med lovenes § 17.4, nr. 2.

§ 2. Regnskabsår
2.1

En kontraktklub skal have kalenderåret som regnskabsår, medmindre andet følger af § 2.2.

2.2

En kontraktklub kan ansøge DBUs administration om tilladelse til ændring af sit regnskabsår fra kalenderåret til perioden 1. juli til 30. juni, således at dens regnskabsår følger turneringsåret. En sådan ændring må først iværksættes, når administrationens tilladelse foreligger.

§ 3. Økonomiske mindstekrav
3.1 
En kontraktklubs regnskabsmæssige ansvarlige kapital - opgjort med eventuelle reguleringer i overensstemmelse med bestemmelsen i § 3.2 - skal til enhver tid udgøre mindst 25% af kontraktklubbens samlede lønsum i de seneste 12 kalendermåneder forud for skæringsdatoen for opgørelsen. Ved ansvarlig kapital forstås indskudskapital, eventuelle reserver samt indbetalt ansvarlig lånekapital med en restløbetid på mindst 12 måneder regnet fra skæringsdatoen for opgørelsen. Ved lønsum forstås enhver aflønning af bestyrelse, direktion og personale (herunder, men ikke begrænset til lønninger, honorarer, bonusbeløb, tantieme, feriepenge, pensionsbidrag og lignende bidrag, værdi af goder som fri bil, bolig og telefon, fratrædelsesgodtgørelser og udgiftsført aktiebaseret aflønning m.v.), jf. de til skattemyndighederne foretagne indberetninger, samt regulering af hensatte feriepengeforpligtelser.

 

3.2

Aktiverede anskaffelsessummer (fx transferbeløb, kompensation for træning og udvikling og tiltrædelsesgodtgørelse (også kaldet ”sign on fee”)) betalt i forbindelse med ansættelse af kontraktspillere skal afskrives lineært over kontraktperioden for den enkelte kontraktspiller eller hurtigere. En kontraktklub må i opgørelser af den ansvarlige kapital efter dette cirkulære højst medtage den enkelte kontraktspiller til en værdi, der svarer til den på skæringsdatoen for opgørelsen endnu uafskrevne del af den anskaffelsessum, der blev aktiveret i forbindelse med den pågældende spillers ansættelse.

§ 4. Indberetning
4.1

En kontraktklub skal hvert år senest 5 dage efter afholdelsen af ordinær generalforsamling, dog senest 5 måneder efter udløbet af sit regnskabsår, indsende følgende til DBU:   

(a) Det af generalforsamlingen lovligt vedtagne, reviderede årsregnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens originale påtegning om vedtagelsen.   

(b) Indberetning om forholdet mellem kontraktklubbens ansvarlige kapital ved regnskabsårets udløb og lønsummen i regnskabsåret.
 
Indberetningen skal ske ved udfyldelse af det indberetningsskema, som er vedlagt dette cirkulære. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

4.2

DBUs administration kan pålægge en kontraktklub at foretage indberetning om forholdet mellem kontraktklubbens ansvarlige kapital på en anden skæringsdato end datoen for udløbet af kontraktklubbens regnskabsår og lønsummen i de seneste 12 kalendermåneder forud for den pågældende skæringsdato. Indberetningen skal ske inden en af administrationen fastsat frist, og administrationen kan i perioden fra afgivelsen af indberetningspålægget og indtil det tidspunkt, hvor der foreligger en korrekt og fyldestgørende indberetning, undlade at behandle ansøgninger fra den pågældende kontraktklub om godkendelse af ansættelses- eller lejekontrakter for nye spillere og forlængelser af ansættelses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Indberetningen skal ske ved udfyldelse og indsendelse af det indberetningsskema, som er vedlagt dette cirkulære. Indberetningen skal være bilagt den regnskabsmæssige dokumentation, som DBU måtte foreskrive i hvert enkelt tilfælde. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5. Manglende opfyldelse af de økonomiske mindstekrav efter § 3 eller af indberetningspligten efter § 4
5.1

Viser en kontraktklubs indberetning efter § 4, at klubben ikke opfylder de økonomiske mindstekrav i § 3, kan klubben derefter hverken få godkendt ansættelses- eller lejekontrakter for nye spillere eller forlængelser af ansættelses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Det samme gælder, såfremt kontraktklubbens indberetning efter § 4 ikke foretages rettidigt eller er mangelfuld.

 

5.2

Ønsker en kontraktklub, der i medfør af § 5.1 har mistet adgangen til at få godkendt nye kontrakter, på et senere tidspunkt at generhverve denne adgang, skal den indsende en ajourført indberetning til DBU, der dokumenterer, hvorledes kontraktklubbens ansvarlige kapital og lønsum er blevet forbedret i forhold til tidligere, og som utvivlsomt godtgør, at klubben på det ønskede generhvervelsestidspunkt opfylder de økonomiske krav i § 3. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registret revisor.

5.3

Generhvervelse af adgangen til at få godkendt nye kontrakter kan tidligst ske med virkning fra det tidspunkt, hvor der hos DBU foreligger en fuldt tilfredsstillende, ajourført indberetning fra kontraktklubben, og generhvervelse kan altså ikke ske med tilbagevirkende kraft.

§ 6. Nye ansøgninger om tilladelse til at drive kontraktfodbold
6.1

De i § 3 fastlagte økonomiske mindstekrav skal også sandsynliggøres opfyldt af potentielle kontraktklubber, som indgiver ansøgning om tilladelse til at drive kontraktfodbold i henhold til lovenes § 17.4, nr. 1 eller 2.

6.2

Ansøgningen, som indsendes til DBU, skal være ledsaget af følgende:   

(a) Ansøgerens seneste af generalforsamlingen vedtagne, reviderede årsregnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens påtegning om vedtagelsen.   

(b) Et budget for det første regnskabsår, i hvilket ansøgeren agter at drive kontraktfodbold. Budgettet skal være attesteret som realistisk og sammenhængende af en statsautoriseret eller registreret revisor.   

(c) En opstilling, der dels viser forholdet mellem ansøgerens ansvarlige kapital og årlige lønsum på det tidspunkt, hvor kontraktfodboldtilladelsen skal træde i kraft, dels viser, hvorledes dette forhold vil være ved udløbet af det første regnskabsår, i hvilket ansøgeren agter at drive kontraktfodbold. Den i litra (b) nævnte revisor skal attestere, at opstillingen er rigtig, realistisk og foretaget i overensstemmelse med reglerne i dette cirkulære.   

(d) Øvrige relevante oplysninger af sportslig, økonomisk, juridisk og administrativ art, herunder en redegørelse for hvorledes ansøgerens ungdomsafdeling er organiseret, jf. lovenes § 17.4, nr. 1.

§ 7. Dispensation
 7.1

DBUs administration kan i ganske særlige tilfælde, efter forudgående ansøgning, tillade en fravigelse af reglerne i dette cirkulære.

§ 8. Ikrafttrædelse
8.1

Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 22. november 2013.

8.2

Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 65 (2010).

 
 
Brøndby, den 22. november 2013
 
På betyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen
 
 

Cirkulæret er sendt til:

- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens udstedt af DBU

 

Downloads

Indberetningsskema

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første