Beskyttelse af spillere under 15 år

Cirkulære nr. 67 (2010)
fra
Dansk Boldspil-Unions
bestyrelse
 

Beskyttelse af spillere under 15 år

På given foranledning meddeles følgende

§ 1. Forbud mod indgåelse af spillerkontrakter med spillere under 15 år samt forbud mod henvendelser til andre klubbers spillere under 14½ år om en eventuel senere indgåelse af en spillerkontrakt.
   
1.1
Det er forbudt at indgå spillerkontrakter med spillere under 15 år.
   
1.2
Desuden er det forbudt at rette henvendelse til andre klubbers spillere under 14½ år, eller til sådanne spilleres forældre eller værger, med henblik på indgåelse af en spillerkontrakt på et senere tidspunkt.
   
1.3
Årsagen til forbuddene i §§ 1.1-1.2 er, at DBU ønsker at sikre, at unge spillere ikke presses til en professionel tilværelse for tidligt.
   
1.4
Spillerkontrakter indgået i strid med forbuddet i § 1.1 afvises af DBU, og overtrædelser af §§ 1.1-1.2 straffes i henhold til lovenes § 30.
   
§ 2. Orienterings- og oplysningspligter i forbindelse med henvendelser til andre klubbers spillere under 15 år om en eventuel senere indgåelse af en spillerkontrakt.
   
2.1
Forud for enhver henvendelse til en anden klubs spiller, der er mellem 14½år og 15 år, eller til en sådan spillers forældre eller værge, om en eventuel indgåelse af en spillerkontrakt på et senere tidspunkt er kontraktklubben forpligtet til skriftligt at orientere ledelsen i den klub, som besidder spillerens spillercertifikat på det pågældende tidspunkt, om den planlagte henvendelse.
   
2.2
Ved enhver henvendelse til en anden klubs spiller under 15 år, eller til en sådan spillers forældre eller værge, om en eventuel indgåelse af en spillerkontrakt på et senere tidspunkt er kontraktklubben skriftligt forpligtet til udtrykkeligt, loyalt og klart at oplyse den pågældende spiller og hans eller hendes forældre om,
   
  - at aldersgrænsen for indgåelse af en spillerkontrakt er 15 år og
  - at så længe spilleren og hans eller hendes forældre ikke har underskrevet nogen spillerkontrakt, er spilleren ikke forpligtet på nogen måde og kan frit bestemme og ombestemme sig med hensyn til sine fremtidige forhold.
   
2.3
Overtrædelser af §§ 2.1 – 2.2 straffes i henhold til lovenes § 30.
   
§ 3. Spilleragenter
   
3.1
Medvirker en spilleragent med licens fra DBU til en overtrædelse af bestemmelserne i dette cirkulære, straffes spilleragenten selvstændigt i henhold til DBUs til enhver tid gældende spilleragentreglement for overtrædelse af sine pligter som autoriseret spilleragent med licens fra DBU, uden hensyn til om spilleragenten i den konkrete sag måtte repræsentere kontraktklubben eller spilleren.
   
§ 4. Ikrafttrædelse
   
4.1
Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 29. maj 2010.
   
4.2
Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 51 (2009)
 

Brøndby, den 29. maj 2010

På bestyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen

 

Cirkulæret er udsendt til:
  • Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
  • Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
  • Divisionsforeningen
  • Kvindedivisionsforeningen
  • Spillerforeningen
  • Foreningen af Lokalunioner
  • Lokalunionerne
  • DBUs bestyrelse
  • DBUs lovudvalg
  • Spilleragenter med licens fra DBU