Klubber i restance

Cirkulære nr. 69 (2010)

fra

Dansk Boldspil-Unions

Bestyrelse

 


Klubber i restance

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1.  Cirkulærets anvendelsesområde
 
1.1 Cirkulæret finder anvendelse på enhver dansk klub, jf. lovenes § 5.2.2, og enhver tredjemand omfattet af lovenes § 5.2.3. Ordet ”klub” bruges i det følgende som betegnelse for enhver af disse juridiske enheder.

1.2 Cirkulærets bestemmelser gælder i tillæg til dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.

§ 2. Forfalden gæld

2.1 En klub er forpligtet til at betale sin gæld til DBU senest ved forfaldstid.

2.2 DBU kan modregne en klubs forfaldne gæld i DBUs løbende udbetalinger til klubben, medmindre andet følger af konkursloven eller dansk obligationsrets almindelige regler.  

2.3 DBU kan i særlige tilfælde vælge at indgå en afdragsordning med klubben.

§ 3.  Disciplinære foranstaltninger  

3.1 Hvis en klub efter påkrav fra DBU fortsat misligholder sin betalingsforpligtelse efter § 2.1 eller en afdragsordning efter § 2.3, kan DBUs administrenede direktør anmode DBUs disciplinærudvalg om at idømme klubben en passende sanktion efter lovenes § 30.1, nr. 3-8.

3.2 Disciplinærudvalget foretager en selvstændig prøvelse af, om betingelserne i § 2 og § 3.1 er opfyldt og idømmer i så fald klubben en sanktion efter § 3.1.  

3.3 Sagens parter, herunder DBU, kan indbringe disciplinærudvalgets afgørelse for appeludvalget.     

§ 4.  Ikrafttrædelse

4.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 27. november 2010 efter indstilling fra lovudvalget.

4.2 Cirkulæret træder i kraft straks.

 

Brøndby, den 27. november 2010


Jim Stjerne Hansen

 

Cirkulæret er udsendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første