Overførsel af spillercertifikater

Cirkulære nr. 82 (2014)

fra

Dansk Boldspil-Unions

Bestyrelse

 

Regler for overførsel af spillercertifikater

På given foranledning meddeles følgende: 

§ 1

Ved klubskifte fra en dansk klub til en anden dansk klub

§ 1.1

Foretager en spiller skifte fra en dansk klub til en anden dansk klub skal den nye moderklub rekvirerer via Kluboffice fra afgivende moderklub spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub. Overførslen fra spillerens seneste klub er dokumentation for, at den pågældende klub ikke har krav mod spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuel spillerkontrakt stiller sig hindrende i vejen for klubskiftet.

Hvis en klub tilbageholder spillercertifikatet grundet økonomiske krav mod spilleren, kan dette alene ske hvis spilleren er i kontingent-restance. Kravet mod spilleren må i så fald ikke overstige værdien svarende til seks måneders kontingent.

§ 1.2 Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at ovenstående samt øvrige forudsætninger for spilleberettigelse er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for sin nye klub i turneringen, før forholdet til spillerens tidligere klub er berigtiget så langt, som det kræves efter de til enhver tid gældende regler herom.

§ 1.3 Den klub, som spilleren forlader, skal elektronisk udfylde og oversende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub. Klubben har pligt til, og ansvarlig for, korrekt udfyldelse af certifikatet. Herunder særligt oplysninger om karantæneforhold, som er væsentlige oplysninger for spillerens kommende klub.

§ 1.4 Spillerens nye klub er ansvarlig for at spilleren er spilleberettiget, og har pligt til at undersøge om spilleren har uafsonet karantæne fra tidligere klub - uanset hvad der måtte fremgå af oplysningerne på spillercertifikatet fra afgivende klub.

Ved klubskifte fra en dansk til en udenlandsk klub

§ 2.1 Spillerens nye udenlandske klub anmoder sit eget nationale fodboldforbund om at hjemtage spillercertifikatet fra Danmark, ved forespørgsel hos DBU.

§ 2.2 DBU modtager derefter fra det udenlandske forbund, hvorunder spillerens nye klub henhører, anmodning om overførsel af det internationale spillercertifikat for spilleren. Af denne anmodning fremgår, hvilken dansk klub spilleren senest har været spilleberettiget for samt hvilken udenlandsk klub han ønsker at spille for. Dette gælder uanset spillerens nationalitet og køn.

§ 2.3 DBU retter snarest efter modtagelsen skriftlig henvendelse direkte til den danske klub med oplysning om, at det internationale spillercertifikat vil blive overført til det udenlandske forbund med mindre den danske klub inden 7 dage skriftligt gør gældende, at spilleren er i kontingentrestance eller ikke er løst fra en igangværende spillerkontrakt.

§ 2.4 DBU overfører herefter det internationale spillercertifikat på en særlig FIFA-formular til det forespørgende forbund, idet der samtidig tilsendes den danske klub en bekræftelse på overførslen.

§ 2.5 Har den danske klub ikke kunnet godkende overførslen meddeler DBU det ansøgende forbund, hvad baggrunden er for afvisningen.

§ 2.6 Har den danske klub ikke frigivet certifikatet, meddeler DBU det ansøgende forbund, at det internationale certifikat ikke kan overføres, samt årsagen hertil.

Ved klubskifte fra en udenlandsk til en dansk klub

§ 3.1 Foretager en spiller skifte fra en udenlandsk klub til en dansk klub, skal den danske klub uanset spillerens nationalitet og køn anmode DBU skriftligt om spilletilladelse for spilleren.

I henhold til FIFAs internationale klubskifteregler "Regulations For The Status and Transfer of Players" (Art. 19), må der ikke overføres spillercertifikater for spillere under 18 år, hvis spillerens nationalitet henhører lande udenfor EU/EØS, medmindre den pågældende spiller opfylder undtagelsesbestemmelserne, ligeledes fastsat i FIFAs internationale klubskifteregler (Art. 19).

Studerende/udvekslingsstudenter, som er under uddannelse i en ikke-fodboldrelateret branche, kan ansøge om dispensation for overførsel af spillercertifikater hos FIFA - via DBU - såfremt den pågældende har opnået opholdstilladelse i Danmark.

§ 3.2 Af anmodningen skal fremgå, i hvilket land og i hvilken klub spilleren senest har spillet eller været spilleberettiget for, spillerens fødselsdato og år samt spillerens status som enten amatør eller non-amatør.

§ 3.3 Spillerens nye klub retter skriftlig henvendelse til DBU, der anmoder det pågældende udenlandske forbund om overførsel af det internationale spillercertifikat for spilleren.

§ 3.4 Når det udenlandske forbund har modtaget frigivelse af certifikatet fra sin klub, modtager DBU det internationale spillercertifikat fra det pågældende forbund på en særlig FIFA-formular.

§ 3.5 DBU meddeler herefter skriftligt spilletilladelsen til den ansøgende danske klub for spilleren med kopi til klubbens lokalunion. Spilleren er herefter spilleberettiget for klubben, forudsat at de øvrige forudsætninger for spilleberettigelse er opfyldt.

Særlige tilfælde

§ 4.1 Hvis en dansk klub med urette undlader eller nægter at frigive et spillercertifikat, kan vedkommende lokalunion eller DBU intervenere og om nødvendigt udstede certifikatet.

§ 4.2 Hvis en udenlandsk klub med urette undlader eller nægter at frigive et spillercertifikat, kan spillerens nye danske klub og/eller spilleren selv rette henvendelse til DBU, som tidligst 14 dage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen om det internationale spillercertifikat, kan anmode FIFA om at intervenere og om nødvendigt udstede det internationale spillercertifikat.

Hvis DBU ikke senest 30 dage efter ansøgningsdatoen har opnået svar eller anden tilbagemelding fra det pågældende udenlandske forbund, er DBU bemyndiget til at udstede et midlertidigt spillercertifikat til den ansøgende klub.

§ 4.3 Hvis en spiller ved indmeldelse ikke er fyldt 12 år, kræves det ved klubskifte til/fra en udenlandsk klub ikke, at spilleren medbringer noget spillercertifikat til sin nye klub, og der stilles ikke noget krav til den nye klub om, at den skal sikre sig, at spillercertifikatet er til stede og i orden. Disse spillere kan efter FIFAs regler spille med det samme og uden videre tilladelse fra forbundene.

§ 4.4 Hvis en spiller ikke har spillet for nogen anden dansk klub i det aktuelle eller det nærmest foregående turneringsår, eller hvis spillercertifikatet af ekstraordinære, legitime grunde ikke kan fremskaffes fra spillerens seneste klub, kan spilleren og dennes nye klub anvende spillererklæring som erstatning for et egentligt spillercertifikat. I sådanne tilfælde er spilleren spilleberettiget for klubben, når spillererklæringen efter forelæggelse for lokalunionen er modtaget retur med lokalunionens godkendelsespåtegning, forudsat at de øvrige forudsætninger for spilleberettigelse er opfyldt.

 
Ikrafttrædelse

§ 5.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 25. januar 2014.
 
§ 5.2  Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 75 (2011).
 
 
Brøndby, den 25. januar 2014
På bestyrelsens vegne
Kenneth Reeh 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

2

 • Der skal altid indhentes spilletilladelse fra det udenlandske forbund, så du bedes udfylde skemaet på dette link:
  http://www.dbu.dk/klubservice/Klubhjaelp/tilladelser_og_formularer/Spillertilladelse_fra_udlandet.aspx
  24. september 2014, 12:07    
  Henrik Andersen


 • Jeg har et par norske og svenske studerende, som har spillet i henholdsvis norske og svenske klubber for flere år tilbage - skal der stadig søge om spillertilladelse for disse amatør spillere, når det er så lang tid siden de har spillet i hjemlandet?
  23. september 2014, 22:01    
  Helene Jensen