Forbud mod manipulation og anden uetisk adfærd

Cirkulære nr. 86 (2014)
fra 
Dansk Boldspil-Unions bestyrelse


Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Regelgrundlaget

1.1 Danmarks Idrætsforbund har den 4. maj 2013 med bindende virkning for Dansk Boldspil-Union vedtaget Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer og tilsvarende uetisk adfærd (DIFs lovregulativ) med senere ændringer.

1.2 På baggrund af krav fra UEFA supplerer DBU hermed reglerne i §§ 7 og 27 i 
DIFs lovregulativ. 

§ 2. Personkredsen

2.1 Personer, der omfattes af § 3 i DIFs lovregulativ, herunder enhver under DBU hørende organisation, klub og tredjemand samt en hertil knyttet enkeltperson herunder ansatte, ledere, trænere og spillere, samt dommere og mellemmænd (”spilleragenter”) er omfattet og forpligtet af nærværende cirkulære.

§ 3. Forbud mod spil på fodboldkampe i samme turnering

3.1 Det er forbudt at spille (bette) på forløbet eller resultatet af fodboldkampe i en turnering*, hvor den pågældende person har en fast tilknytning** til et eller flere af holdene eller til turneringen som sådan***
 
§ 4. Udvidet underretningspligt
4.1 Enhver af de under § 2.1 nævnte personer skal snarest muligt informere DBU om enhver handling, som vedkommende har kendskab til, der har eller havde til formål at aftale eller påvirke forløbet eller resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt, hvis der er tale om en fodboldkamp under DBU. Denne pligt gælder også forsøg på de netop nævnte handlinger.

§ 5. Sanktioner

5.1 Overtrædelse af dette cirkulære sanktioneres af matchfixingnævnet efter reglerne i DIFs lovregulativs kapitel 5. 

§ 6. Ikrafttrædelse

6.1 Dette cirkulære er vedtaget den 25. oktober 2014 af DBU's bestyrelse, jf. DBUs  love § 13.3 og DIFs lovregulativ § 7, stk. 3 og § 27, stk. 3.

6.2 Cirkulæret træder i kraft med det samme og har virkning for handlinger begået fra ikrafttrædelsesdatoen. Samtidig ophæves cirkulære nr. 73 (2011), jf. dog § 6.3. 

6.3 Handlinger begået før ikrafttrædelsen pådømmes dog af matchfixingnævnet efter de hidtil gældende regler.


Brøndby, den 25. oktober 2014

 
Claus Bretton-Meyer

  
Cirkulæret er udsendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Dame-DM klubber
- Divisionsforeningen 
- Damedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første