Leje af kontraktspillere

Cirkulære nr. 90 (2014)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse

 

Leje af kontraktspillere

På given foranledning meddeles følgende:

 

§ 1.

Ny kontraktformular for lejeaftaler

1.1

På baggrund af den mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen indgåede overenskomst af 15. august 2014 har DBU foretaget en revision af standardlejeaftalen.

1.2

Den reviderede kontraktformular, hvis indhold er godkendt af DBUs bestyrelse, skal anvendes ved indgåelsen af alle fremtidige lejeaftaler mellem under DBU hørende klubber, jf. § 5. Den nye kontraktformular kan hentes på DBUs hjemmeside.

§ 2.  Definition af ”klub” i dette cirkulære

 
2.1  En klub og dennes samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, nr. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller en lignende samarbejdsaftale, anses i dette cirkulære som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i dette cirkulære anvendes betegnelsen »klub«.
 
 
§ 3.  Lejeaftaler kan kun indgås af klubber, som kan indgå spillerkontrakter 

 
3.1  En klub skal have tilladelse til at drive kontraktfodbold for at kunne leje spillere og må ikke have mistet retten til at indgå spillerkontrakter. 

 
§ 4.  Spilleberettigelse 

 
4.1  En lejet spiller kan først anvendes af den lejende klub, når lejeaftalen, jf. § 5, er behørigt godkendt i overensstemmelse med § 6. 

 
4.2  En lejet spiller kan kun anvendes af den lejende klub, hvis spilleren er spilleberettiget efter de almindelige regler om spilleberettigelse, som er gældende for den turnering, i hvilken klubben agter at anvende spilleren. Opmærksomheden henledes særligt på reglerne om overgangsperioder for kontraktspillere, der også gælder, når en klub lejer en spiller. 

 
§ 5.  Lejeaftalen 

 
5.1  Der skal foreligge en skriftlig lejeaftale. Aftalen skal være underskrevet af spilleren og de klubber, der har aftalt lejemålet.

 
5.2  Det skal af lejeaftalen fremgå, at vederlaget for leje af spilleren betales direkte af den lejende klub til den klub, hvor spilleren er ansat på en godkendt spillerkontrakt.

 
5.3  Spilleren må ikke modtage løn, bonus eller andet vederlag fra den lejende klub.
 
 
5.4  Den aftalte udløbsdato for lejeaftalen skal være en 30. juni eller en 31. december.
 
 
5.5  Hvis der under indgåelse af lejeaftalen har været anvendt én eller flere mellemmænd (tidligere kaldet ”spilleragenter”), skal navn og adresse på den eller de pågældende fremgå af aftalen.
 
 
§ 6.  Godkendelse af lejeaftalen 

 
6.1  Lejeaftalen skal, når den er underskrevet af spilleren og klubberne, indsendes af den lejende klub til DBUs administration til godkendelse, jf. lovenes § 17.4, nr. 3.

 
6.2  Bestemmelserne i standardspillerkontraktens afsnit 4, §§ 5-6 gælder tilsvarende.
 
 

§ 7.

Ikrafttrædelse

7.1

Dette cirkulære er vedtaget den 21. november 2014 af DBUs bestyrelse i henhold til DBUs loves § 13.3.

7.2

Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 61 (2010).Brøndby, den 21. november 2014 Claus Bretton-Meyer

 

 

Cirkulæret er udsendt til:

  • Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
  • Alle øvrige klubber i Herre-DM og Kvinde-DM
  • Divisionsforeningen
  • Damedivisionsforeningen
  • Spillerforeningen
  • Foreningen af lokalunioner
  • Lokalunionerne
  • DBUs bestyrelse
  • DBUs lovgruppe
  • Alle spilleragenter med licens fra DBU

 

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første