Cirkulære 92: Regler for overførsel af spillercertifikater

Cirkulære nr. 92 (2015) 
fra 
Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse

 

Regler for overførsel af spillercertifikater

Indledningsvis bemærkes det, at de nærmere regler om overførsel af spillercertifikater ved internationale klubskifter følger af FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players, herunder, at det er obligatorisk for både danske og udenlandske klubber at benytte FIFAs Transfer Matching System (TMS) ved alle internationale klubskifter for mandlige kontraktspillere. 

I henhold til art. 19.1 i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players, vedrørende "Protection of minors", må der ikke ved internationale klubskifter overføres spillercertifikater for spillere under 18 år, før den pågældende spiller, efter nærmere ansøgning fra det modtagende forbund til FIFA, har modtaget FIFAs godkendelse efter en af undtagelsesbestemmelserne i art. 19.2. (se fodnote)*

For spillere under 10 år gælder dog ingen formalia, jf. art. 9.4 i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players og § 4.3 nedenfor. 

På given foranledning meddeles herefter følgende: 

§ 1

Ved klubskifte fra en dansk klub til en anden dansk klub

§ 1.1

Foretager en spiller – amatør eller kontraktspiller – et klubskifte fra en dansk klub til en anden dansk klub, skal den modtagende klub via "KlubOffice" rekvirere spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra den afgivende klub. Først når spillercertifikatet er modtaget af den modtagende klub, kan spilleren deltage for den modtagende klub i officielle turneringskampe.

En afgivende klub kan alene tilbageholde spillercertifikatet med henvisning til, at spilleren er i kontingentrestance. Kravet mod spilleren må i så fald ikke overstige et beløb svarende til seks måneders kontingent.

§ 1.2

Den afgivende klub skal elektronisk udfylde og overføre spillercertifikatet via "KlubOffice" til den modtagende klub. Den afgivende klub har pligt til at sørge for, at spillercertifikatet er udfyldt korrekt, herunder oplysninger om uafsonet karantæne og optjente karantænepoint.

§ 1.3

Den modtagende klub har det endelige sportslige ansvar for at sikre sig, at ovenstående samt øvrige forudsætninger for spilleberettigelse er opfyldt, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for den modtagende klub i officielle turneringskampe før denne har modtaget spillerens spillercertifikat og spilleren i øvrigt opfylder de til enhver tid gældende øvrige betingelser for spilleberettigelse, herunder at spilleren ikke medbringer uafsonet karantæne eller optjente karantænepoint fra den afgivende klub, som hindrer benyttelse – uanset oplysningerne på spillercertifikatet. 

§ 2

Ved klubskifte fra en dansk til en udenlandsk klub 

§ 2.1

Den modtagende udenlandske klub anmoder sit eget nationale fodboldforbund om at hjemtage spillercertifikatet fra Danmark, via forespørgsel herom til DBU.

§ 2.2

Herefter modtager DBU, fra det pågældende udenlandske forbund, anmodning om overførsel af det internationale spillercertifikat. Af denne anmodning skal det fremgå, hvilken dansk klub spilleren senest har været spilleberettiget for, samt hvilken udenlandsk klub spilleren ønsker at spille for. Dette gælder uanset spillerens nationalitet og køn.

§ 2.3

DBU retter snarest efter modtagelse af en anmodning om et internationalt klubskifte skriftlig henvendelse direkte til den afgivende danske klub med oplysning om, at det internationale spillercertifikat vil blive overført til det pågældende udenlandske forbund, medmindre den afgivende klub inden 7 dage skriftligt gør gældende, at spilleren ikke er løst fra en igangværende spillerkontrakt, eller der i øvrigt består en klubskifteblokerende tvist mellem klubben og spilleren.

§ 2.4

DBU overfører herefter det internationale spillercertifikat på en særlig FIFA-formular - eller via FIFAs TMS system, hvis der er tale om en mandlig kontraktspiller - til det pågældende udenlandske forbund, idet DBU samtidig sender en bekræftelse på overførslen til den afgivende klub.

§ 2.5

I tilfælde, hvor den afgivende klub ikke kan godkende overførslen af spillercertifikatet, meddeler DBU inden for 7 dage skriftligt - eller via FIFAs TMS system, hvis der er tale om en mandlig kontraktspiller - det pågældende udenlandske forbund årsagen hertil. 

§ 3

Ved klubskifte fra en udenlandsk til en dansk klub 

§ 3.1

Foretager en spiller et klubskifte fra en udenlandsk klub til en dansk klub, skal den modtagende klub uanset spillerens nationalitet og køn anmode DBU skriftligt om spillercertifikatet for spilleren.

§ 3.2

Af den skriftlige anmodning skal det fremgå, i hvilket land og i hvilken klub spilleren senest har spillet eller været spilleberettiget. Desuden skal spillerens fødselsdato og fødselsår samt spillerens status som enten amatør eller kontraktspiller fremgå af anmodningen.

§ 3.3

Efter DBUs modtagelse heraf anmoder DBU det pågældende udenlandske forbund om overførsel af det internationale spillercertifikat.

§ 3.4

Når det udenlandske forbund efter modtagelse af DBUs anmodning modtager accept fra spillerens afgivende klub til overførslen af det internationale spillercertifikat, fremsendes dette til DBU på en særlig FIFA-formular - eller via FIFAs TMS system, hvis der er tale om en mandlig kontraktspiller.

§ 3.5

Efter modtagelse af det internationale spillercertifikat meddeler DBU dette skriftligt til den modtagende klub med kopi til den pågældende lokalunion. Herefter er spilleren spilleberettiget for den pågældende klub, forudsat at spilleren opfylder de til enhver tid gældende øvrige regler for spilleberettigelse

§ 4

Særlige tilfælde 

§ 4.1

Hvis en dansk klub med urette undlader eller nægter at overføre et spillercertifikat, kan vedkommende lokalunion eller DBU intervenere og om nødvendigt udstede spillercertifikatet.

§ 4.2

Efter FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players annexe 3a, art. 3.4 og art. 4.3, skal det afgivende forbund overføre det internationale spillercertifikat senest 7 dage efter at have modtaget anmodning herom fra det modtagende forbund. 

Hvis DBU ikke senest 30 dage efter datoen for anmodningen har opnået svar eller anden tilbagemelding fra det pågældende udenlandske forbund, kan DBU udstede et midlertidigt spillercertifikat til den modtagende klub, der et år efter anmodningen bliver permanent.

§ 4.3

Hvis en spiller ikke er fyldt 10 år på tidspunktet for et dansk eller internationalt klubskifte, gælder der ingen regler om overførsel af spillercertifikat, og spilleren kan spille for den modtagende klub med det samme uden formalia.

§ 4.4

Hvis en spiller ikke har spillet for nogen anden dansk klub i det aktuelle eller det nærmest forudgående turneringsår, eller hvis spillercertifikatet af ekstraordinære og legitime grunde ikke kan fremskaffes fra spillerens seneste klub, kan spilleren og den modtagende klub anvende en spillererklæring som erstatning for et egentligt spillercertifikat. I sådanne tilfælde er spilleren spilleberettiget for klubben, når spillererklæringen, efter forelæggelse for lokalunionen, er modtaget retur med lokalunionens godkendelsespåtegning, forudsat at spilleren opfylder de til enhver tid gældende øvrige regler for spilleberettigelse. 

 § 5

Ikrafttrædelse 

§ 5.1

Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 27. februar 2015.

§ 5.2

Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 2015. Samtidig ophæves cirkulære nr. 87 (2014).


Brøndby, den 27. februar 2015

På bestyrelsens vegne
Claus Bretton-Meyer

Cirkulæret er udsendt til:

• Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
• Alle øvrige Kvinde-DM og Herre-DM klubber
• Divisionsforeningen
• Kvindedivisionsforeningen
• Spillerforeningen
• Foreningen af Lokalunioner
• Lokalunionerne
• DBUs bestyrelse
• DBUs lovgruppe
• Spilleragenter med licens fra DBU

----

Fodnote

Undtagelsesbestemmelserne i art. 19.2 omfatter ikke studerende, udvekslingsstuderende, krigsflygtninge og lignende personer under 18 år. Når en studerende, udvekslingsstuderende, krigsflygtning eller lignende person under 18 år ønsker at foretage et internationalt klubskifte, skal der fremsendes en særlig, individuel ansøgning til FIFA gennem det modtagende forbund. Spillercertifikatet for en sådan spiller må ikke overføres, før den pågældende spiller har modtaget FIFAs godkendelse. Det bemærkes, at en sådan særlig, individuel ansøgning ikke kan oprettes i TMS, men skal fremsendes som en papiransøgning.