Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder

Cirkulære nr. 96 (2015)
 
fra
 
Dansk Boldspil-Unions
 
Bestyrelse

 

Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder 
 
På given foranledning meddeles følgende 

§ 1

Indledning

1.1

FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players[1] pålægger i art. 1.3 de nationale fodboldforbund at vedtage og implementere en række nationale regler, herunder nationale regler om overgangsperioder, om kontraktstabilitet, om træningskompensation, om tredjemandsrettigheder og om tvistløsning.

1.2

DBU har  i sine  love og cirkulærer og i standardspillerkontrakten vedtaget og implementeret størstedelen af de krævede nationale regler, herunder nationale regler om tvistløsning og om kontraktstabilitet.

1.3

Dette cirkulære indeholder derfor udelukkende de nationale regler, som på nuværende tidspunkt mangler at blive formelt vedtaget og implementeret af DBU, for at DBU fuldt ud har efterkommet pålægget i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.3.

1.4

Cirkulæret indeholder i §§ 2 og 3 nærmere regler om overgangsperioder ved klubskifter til danske klubber. Cirkulærets bestemmelser om overgangsperioder i §§ 2 og 3 gælder for spillere, som bliver kontraktspillere i forbindelse med et skifte til en dansk klub, samt for spillere, som allerede er kontraktspillere, og som forbliver kontraktspillere i forbindelse med et skifte til en dansk klub.[2]

1.5

Cirkulæret indeholder desuden i § 4 nærmere regler om økonomisk kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber.

1.6

Cirkulæret indeholder herudover i § 5 nærmere regler om fordeling af solidaritetsbetaling mellem en dansk klubs amatørafdeling og dens eventuelle kontraktfodboldvirksomhed ved internationale klubskifter.

1.7

Cirkulæret indeholder endelig i § 6 en henvisning til bestemmelserne i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 18bis og 18ter, som forbyder tredjemands indflydelse på danske klubber og tredjemandsrettigheder i forbindelse med danske klubbers spillere.

§ 2

Overgangsperioder for kontraktspilleres skifte til danske klubber

2.1

Klubskifte til en dansk klub må kun finde sted i en af to årlige overgangsperioder. Den første årlige overgangsperiode, som ikke må overstige 12 uger, skal begynde efter afslutningen af en sæson og skal normalt ende før den nye sæson begynder[3]. Den anden årlige overgangsperiode skal ligge i midten af sæsonen og må ikke overstige 4 uger.

2.2

Overgangsperioderne for klubskifter er fastlagt som følger: 

1. overgangsperiode:

Fra og med den 15. juni til og med den 31. august, . Hvis den 31. august falder på en lørdag eller søndag, slutter overgangsperioden den følgende mandag.

2. overgangsperiode:

          Fra og med den 5. januar til og med den 31. januar,. Hvis den 31. januar falder på en lørdag eller søndag,
          slutter overgangsperioden den følgende mandag.

2.3

Uanset bestemmelserne i §§ 2.1-2.2 må et klubskifte til en dansk klub aldrig ske i perioden fra (i) den 1. maj eller (ii) det eventuelt tidligere liggende tidspunkt, hvor der resterer 4 eller færre spillerunder i henholdsvis Herre-DM og Kvinde-DM og til sæsonafslutningen.

2.4

En kontraktspiller må højst skifte klub 2 gange i Danmark i perioden fra 1. juli til 30. juni. I denne periode må spilleren kun deltage i officielle kampe for 2 danske klubber.

Hvis en spiller foretager et klubskifte til en dansk klub fra en klub, hvis nationale forbunds turneringsår afviger fra det danske turneringsår, må spilleren deltage i officielle kampe for en tredje klub inden for det samme turneringsår.

Både ansættelse hos en ny klub og udlejning til en ny klub udgør et klubskifte.

2.5

Kun spillerkontrakter og lejekontrakter, der indebærer et klubskifte, er underlagt de begrænsninger, som bestemmelserne om faste overgangsperioder indebærer. Indgåelse af spillerkontrakter med egne amatørspillere og forlængelse af spillerkontrakter med egne kontraktspillere kan derimod ske løbende igennem sæsonen.

2.6

Alle skriftlige formaliteter skal være overholdt og modtaget af DBU inden overgangsperiodens udløb, for at en spillerkontrakt eller lejeaftale, der indebærer et klubskifte, kan betragtes som rettidigt modtaget hos DBU. Dette gælder eksempelvis korrekt underskrevet aftale om ophør af en igangværende spillerkontrakt mellem spilleren og en afgivende klub, korrekt underskrevet spillerkontrakt, korrekt underskrevet lejeaftale (tre parter skal underskrive), anmodning om spillercertifikat via DBU til udenlandsk forbund m.v.

2.7

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 18.3, som har følgende indhold: 

18.3 A club intending to conclude a contract with a professional must inform the player’s current club in writing before entering into negotiations with him. A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions.

 

Ifølge FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelsen   ”binding at national level”.
 

§ 3

Dispensation for arbejdsløse kontraktspillere 

3.1

Efter FIFAs Regulations on the Status and Transfer for Players art. 6.1 har DBUs administration adgang til at meddele dispensation fra reglerne om overgangsperioder for arbejdsløse kontraktspillere, forudsat at der herved tages behørigt hensyn til en korrekt sportslig afvikling af turneringerne.

3.2

DBUs administrations dispensationspraksis er følgende:

 1. En tidligere kontraktspiller, som ved afslutningen af en overgangsperiode stod uden arbejde som kontraktspiller, kan ansøge DBUs administration om dispensation til at foretage skifte til en dansk klub som kontraktspiller (og altså i den forbindelse indgå en spillerkontrakt) uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder i § 2, forudsat at spilleren ikke har spillet officielle kampe som amatør efter ophøret af sin seneste kontrakt.
   
 2. En tidligere kontraktspiller, hvis spillerkontrakt er bragt til ophør i utide på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse fra klubbens eller spillerens side, kan ansøge DBUs administration om dispensation til at foretage skifte til en dansk klub som kontraktspiller (og altså i den forbindelse indgå en spillerkontrakt) uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder i § 2, selv om den pågældende spiller har spillet officielle kampe som amatør efter kontraktophøret. Denne særlige dispensationsmulighed gælder kun i perioden fra det ufrivillige kontraktophør og frem til starten af den førstkommende overgangsperiode efter kontraktophøret. Derefter gælder den i § 3.2.A beskrevne almindelige dispensationsregel.
   
 3. Uanset årsagen kan der aldrig opnås en dispensation fra reglerne om overgangsperioder i § 2 i perioden fra den (i) 1. maj eller fra (ii) det eventuelt tidligere liggende tidspunkt, hvor der resterer 4 eller færre spillerunder i henholdsvis Herre-DM og Kvinde-DM og til sæsonafslutningen.

3.3

Der gives ikke andre typer dispensationer end nævnt i § 3.2.

§ 4

Økonomisk kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber 

4.1

Når en mandlig spiller indgår sin første spillerkontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

 1. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 20.636,55 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.
   
 2. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.318,28 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. 
   
 3. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. division udgør kompensationsbeløbet 4.127,31 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. 

4.2

Når en mandlig spiller indgår sin anden spillerkontrakt med en dansk klub inden 3 måneder efter udløbet af den første kontrakt, og dette sker inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. 

Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

 1. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 20.636,55 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.
   
 2. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.318,28 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. 
   
 3. Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. division udgør kompensationsbeløbet 4.127,31 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.

4.3

Kompensationsbeløbet efter §§ 4.1 og 4.2 fastsættes efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering på tidspunktet for kontraktindgåelsen, hvorved forstås den dag, hvor begge parter har underskrevet spillerkontrakten. Forudsætningen er dog, at DBU efterfølgende godkender spillerkontrakten. Den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering følger turneringsåret, som løber fra og med 1. juli til og med 30. juni. 

4.4

Kompensationen fordeles forholdsmæssigt mellem spillerens tidligere klubber siden spillerens 12. år, ud fra oplysningerne om spillerens tidsmæssige tilknytning til de tidligere klubber, som oplyst i det af kontraktklubben indsendte spillerpas, jf. § 4.5. Perioder uden identificerede klubtilhørsforhold udløser ikke kompensation. 

4.5

Når kontraktklubben indsender en spillerkontrakt omfattet af kompensationsreglerne til godkendelse hos DBU, er kontraktklubben forpligtet til at medsende et af spilleren underskrevet spillerpas, der oplyser, hvilke klubber spilleren har spillet i siden dennes 12. år. Efter godkendelse af kontrakten fordeler og udbetaler DBU kompensationen til de berettigede klubber, som fremgår af spillerpasset, og opkræver samtidig kontraktklubbens andel. Kontraktklubben er forpligtet til at gøre, hvad der med rimelighed kan kræves for, at det indsendte spillerpas indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger. 

4.6

En tidligere klubs krav på kompensation forældes ved udløbet af det turneringshalvår, der følger efter det turneringshalvår, hvori kontraktindgåelsen skete. 

4.7

Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i §§ 4.1-4.6, gælder der ingen pligt til at betale kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber. 

Klubberne kan imidlertid frit indgå andre aftaler om kompensation, herunder aftaler om højere kompensationsbeløb. Sådanne aftaler kan dog kun vedrøre den andel af kompensationen, som kontraktklubben selv skal finansiere og afregningen er DBU uvedkommende. 

4.8

Bestemmelserne i dette cirkulæres § 4 gælder, så længe der foreligger en samarbejdsaftale mellem Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union, jf. DBUs loves § 13.8, jf. § 28.4.
 

§ 5

Fordeling af solidaritetsbetaling mellem en dansk klubs amatørafdeling og dens eventuelle kontraktfodboldvirksomhed ved internationale klubskifter 

5.1

I mangel af anden konkret og udtrykkelig aftale herom skal den solidaritetsbetaling, som en dansk klub er berettiget til at modtage i henhold til FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 21, jf. Annex 5, fordeles mellem moderklubben (amatørafdelingen) og en eventuel kontraktklub (fodboldselskabet), der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse, som er stillet til dens rådighed af moderklubben i overensstemmelse med DBUs loves § 17.4, nr. 2. Fordelingen mellem moderklubben og kontraktklubben skal ske med de procentandele, som gælder for de perioder, hvor spilleren har været henholdsvis amatørspiller og kontraktspiller i den pågældende klub. 

5.2

Hvis moderklubben og kontraktklubben ønsker en anderledes fordeling af solidaritetsbetalingen end den i § 5.1 nævnte, skal parterne aftale dette konkret og udtrykkeligt i deres samarbejdsaftale.
 

§ 6

Forbud mod tredjemandsrettigheder i forbindelse med danske klubbers spillere 

6.1

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 18bis, der har følgende indhold:  

Article 18bis Third-party influence on clubs

 

1.    No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.  

2.    The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article.

 

6.2

Opmærksomheden henledes endvidere på bestemmelsen i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 18ter, der har følgende indhold:  

Article 18ter Third-party ownership of players’ economic rights 

 1. No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the agreement.
 6. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article.

6.3

Ifølge FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelserne i art. 18bis og 18ter ”binding at national level”.
 

§ 7

Ikrafttrædelse 

7.1

Cirkulæret, bortset fra § 4 og § 6, er vedtaget af DBU’s bestyrelse den 29. maj 2010, efter forelæggelse for FIFA den 19. januar 2010 i henhold til FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.2, jf. art. 26.3. Tilføjelser og revideringer af cirkulæret er vedtaget af DBUs bestyrelse den 20. november 2015, efter forelæggelse for FIFA den 10. november 2015.

7.2

Cirkulærets § 4 er vedtaget af DBUs bestyrelse den 22. juni 2013, efter forelæggelse for FIFA den 10. juni 2013 i henhold til FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.2, jf. art. 26.3.

7.3

Cirkulærets § 6 er vedtaget af DBUs bestyrelse den 20. april 2015, efter forelæggelse for FIFA den 10. marts 2015 i henhold til FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.2, jf. art. 26.3.

7.4

Cirkulæret træder i kraft straks, jf. dog §§ 7.5 og 7.6. Samtidig ophæves cirkulære 94 (2015). 

7.5


Aftaler omfattet af § 6.2 og indgået før  den 1. maj 2015 gælder, indtil de efter deres indhold udløber.  Aftaler af denne art indgået i perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 30. april 2015 må dog højst løbe i et år fra aftalens indgåelse.

7.6
Bestemmelserne i § 4 i den her foreliggende affattelse har virkning for spillerkontrakter indgået den 1. oktober 2015 eller senere. 
7.7 Kompensationsbeløbene i §§ 4.1 og 4.2 er reguleret i henhold til allonge af 23.august 2016.
   

Brøndby, den 20. november 2015

På bestyrelsens vegne

Claus Bretton-Meyer

Cirkulæret er udsendt til:

 • Alle Herre-DM og Kvinde-DM klubber  
 • Divisionsforeningen
 • Kvindedivisionsforeningen
 • Spillerforeningen
 • Foreningen af Lokalunioner
 • Lokalunionerne 
 • DBUs bestyrelse 
 • DBUs lovgruppe
 • Mellemmænd registreret hos DBU
   

[1] Vedtaget af FIFA's eksekutivkomite den 18. december 2004 og gældende fra 1. juli 2005.Tilføjelser og revideringer af Regulations er foretaget af FIFA's eksekutivkomite den 29. oktober 2007 gældende fra den 1. januar 2008 samt den 19. marts 2009 og 29. september 2009 gældende fra den 1. oktober 2009.

[2] Cirkulærets bestemmelser om overgangsperioder i §§ 2 og 3 gælder derimod ikke for amatørspillere, som forbliver amatører i forbindelse med et skifte til en dansk klub, og gælder heller ikke for kontraktspillere, som overgår til amatørstatus i forbindelse med et skifte til en dansk klub. De nærmere regler  i forbindelse med sådanne klubskifter fremgår af de relevante propositioner og turneringsreglementer m.v. udstedt af DBU og lokalunionerne.

[3] FIFA har dog godkendt, at denne overgangsperiode kan begynde tidligere og at den kan løbe helt frem til starten af september måned, selv om den danske sæson begynder tidligere.