Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse

 

Cirkulære nr. 95 (2015)

fra

Dansk Boldspil-Unions bestyrelse

 

Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse

På given foranledning meddeles følgende:

 

§ 1. Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub.

1.1 Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 12bis, der har følgende indhold:  

Article 12bis Overdue payables

1. Clubs are required to comply with their financial obligations towards players and other clubs as per the terms stipulated in the contracts signed with their professional players and in the transfer agreements.

2. Any club found to have delayed a due payment for more than 30 days without a prima facie contractual basis may be sanctioned in accordance with paragraph 4 below.

3. In order for a club to be considered to have overdue payables in the sense of the present article, the creditor (player or club) must have put the debtor club in default in writing and have granted a deadline of at least ten days for the debtor club to comply with its financial obligation(s).

4. Within the scope of their respective jurisdiction (cf. article 22 in conjunction with articles 23 and 24), the Players’ Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge may impose the following sanctions:

a) a warning;

b) a reprimand;

c) a fine;

d) a ban from registering any new players, either nationally or internationally, for one or two entire and consecutive registration periods;

5. The sanctions provided for in paragraph 4 above may be applied cumulatively.

6. A repeated offence will be considered as an aggravating circumstance and lead to more severe penalty.

7. The execution of the registration ban in accordance with paragraph 4 d) above may be suspended. By suspending the execution of a registration ban, the deciding body subjects the sanctioned club to a probationary period ranging from six months to two years.

8. If the club benefiting from a suspended registration ban commits another infringement during the probationary period, the suspension is automatically revoked and the registration ban executed; it is added to the sanction pronounced for the new infringement.

9. The terms of the present article are without prejudice to the application of further measures in accordance with article 17 in case of unilateral termination of the contractual relationship. 

1.2 Ifølge FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players art. 1.3.a er bestemmelsen i art. 12bis ”binding at national level”.

 

§ 2. Ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse

2.1 Klubbens rettigheder i medfør af kontraktforholdet bortfalder, herunder retten til i visse tilfælde at modtage kompensation for træning og udvikling og solidaritetsbidrag i forbindelse med spillerens overgang til nye klubber, hvis kontrakten med rette ophæves af spilleren som følge af hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side.

2.2 Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger f.eks., hvis klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest 3 hverdage efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan først afgives efter forfaldstidspunktet.

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal tilsende DBU en kopi af ophævelsesskrivelsen til orientering.

 

§ 3. Ikrafttrædelse

3.1 Dette cirkulære er vedtaget den 20. april 2015 af DBUs bestyrelse.

3.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 60 (2010).

 

 

Brøndby, den 20. april 2015

På bestyrelsens vegne

Claus Bretton-Meyer

 

 

Cirkulæret er udsendt til:

- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold

- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber

- Divisionsforeningen

- Kvindedivisionsforeningen

- Spillerforeningen

- Foreningen af Lokalunioner

- Lokalunionerne

- DBUs bestyrelse

- DBUs lovgruppe

- Mellemmænd registreret hos DBU