Propositioner for DBUs U21-turnering

Propositioner for DBUs U21-turnering

 

I. Navn og administration

§ 1.1 Turneringens navn er »DBUs U21-turnering«. Den udskrives og administreres af enten DBU eller i én af DBUs Lokalunioner (herefter kaldet "administrator").

§ 1.2 Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af administrator.

II. Deltagere

§ 2.1 I turneringen kan deltage klubber og fælleshold - i begge tilfælde kun med eet hold fra hver.

§ 2.2 Fælleshold, er hold hvor 2 eller flere klubber går sammen for at stille fælles hold indenfor denne turnering.

§ 2.3 De deltagende spillere skal på kampdagen være fyldt 16 år og må ikke være fyldt 21 år den 1. januar i året hvor turneringens indledende runder påbegyndes.

§ 2.4 Fire af et holds spillere må være ældre end 21 år.

§ 2.5 Det er tilladt at benytte kontraktspillere i turneringen.

§ 2.6 Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at dennes/disses skriftlige accept foreligger. En spiller kan dog i turneringen, jf §3.1, kun deltage for eet hold. Ved klubskifte kan der, mod forudgående ansøgning, dispenseres for denne regel.

§ 2.7

Kampe i U21-turneringen låser ikke spillere i forbindelse med et klubskifte. En spiller, som har spillet en kamp i U21-turneringen, må således gerne skifte klub, såfremt han ikke har spillet kampe i andre turneringer for klubben. 

III. Afvikling

§ 3.1 Turneringen afvikles som en halvårsturnering, som afsluttes med finalekampe i foråret.

§ 3.2 De deltagende hold bliver af administrator inddelt i puljer af 4-6 hold. Ved inddelingen kan der tages geografiske hensyn.

§ 3.3

Efter afslutningen af det indledende puljespil, mødes puljevinderne efterfølgende i cupkampe om i A-rækken at blive den samlede vinder af DBUs U21-turnering. I B-rækken er slutspillet opdelt øst/vest. Der vil være guld- og sølvmedaljer til henholdsvis vinderne samt de tabende finalister. Der vil desuden være en vandrepokal til vinderholdet. Pokalen kan ikke vindes til ejendom. Administrator afgør turneringsstrukturen afhængig af det samlede antal tilmeldte hold jf. § 11.1.

IV. Kampens indberetning

§ 4.1

Klubberne skal inden kampstart udfylde holdkortet elektronisk. Såfremt der benyttes spillere fra andre klubber jf. § 2.6 skal der udfyldes et papirholdkort med kopi til modstanderholdet inden kampen. Dette skal opbevares i klubben indtil turneringen er afsluttet.

§ 4.2 Hvis en klub ikke på forlangende er i stand til at indsende kampkort idømmes klubben bøde.

V. Turneringsbestemmelser

§ 5.1 Kampene afvikles efter reglerne i fællesreglementet, dog med følgende ændringer ved pointlighed:
Står to hold, eller flere, lige i en pulje, afgøres placeringen efter følgende prioritering:
a. Målforskel i alle kampe
b. Flest scorede mål i alle kampe
c. Point i indbyrdes kamp(e)
d. Målforskel i indbyrdes kamp(e)
e. Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)
f. Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kamp(e)
g. Lodtrækning

§ 5.2 "Bedste 2'er" findes efter reglen om pointgennemsnit:
a. Det hold, der har opnået flest point i gennemsnit pr. kamp.
b. Det hold, der har den bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp.
c. Det hold, der har scoret flest mål i gennemsnit pr. kamp.

§ 5.3 Efter det afsluttende puljespil gælder, at hold fra samme pulje tidligst kan mødes igen i finalen.

§ 5.4 Såfremt kampene i cupturneringen ender uafgjort, spilles forlænget spilletid på 2x15 minutter. Såfremt der fortsat ikke findes en vinder, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence efter gældende regler.

§ 5.5 Udvisninger bedømmes af administrator. En udvisning giver altid mindst én spilledags karantæne. Udviste spillere må ikke benyttes i efterfølgende U21-kampe, før administrators afgørelse foreligger. Såfremt man ikke har hørt fra DBU inden næste U21-kamp, skal man kontakte administrator.

§ 5.6 Karantæner idømt for forseelser i U21-kampe afvikles i nærmest følgende U/21-kamp(e). Uafviklede karantænedage efter holdets sidste U21-kamp i de afsluttende runder, overføres til, og afvikles i den pågældende spillers ordinære turnering under lokalunionen/DBU.

§ 5.7 Karantæner idømt for forseelser i ordinære turnerings- eller pokalkampe, kan ikke afvikles i U/21-kampe.

§ 5.8 Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke.

VI. Økonomi

§ 6.1 Turneringsgebyret fastsættes hvert år af administrator og beløbet opkræves af administrator efter modtagelse af bindende tilmelding.

§ 6.2 Hjemmeholdet afholder alle arrangementsudgifter. Udeholdet afholder selv sine rejseudgifter.

§ 6.3 Til kampene yder administrator følgende rejsetilskud:

1. Ved rejser for 17 personer fra Bornholm til København og fra København til Bornholm udgør ejsetilskuddet 2/3 af udgifterne, dog max. kr. 8.465,- i henhold til DBUs befordringsregulativ, hvor udgiften ved rejse tur/retur er sat til kr. 10.778,00. Beløbet er beregnet på fly den ene vej samt tog og færge den anden vej.
Dette kan lade sig gøre, som forbindelserne er p.t,. bortset fra enkelte hverdage. Hvis heller ikke flytning af kampen kan løse problemet, beregnes flyrejse tur/retur med kr. 14.756,- hvoraf DBUs befordringstilskud så udgør 2/3.
Rejserne skal gennemføres billigst muligt og må ikke overstige udgifterne ved rejse med offentlige transportmidler. Rejseudgifterne beregnes til/fra hovedbanegård, havneplads eller lufthavn.

2. Ved Øst-Vest rejse ydes et tilskud på max. kr. 1.940,- pr. rejse.

3. Tilskuddene udbetales efter indsendelse af dokumentation til administrator for rejseudgifter for den pågældende kamp.

§ 6.4 I finalekampene, yder administrator tilskud ved rejse for 17 personer. Administrator yder dækning af 2/3 af holdenes teoretiske rejseudgifter.

VII. Udeblivelse/trækninger

§ 7.1 Et hold som udebliver fra en kamp eller er årsag til at en kamp annulleres, vil normalt blive frataget muligheden for at blive puljevinder.
En udeblivelse eller det at være årsag til at en kamp annulleres kan ligeledes medfører at holdet rykkes en række ned.

§ 7.2 Udeblivelse fra kamp samt trækning af hold straffes med henholdsvis 1.000 kr. og 2.000 kr. Pågældende klub/fælleshold kan samtidig udelukkes fra deltagelse i de afsluttende runder/næste års turnering.
Klubben skal endvidere afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet samt betale hele dommerhonoraret, for så vidt dommeren/liniedommerne ikke har modtaget afbud.
Endvidere skal modpartens eventuelle rejseudgifter i anledning af kampen afholdes af den udeblevne klub jf. DBUs regulativ for befordringstilskud.

§ 7.3  Fodboldens disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF-idrættens Højeste Appelinstans som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

§ 7.4  Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 7.5  En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 30 dage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Protestgebyret er kr. 500, som indsendes samtidig med protesten. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres. 

VIII. Banen

§ 8.1 Til kampene i A-rækken og slutspillet skal banen være indhegnet (lukket). En minimumsform for indhegning er en snor om hele banen, dog undtaget de sider, hvor en naturlig afspærring forhindrer publikum i at betræde sidelinien. En kridtstreg omkring banen anses således ikke for en tilstrækkelig indhegning. Dispensation kan dog gives ved henvendelse til DBU Turneringer.

§ 8.2 I det indledende puljespil i B-rækken er indhegning af banen ikke et krav.

IX. Antal spillere

§ 9 Et hold består af 11 spillere + indtil 3 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen. Navnene på udskiftningsspillerne skal meddeles dommeren inden kampens start.

X. Dommere og linjedommere

§ 10.1 Hjemmeholdets lokalunion sørger for påsætning af dommere. Hjemmeholdet kan såvidt ønskes bestille en dommertrio.

§ 10.2 Dommernes og linjedommernes honorarer og rejseudgifter beregnes efter gældende aftale mellem DFU og DBU for ordinære seniorkampe, og udbetales jf. aftalen om central dommerafregning.

XI. Spilleterminer

§ 11.1 Antallet af spillerunder er afhængig af det samlede antal tilmeldte hold.
Kampene fastsættes af administrator til afvikling på mandage, men kan reelt spilles alle ugens dage, dog kun efter aftale med modstander og administrator.

§ 11.2 Ændring af en kamp kræver følgende:
- at begge klubber er enige herom
- at flytningen sker via KlubOffice - dog senest 10 dage før kampens oprindelige fastsættelse,  
- at ansøgning foreligger minimum 10 dage før den pågældende kamp ønskes spillet, dog senest 10 dage før kampens oprindelige fastsættelse, hvis den ønskes spillet senere

§ 11.3 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning.

XII. Tilmelding

§ 12.1 Tilmelding - der er bindende - skal ske via KlubOffice, inden én af administrator fastsat tilmeldingsfrist.

§ 12.2 Et hold er først tilmeldt turneringen når tilmeldingsgebyret er indgået til administrator.

XIII. Øvrigt

§ 13 For forhold, der ikke er beskrevet i foranstående afsnit, gælder regler og bestemmelser som de er nedfældet i de fælles turneringsregler.