Procedure for visse klubber til valg til DBUs repræsentantskab

Valg af repræsentanter fra klubberne i 2. division i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM til DBU’s repræsentantskab.

Indledende bestemmelser

1.1 Dette reglement fastsætter valgproceduren for valg af medlemmer til repræsentantskabet i henhold til DBU’s love §§ 8.5-8.7.

1.2 Valgene skal være foretaget inden den 31. december.

1.3 Funktionstiden for de i henhold til dette reglement valgte medlemmer af repræsentantskabet er 1 år regnet fra og med det ordinære repræsentantskabsmøde til og med dagen før næste ordinære repræsentantskabsmøde.

1.4 I tilfælde af vakance i løbet af funktionstiden blandt de i henhold til dette reglement valgte medlemmer af repræsentantskabet indtræder den/de valgte suppleanter i resten af funktionstiden.

Sammensætningen af valggrupper

2.1 Klubberne i Herre-DM 2. division udgør valggruppe 1.

2.2 Klubberne i Herre-DS pulje 1 + 2 udgør valggruppe 2.

2.3 Klubberne i Herre-DS pulje 3 + 4 udgør valggruppe 3.

2.4 Klubberne i Kvinde-DM 1. division udgør valggruppe 4.

Fordelingen af repræsentanter mellem valggrupperne

3.1 Valggruppe 1 vælger i alt 16 repræsentanter.

3.2 Valggruppe 2 og 3 vælger hver to repræsentanter, i alt seks repræsentanter.

3.3 Valggruppe 4 vælger to repræsentanter.

3.4 Valggruppe 1 vælger tre suppleanter. Valggruppe 2 – 4 vælger hver én suppleant.

Valgmødernes placering

4.1 Valggruppe 1 mødes ifm. ved Divisionsforeningens årlige efterårsmøde for 2. divisions klubberne.

4.2 Valgene for valggruppe 2 – 4 afholdes online.

Valgproceduren for valggruppe 1

5.1 Valget afholdes 1 gang årligt inden udgangen af december og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen angives sted og tidspunkt for valgmødets afholdelse.

5.2 Valgmødet er beslutningsdygtig, når de er indvarslet som anført i afsnit 5.1, uden hensyn til de mødendes antal.

5.3 En repræsentant skal for at afgive stemme være medlem af den klub han (hun) repræsenterer og skal medbringe skriftlig dokumentation fra klubben på, at han (hun) er befuldmægtiget til at afgive stemme på vegne af den pågældende klub.

Befuldmægtigelsen skal være attesteret af klubbens formand.

5.4 En repræsentant kan kun repræsentere én klub.

5.5 Medlemmer af repræsentantskabet, der er valgt i henhold til dette reglement, forespørges forud for valgmødets afholdelse skriftligt om han (hun) fortsat er medlem af og repræsenterer den pågældende klub, og om han (hun) er villig til genvalg.

5.6 Valgmødet ledes af en dirigent udpeget af DBU. I tilfælde af force majeure vælger de fremmødte befuldmægtigede repræsentanter en dirigent blandt de tilstedeværende repræsentanter.

5.7 Dirigenten kontrollerer ved valgmødets start, om de fremmødte repræsentanter i henhold til § 5.3 er befuldmægtiget til på mødet at afgive stemme på sin klubs vegne. Kan befuldmægtigelsen ikke dokumenteres er pågældende repræsentant ikke stemmeberettiget.

5.8 Forslag af kandidater til medlem af repræsentantskabet kan på mødet fremsættes skriftligt og mundtligt.

5.9 Dirigenten indkalder ved mødets start forslag af kandidater og meddeler samtidig de fremmødte befuldmægtigede repræsentanter, hvilke medlemmer af det siddende repræsentantskab, der har erklæret sig villige til genvalg.

5.10 Dirigenten afgør med bindende virkning alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

5.11 Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

5.12 Valget sker i én valgrunde, hvor de fremmødte befuldmægtigede klubrepræsentanter har hver én stemmeseddel.

5.13 Er der ved et valg opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er den (de), som har opnået flest stemmer valgt i den rækkefølge som stemmetallene tilsiger, og uanset hvorledes disse stemmer forholder sig til antallet af afgivne stemmer.

5.14 I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages ny afstemning mellem de tilstedeværende befuldmægtigede repræsentanter. Er der efter 2. afstemning fortsat stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages lodtrækning mellem disse kandidater.

5.15 En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et antal navne på kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes.

5.16 Kandidater, der ønsker valg, skal være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig erklæring over for den forslagsstillende klub og DBU om villighed til at modtage valget.

5.17 Ingen klubrepræsentant kan afgive mere end én stemmeseddel og kun ved sin personlige nærværelse.

5.18 Alle valg foretages ved skriftlig afstemning.

Valgproceduren for valggruppe 2 - 4

6.1 Valgene afholdes 1 gang årligt inden udgangen af december og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen gøres der opmærksom på, at valgene gennemføres online. 

6.2 Valgene er beslutningsdygtig, når de er indvarslet som anført i afsnit 6.1, uden hensyn til de deltagenes antal.

6.3 Stemmeberettigede til onlinevalgene er klubbens formand. 

6.4 Oplysning om kandidat fra hver klub skal sendes til DBU med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

6.5 En repræsentant kan kun repræsentere én klub.

6.6 Medlemmer af repræsentantskabet, der er valgt i henhold til dette reglement, forespørges forud for valgets afholdelse skriftligt om han (hun) fortsat er medlem af og repræsenterer den pågældende klub, og om han (hun) er villig til genvalg.

6.7 Valgene ledes af en dirigent udpeget af DBU.

6.8 Dirigenten har inden valgets start kontrolleret, om de stemmeberettigede repræsentanter i henhold til § 6.3 er befuldmægtiget til at afgive stemme på sin klubs vegne. Kan befuldmægtigelsen ikke dokumenteres er pågældende repræsentant ikke stemmeberettiget.

6.9 Det skal af online stemmesedlen angives hvilke medlemmer af det siddende repræsentantskab, der har erklæret sig villige til genvalg.

6.10 Dirigenten afgør med bindende virkning alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

6.11 Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

6.12 Valget sker i én valgrunde, hvor de stemmeberettigede klubrepræsentanter hver får tilsendt én stemmeseddel på link på mail.

6.13 Er der ved et valg opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er den (de), som har opnået flest stemmer valgt i den rækkefølge som stemmetallene tilsiger, og uanset hvorledes disse stemmer forholder sig til antallet af afgivne stemmer.

6.14 I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages ny afstemning mellem de stemmeberettigede fra 1. valgrunde. Er der efter 2. afstemning fortsat stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages lodtrækning mellem disse kandidater.

6.15 En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et antal navne på kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes.

Ikrafttrædelse

7.1 Nærværende reglement er udarbejdet i overensstemmelse med lovenes §§ 8.5-8.7 og vedtaget af DBU’s bestyrelse den 20. juni 2015. 

7.2 Reglementet er gældende fra datoen for vedtagelsen.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første