Modul 4 - Elitedommerudvikler

Profilbeskrivelse af Elitedommerudvikler:
 
En elitedommerudvikler under DBU skal besidde eller uddanne sig hen i mod følgende profil:

 
Dommerfaglige kompetencer:
 • Teoretisk kendskab til Fodboldloven, således at dommerudvikleren til enhver tid kan bestå samme teoritest som en aktiv elitedommer skal bestå

 • Beherskelse af grundlaget for praktisk dommergerning – herunder bevægelse, placering, kommunikation og kropssprog

 • Beherskelse af grundlæggende ledelsesprincipper, herunder proaktiv ledelse

 • Beherskelse af grundlæggende principper for konflikthåndtering svarende til DBUs temakursus

 • Kendskab til og indsigt i fodboldspillet (spillesystemer og spillestile)

 • Analytiske egenskaber i forhold til kampiagttagelse og analyse af dommerens virke

 • Kendskab til fodboldfagudtryk på engelsk
 
Personlige kompetencer:
 • Beherskelse af kommunikative egenskaber
  • Samtaleteknik

  • Feedback-teknik

  • Spørgeteknik

  • Aktiv lytning

  • Gennemslagskraft

  • Skriftlig fremstilling

  • IT-kendskab på brugerniveau

 • Humor
 
Psykologisk/pædagogiske kompetencer:
 • Kunne skabe en ligeværdig dialog

 • Kunne udvikle en anden person gennem formidling af udviklingspunkter

 • Empati

 • Kunne forstå elitesportsfolks adfærd og reaktioner

 • Interesse i andre mennesker


Uddannelse

Elitedommerudvikler er det øverste trin i udvikleruddannelsen, og giver adgang til at udvikle elitedommerne i DBU.
 
Som på de øvrige moduler består uddannelsen til elitedommerudvikler af såvel en teoretisk som en praktisk del, og afsluttes med eksamen.
 
 
Formål
 
Formålet er at uddanne og videreudvikle udviklere til at kunne arbejde med at dygtiggøre elitedommerne i DBU.

 
Målgruppe
 
Dommerudviklere med særlig interesse og evner for at kunne videreudvikle elitedommere på topplan.

 
Kvalifikationskrav
 
Det er ikke en forudsætning for at blive elitedommerudvikler, at man selv har dømt på elitedommerniveau, men en elitedommerudvikler skal have kendskab til og erfaring med eliteområdet.
 
Uddannelsen til elitedommerudvikler forudsætter naturligvis beståelse af de øvrige moduler. Det vil – på linje med de øvrige moduler – være det normale, at udvikleren har fungeret aktivt i mindst 1 år efter beståelse af det foregående modul i udvikleruddannelsen, før det næste modul kan påbegyndes.

 
Indstilling og udvælgelse
 
Nye emner til eliteudviklere indstilles og indhentes af lokalunionens dommerudvalg eller DBUs Elitedommergruppe.
 
DBUs Elitedommergruppe vurderer behovet for og udvælger kandidater til nye elitedommerudviklere.

 
Tidsforbrug
 
Den teoretiske del afvikles typisk som et weekend-arrangement, og sker i et samarbejde mellem Elitedommergruppen og Dommeruddannelsesgruppen.

Den praktiske del omfatter deltagelse i 3 kampe samt en afsluttende eksamen, som forestås af et censorkorps udpeget af Dommeruddannelsesgruppen og Elitedommergruppen.
 
 
Indhold
 
1. Teoretisk del
A. Kommunikation - verbal (mundtlig)
 
Samtalen mellem udvikleren og dommeren er utrolig vigtig, og det er derfor af afgørende betydning, at udviklere på eliteniveau er meget dygtige til at kommunikere deres budskaber, og til at skabe de rette rammer for en åben og ligeværdig dialog med dommeren (og trioen).
 
Dette er ikke mindst centralt set i lyset af, at evaluerings- og udviklingsskemaet, som anvendes af DBU, er forholdsvis kortfattet, og det bliver derfor af stor betydning, at dommeren får en fyldestgørende verbal feedback, som er givet på den rette måde.
 
Det er eliteudvikleren, der har hovedansvaret for samtalens gennemførelse, og vedkommende skal derfor, med respekt for dommeren som samtalepartner, kunne skabe en åben og udviklingsorienteret dialog. Dette gælder også i tilfælde, hvor dommeren ikke er specielt åben eller indstillet på at skabe dialogen selv.
 
Eliteudvikleren skal kunne argumentere for sine synspunkter på en ordentlig og klar måde, og skal også gennem sit kropssprog signalere åbenhed og ro – eksempelvis gennem god øjenkontakt og en rolig stemmeføring.
 
Eliteudvikleren vil derfor særligt skulle gennemgå træning i assertiv (ligeværdig) kommunikation. 
 
Undervisningen i den mundtlige kommunikation skal foretages af en særlig sagkyndig på dette felt, og det vil formentlig være en fordel at bruge en ekstern ekspert, som ikke har sine rødder i dommerverdenen.
 
Kommunikationsdelen skal bestå af teoretiske oplæg kombineret med praktiske øvelser, der kan træne aspiranten, og som også kan give et billede af, hvor denne har særlige indsatsområder, der kan fokuseres på i det senere praktiske forløb.
 
Varigheden af dette element bør være mindst 1 dag.
 
 
B. Vurdering og udvikling af dommeren som leder/konfliktløser
 
En vigtig og central del af eliteudviklerens opgaver består i at kunne vurdere og udvikle dommeren som leder og vurdere hans evne til at håndtere og løse konfliktsituationer. 
 
Dette element skal derfor bl.a. indeholde et oplæg om gode lederegenskaber, og skal gerne kombineres med praktiske kampeksempler (videooptagelser eller andet egnet instruktionsmateriale fra DBU/FIFA/UEFA eller andre relevante steder fra).
 
Det er vigtigt, at der bliver mulighed for en dialog og debat med Elitedommergruppen for nærmere at debattere, hvad der skal lægges i begrebet ”gode lederegenskaber”, og sikre at der sker en sammenkædning med de til enhver tid gældende retningslinjer, der er med til at signalere, hvor det er særligt vigtigt, at dommeren har sit fokus. Elitedommergruppen bør her melde klart ud, så risikoen for at forskellige eliteudviklere sender divergerende signaler til dommerne om, hvad der er ”god ledelse”, minimeres.
 
Dette element skønnes at have en varighed på 2-3 timer.
 
 
C. Kommunikation – skriftlig  
 
Eliteudvikleren skal kunne udtrykke sig skriftligt på en tydelig og klar måde i forbindelse med udfærdigelsen af DBU’s evaluerings- og udviklingsskema.
 
Der skal være sammenhæng og forståelse i teksten, og rapporten skal bibringe dommeren et utvetydigt billede af kampens generelle afvikling samt både de positive punkter og emnerne for udvikling. Endvidere lægges der også vægt på at der gives en særlig tilbagemelding til linjedommerne, idet det på evaluerings- og udviklingsskemaet nu særligt skal fremgå, hvilke forhold eliteudvikleren har drøftet med hver af linjedommerne. 
 
Der bør på kurset arbejdes med forskellige eksempler hentet fra alle tre eliterækker på, hvorledes evaluerings- og udviklingsskemaet bør anvendes, således at der gives aspiranten et godt billede af ”best-practice”. 
 
Elementet vil have en skønnet varighed af 1 time.
 
 
D. Introduktion til Fair Play
 
Vurdering og indberetning af Fair Play skal ske i samtlige kampe i SAS-ligaen, og denne opgave varetages af kampens dommerudvikler. Blandt andet af denne grund er der påsat en dommerudvikler til alle opgørene i den bedste fodboldrække.
 
Aspiranten skal under dette punkt sættes ind i, hvorledes Fair Play-begrebet anvendes, og der skal ske en instruktion i, hvordan Fair Play-rapporten - der umiddelbart efter kampen skal indsendes til DBU - skal udfyldes.
 
Elementet skønnes at vare ca. ½ time.
 
 
E. Prøve i Fodboldloven og retningslinjerne
 
Eliteudvikleren skal beherske Fodboldloven og dennes fortolkning, og der bør derfor aflægges en teoretisk prøve, som udover selve loven også bør omfatte indholdet af de til enhver tid gældende retningslinjer.
 
Hvis teoritesten ikke umiddelbart bestås, skal aspiranten bestå en omprøve, som skal være afviklet inden den praktiske eksamens afholdes.
 
Elementet skønnes at vare ½ time pr. aspirant.     
 
2. Praktisk del 
 
Efter at have gennemgået den teoretiske del, følger et praktisk forløb, som skal afsluttes med en eksamen.
 
Kursisten skal her med ud som ”føl” sammen med en officiel eliteudvikler i 3 kampe, inden selve eksamen afholdes.
 
I kursistens første opgave hører han på den officielle eliteudviklers samtale med dommeren, mens kursisten i de følgende kampe selv fører samtalen med dommeren.
 
Efter kursistens afholdelse af samtalen giver den officielle eliteudvikler en mundtlig tilbagemelding til kursisten, og han udarbejder efterfølgende en kortere skriftlig evaluering af, hvorledes samtalen blev holdt og kursistens egnethed som eliteudvikler. Dette evalueringsskema er vedlagt som bilag 1. Evalueringen af aspiranten sendes til Elitedommergruppen.
 
En kopi af den officielle udviklers evaluerings- og udviklingsrapport tilsendes kursisten til orientering.
 
Det bør tilstræbes, at kursisten i mindst én af sine kampe kommer ud sammen med et medlem af Elitedommergruppen – helst et medlem, som også har deltaget i kursistens teoretiske kursus, og derfor har særligt kendskab til kursistens styrker og udviklingsområder. 
 
Eksamen
 
Der afholdes en eksamen i uddannelsens teoretiske indhold. Eksamen forestås af DBU uddannelse og gennemføres af et censorkorps udpeget af Dommeruddannelsesgruppen og Elitedommergruppen, som afslutningsvis vurderer om kursisten har bestået den teoretiske eksamen. 
 
Den praktiske eksamen afholdes i forbindelse med en kamp, hvor kursisten uden bistand umiddelbart efter kampens afslutning skal afholde en samtale med dommertrioen og derefter udfærdiger en evaluerings- og udviklingsrapport.
 
Eksamen forestås af DBU uddannelse og gennemføres af et censorkorps udpeget af Dommeruddannelsesgruppen og Elitedommergruppen, som afslutningsvis vurderer om kursisten har bestået den praktiske eksamen. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første