Modul 2 – Dommerudvikler til breddedommeren

Profilbeskrivelse af dommerudvikler for breddedommere:
 
En dommerudvikler for breddedommere skal besidde eller uddanne sig hen i mod følgende profil:
 
Dommerfaglige kompetencer
 • Teoretisk kendskab til Fodboldloven, således at dommerudvikleren til enhver tid kan bestå DBUs teoretiske test for dommere

 • Kende grundlaget for praktisk dommergerning, ledelse og konflikthåndtering - på et niveau svarende til DBU’s kursus ”Dommeren som leder 1”

 • Fodboldforståelse

 • Kunne analysere dommerens virke og foretage en dommerfaglig kvalitativ vurdering af dommerens præstation i forhold til en karakterskala eller tilsvarende

 • Kunne analysere en kamp igennem kampiagttagelse

 • Erfaring som aktiv dommer
 
Personlige kompetencer:
 • Kunne udvise kommunikative egenskaber


 • Samtaleteknik
 • Feedback-teknik
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Gennemslagskraft
 • Skriftlig fremstilling, herunder elektronisk mail-kommunikation

 • Humor
 
Psykologisk/pædagogiske kompetencer:
 • Kunne skabe en ligeværdig dialog

 • Kunne udvise empati

 • Kunne vise en indstilling om interesse i andre mennesker
 

Uddannelsen:

Formål

 • at uddanne dommervejlederen til dommerudvikler, der skal kunne beskrive den nye dommers nuværende lederegenskaber og gennem analyse kunne vurdere hvilke tiltag, som i særlig grad vil bibringe større ledelsesmæssige kompetencer

 • at uddanne dommervejlederen til dommerudvikler, der skal kunne beskrive breddedommerens afvikling af en kamp og gennem analyse kunne vurdere hvilke tiltag, der ud fra deres egne erfaringer vil bibringe denne dommer større og bedre kompetencer

 • at fastholde og motivere breddedommeren til forsat virke

 • at udvikleren bliver i stand til at analysere en kamp og fremdrage de væsentligste udviklingspunkter for dommeren


Tidsforbrug

Teoridelen har en varighed af 2 kursusdage med en afsluttende test.
Praktikforløbet er over 3 kampe samt en eksamen i forbindelse med en 4. kamp.
 

Målgruppe

Dommere med interesse, tid og evner til at videreudvikling af breddedommere ud fra gældende retningslinjer, og som opfylder profilen.
 

Kvalifikationskrav/optagelseskriterier

Dommerudvikleren skal have virket aktivt - som dommer og som hovedregel også som vejleder –
og passe til profilen for en breddedommerudvikler. Kursisten skal hurtigst muligt følge kurset ”Dommeren som leder 1”.
 
Indstilling og udvælgelse

DBUs Breddedommergruppe udarbejder retningslinjer for indstilling og udvælgelse.
 
DBU Uddannelse påsætter instruktører og forestår den teoretiske del af uddannelsen, mens den praktiske del gennemføres i lokalunionen.
 

Indhold.  

Teori:

1.       Ledelsessignaler og upåvirkelighed.
 
Her skal kursisten bibringes viden om, hvordan en dommer ved hjælp af kropssprog kan underbygge sin ledelse af kampen.

Emner der skal indgå:
 • hvordan situationsbestemmes autoritet?

 • hvad er proaktiv ledelse?

 • hvilke formelle/uformelle normer hersker i forbindelse med en fodboldkamp?

 • hvilke forventninger har omgivelserne til dommeren?

 • hvad er forventningerne til udvikleren og hvordan kan emnerne formidles til dommeren?
2.       Markeringer og fløjte
 
Her skal kursisten bibringes viden om, hvordan kropssproget kan understøtte kendelser og give omgivelserne en tro på, at dommeren leder kampen på bedst tænkelige måde.
 
Emner der kan indgå:
 • hvordan kan en lille dommer syne stor med stemme og krop som virkemidler?

 • hvordan kan en fløjte tilpasse og underbygge dommerens kropssprog og markeringer?

 • hvordan kan udvikleren formidle emnerne til dommeren?
3.       Lederevner i samtale med udvikler.
 
 Her skal kursisten bibringes viden om, hvordan der kan skabes en konstruktiv samtale i en god           kollegial ånd mellem dommer og udvikler.

Emner der kan indgå:
 • hvordan åbnes en samtale med en dommer?

 • hvordan struktureres en samtale?

 • hvordan sikrer udvikleren at samtalen når ind til det væsentlige?

 • hvordan undgår udvikleren at samtalen kommer for tæt på?

 • hvordan kan man fastholde og udvikle dommeren og forsat bibringe engagement og glæde?
4.       Kondition og placeringer.
 
Her skal kursisten bibringes viden om, hvad der påvirker dommerens fysiologi. Der skal arbejdes med hensigtsmæssige løbemønstre og forudseenhed. 
Kursisten skal bibringes viden om spillesystemer og spillemåde, som kan anvendes til at forklare udviklingen i kampen.(Hvilke forsvars-, opdæknings- og angrebsprincipper benytter de 2 hold?)

 
5.       Lovkendskab.
 
Her skal kursisten arbejde med at kunne vurdere, hvorledes dommeren anvender loven og kunne give råd, vejledningen og udviklingsmuligheder. Der skal sættes fokus på specielt offside og de personlige straffe, da en forkert anvendelse inden for disse områder ofte kan føre til at kampene får en stigende sværhedsgrad.

Praktik:
 
Kursisten følger en dommerudvikler i 3 kampe, hvoraf der i en af disse kampe er et medlem fra det lokale dommerudvalg, og trænes således i analyse af kampen og kommunikation med dommeren samt formidling af vurderingen af dommerens præstation.
 
Kursisten deltager i den efterfølgende samtale. Første samtale som tilhører, mens de efterfølgende gennemføres af aspiranten.
 
Kursisten udfærdiger sin egen evalueringsrapport og fremsender denne til det lokale dommerudvalg.
 
Kursisten får tilsendt den officielle evalueringsrapport til inspiration og orientering.
Eksamen. 

Den teoretiske del

 
Der afholdes en prøve (Multiple choice) i uddannelsens emner. For at bestå denne kræves 80 % korrekte svar, som afslutning på den teoretiske kursusdag.
 
Der gennemføres ligeledes en teoritest.

Hvis teoritesten ikke umiddelbart bestås, skal kursisten bestå en omprøve, som skal være afviklet inden den praktiske eksamen afholdes.

Den praktiske del

 
Den praktiske del af eksamen varetages af et lokalt censorkorps, som er indstillet af lokalunionen og godkendt af DBU’s Dommeruddannelsesgruppe.
Efter gennemført evaluering af serie-kampen vurderes, om aspiranten har bestået den praktiske del.
 
Evalueringspunkter er her:
 • Evalueringsrapportens skriftlige udfærdigelse

 • Evalueringsrapportens indhold, herunder evt. karakterniveau

 • Den afholdte samtale

 • Samtalens konklusion

 • Aspirantens fremtoning og personlighed under hele forløbet
 
Resultat af eksamen afleveres til aspiranten i form af en personlig samtale på dagen for den praktiske prøve.
 
 
 
 
 
 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første