Strategiarbejdet

OM STRATEGIARBEJDET

Fælles strategi for Dansk børnefodbold:

Den seneste DBU-strategi for børnefodbold, var som bekendt DBU’s Holdninger & Handlinger der første gang udkom i 2008, og sidenhen er blevet revideret i 2010 og 2012. Der er i perioden herefter sket kæmpe forandringer og mange omvæltninger, særligt for børnene set i et samfundsmæssigt perspektiv, herunder børnenes skole- og fritidsliv.

 

I det perspektiv besluttede DBU’s Bestyrelse og komiteerne for Professionel fodbold og Breddefodbold, at få udarbejdet en ny strategi for Dansk børnefodbold, piger og drenge.

 

Strategien har til formål at skabe fundamentet for en ny fælles dansk model for børnefodbold U6-U12 piger/drenge, samt skabe en strategisk retning, der danner rammen om og skaber den nødvendige fremdrift for dansk spiller- og talentudvikling.

 

OPDATERET OKTOBER 2020

Status på strategiarbejdet:

Strategigruppen er nu nået til den fase hvor udkastet til strategien nu kan præsenteres i en foreløbig rapport. Denne udgave af rapporten er udarbejdet som et høringsoplæg der både præsenteres på dialogmøder rundt omkring i landet, og også sendes i høring i DBU-systemet.

Høringssvar og inputs fra dialogmøderne vil efterfølgende medvirke til at den endelige strategirapport udarbejdes, og herefter sendes til behandling i DBU's Bestyrelse.

Strategirapporten som høringsoplæg:

Udkastet til rapporten til høringsoplægget finder du HER.

Præsentationen af strategien som PowerPoint:

Rapportens hovedelementer er præsenteret i en PowerPoint som du finder HER.

Webinarer:

Der har været afholdt i alt 8 dialogmøder. 2 fysiske møder og 6 webinarer. Vi har produceret videoer fra det ene af webinarerne, som du kan se i de nedenfor opdelte sekvenser.

 

DELE I WEBINARET:

LINK:

DEL #1 - INTRO Klik HER
DEL #2 - BAGGRUND & FORMÅL Klik HER
DEL #3 - VISION & MISSION Klik HER
DEL #4 - PROCES & METODE Klik HER
DEL #5 - STRATEGIMODELLEN Klik HER
DEL #6 - DBU's BØRNESYN Klik HER
DEL #7 - STRATEGIENS INITIATIVER Klik HER
DEL #8 - STRATEGIENS LOKOMOTIVER Klik HER
DEL #9 - MULIGE AKTIVITETER Klik HER
DEL #10 - AFRUNDING OG OPSUMMERING Klik HER

 

Q&A med spørgsmål og svar til strategien

På webinarerne har det været muligt at stille spørgsmål og komme med inputs og kommentarer til strategigruppens videre arbejde. Disse spørgsmål/kommentarer/inputs, har vi indsat i en Q&A som du kan se HER.

 

Den fælles spiller- og talentudviklingsstrategi skal sikre følgende:

 • At der udarbejdes en strategisk koordineret sportslig dansk model for børnespillere fra U6-U12 piger/drenge, der satser bredt og sikrer sammenhæng mellem breddens og elitens interesser, ved at tage udgangspunkt i den sportslige vision om at ville skabe verdens bedste holdspillere.
 • At sikre optimale betingelser og en mere strømlinet fælles proces for udvikling, implementering og eksekvering af snitfladeprojekter, i bredden og eliten i dansk fodbold.

 

Perspektiver for strategiarbejdet:

 • Et nyt børnesyn for børnefodbold hvor barnet/spilleren er i centrum
 • Flere spillere - hvor leg og kærligheden til fodbolden er i centrum
 • Klubber der kan og vil sikre rammerne for at fodbold er sjovt, og hvor fællesskab og udvikling er nøgleord, som tilgodeser børns trivsel
 • Klubber der vil være og er attraktive væresteder for bl.a. børn, forældre, trænere, ledere
 • At alle strategiske initiativer forholdes til strategiens hjørneflag – Faglige Kompetencer, Organisering, Viden og Ressourcer

 

Strategigruppen består af:

 • Flemming Berg, Talentchef i DBU
 • Ove Lyhne, Projektansvarlig DBU Bredde (Den Nationale Sportslige Vision)
 • Ole Bjur, Projektleder i Divisionsforeningen
 • Karina Kallehauge, Fodboldfaglig rådgiver i DBU Bredde
 • Louise Kamuk Storm, Adjunkt, Cand.scient., ph.d., SDU
 • David Kiær Nielsen, Strategibeskriver
 • Morten Bendix Nielsen, Projektleder og Strategibeskriver

OM STRATEGIMODELLEN OG STRATEGIGRUPPENS VÆRKTØJER

Strategigruppen startede deres arbejde 1. september 2019.

Strategigruppen har indtil nu afholdt 5 møder og har nået en række milepæle:

 • SWOT på børnefodbold er udarbejdet
 • Strategimodel udarbejdet
 • Strategiske indsatser udvalgt
 • Ekspert-Ad-hoc-grupper er udpeget

 

SWOT

Udsendt til store dele af Fodbold Danmark, herunder faggrupper og udvalg under DBU og DBU Bredde samt repræsentanter fra både bredde- og eliteklubber. De her herigennem haft lejlighed til at give deres input/status på børnefodbold under områderne Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Strategigruppen har herefter anvendt de indsendte inputs til at udpege de strategiske initiativer til det videre arbejde.

 

STRATEGIMODELLEN

Er et arbejdsredskab for strategigruppen, der kan bruges til at kvalificere de strategiske initiativer. Modellen anvendes ved at arbejde fra centrum af modellen - ”Spilleren i centrum” i sammenspil med det nye Børnesyn som værdigrundlag. Herefter inddrages strategispor, hjørneflag samt de institutioner og domæner børnene færdes i. Se strategimodellen HER.

 

STRATEGISKE INITIATIVER

Med input fra SWOT-analyser og opsamling heraf, har strategigruppen udpeget de første strategiske initiativer der skal arbejdes videre med i strategiarbejdet. Se de strategiske initiativer HER.

 

EKSPERT AD-HOC-GRUPPER

Strategigruppen har et afgørende ønske om at sikre inddragelse og involvering fra fodbold Danmark i processen frem mod den færdige børnefodboldstrategi. Derfor har strategigruppen nedsat en række ad-hoc-grupper, der kommer med deres ideer og forslag indenfor hvert af de udpegede strategiske initiativer. Ad-hoc-grupperne består af eksterne videns- og erfaringspersoner fra hele landet og på tværs af andre sportsgrene og institutioner. Hver ad-hoc-gruppe består ydermere af en ”kritisk ven” der kan stille de gode kritiske spørgsmål.


OM DBU’s NATIONALE SPORTSLIGE VISION

Visionen er vores ledestjerne. Dét vi stræber efter. Og måske når… En skønne dag.

 

Missionen er vores vej. Dét vi gør… Hver eneste dag. For at nå ledestjernen.

 

Danmark er et lille land. Især hvis vi sammenligner os med landene omkring os. Eksempelvis har Tyskland… Ca. 80 mio. indbyggere og ca. 5 mio. aktive fodboldspillere.

 

I Danmark bør vi finde vores egen formel og sammen skabe en kultur, der satser bredt og som er bedst egnet i en dansk kontekst, hvis vi også vil kunne konkurrere og matche med andre lande.

 

Vi HAR præsteret på højt internationalt niveau tidligere, og gør det i sekvenser stadig. Kendetegnet ved disse præstationer har været et exceptionelt godt holdspil, krydret med individuelle sublime aktioner - Helt særegne danske dyder.

 

Med bevidstheden om dette, er det nærliggende at Dansk fodbolds Nationale Sportslige Vision taler ind i disse dyder.

 

Med vision og mission danner vi formlen med følgende sætninger:

 • ”Fodbold er et HOLDSPIL."
 • ”Vi klarer os bedst, når vi står sammen. Som et HOLD”
 • "En spiller er en del af noget større..." HOLDET!
 • "Et hold uden en spillers individuelle kvaliteter, vil ikke opnå samme succes"

 

Formlen: [HOLD + INDIVIDUELLE KVALITETER = VERDENS BEDSTE HOLDSPILLERE]

 

Se Den Nationale Sportslige Vision HER.

Se videoen for Den Nationale Sportslige Vision HER.


OM DBU's BØRNESYN

Udgangspunktet for strategiarbejdet har fra start været barnet og barnet som spiller. For at kunne efterleve at barnet og barnets liv sættes i centrum var der rørende enighed i strategigruppen om, at vi måtte have et fælles værdigrundlag for dansk børnefodbold at tage udgangspunkt i. Et børnesyn til at opnå en fælles forståelse med.  Finde ud af hvad der er ret og rimeligt og hvad der er meningsfuldt set fra barnets perspektiv. Altså et nyt børnesyn for børnefodbold hvor barnet/spilleren er i centrum.

 

FN’s Børnekonvention og ICK (iCoachKids) var et oplagt, værdimæssigt udgangspunkt, fordi de tilsammen sætter barnet og barnet som spiller i centrum. Derfor blev de valgt og anvendt som værdigrundlag for børnefodbold.

 

FN’s Børnekonvention som består af 54 artikler blev reduceret til 12 artikler som er omskrevet til ”fodboldsprog” samt suppleret med ICK’s 10 børneløfter som en 13 -ende artikel. Med ICK’s sættes der fokus på innovation, uddannelse og træning for en specialiseret arbejdsstyrke til børn.

 

På denne måde blev DBU’s Børnesyn konkretiseret. Med børnesynet i hånden og med udgangspunkt i barnet og barnet som spiller, er det strategigruppens overbevisning, at mange uenigheder og tvister nemmere vil kunne løses, men også formindske misforståelser og uenigheder. Børnesynet kan være med til at forebygge og udvikle en bred satsning i børnefodbold med en fælles forståelse af, hvilke rettigheder alle børn har.

 

Se DBU’s Børnesyn HER

Se Børnesynets 12 artikler HER


"HOLDNINGER & HANDLINGER"
DBU's HOLDNINGER TIL BØRNEFODBOLD

Tidligere i "OM STRATEGIARBEJDET" står skrevet, at DBU i 2008 besluttede et sæt ”Holdninger & Handlinger”. Disse er sidenhen blevet revideret flere gange,

 

I Forberedelsen zoomer vi kun ind på holdningsdelen.
Handlingsdelen hænger sammen med den gode børnetræning, der kun indirekte er et videnstema på konferencen, og derfor ikke er med i vores zoom.

 

Formålet med at præsentere DBU's Holdninger i Forberedelsen, er at sikre at alle deltagere har kendskab til de holdninger, der i dag er fundament for og ramme om hverdagen i dansk børnefodbold.

 

For at få det samlede overblik, finder du derfor flere links. Det meste kan dog findes ved at klikke rundt på DBU's hjemmeside om Børnefodbold.

 

Bemærk: DBU's Holdninger for børnefodbold, gælder for alle danske fodbodboldklubber.

 

DBU's HOLDNINGER TIL BØRNEFODBOLD
Klik HER

HÆFTE: DBU's HOLDNINGER TIL BØRNEFODBOLD
Klik HER

RETNINGSLINJER OG PRÆCISERINGER
Klik HER

RETNINGSLINJER FOR KLUBSKIFTE
Klik HER