AB fratages ni points

AB dømmes for objektivt ansvar vedrørende internationalt spillercertifikat. Karantæne til Ali Akida alias Emmanuel Ake Richard Muttendango for medvirken til dokumentfalsk

AB fratages points fra de kampe i DBUs turneringer i denne sæson, hvor klubben har benyttet spillere ”Ali Akida”.
 
Samtidig idømmes Ali Akida alias Emmanuel Ake Richard Muttadengo en karantæne på tre måneder for bevidst at have oplyst falsk identitet.
 
Klubben pålægges tillige at fremskaffe det internationale spillercertifikat på Emmanuel Ake Richard Muttadengo, der tillige som en konsekvens ikke må spille i kampe i DBUs turneringer, før certifikatet er fremskaffet uanset længden af karantænen.
 
Det blev resultatet af DBUs DM-disciplinærudvalgs behandling af en protest fra Boldklubben Frem over ABs brug af Ali Akida alias Emmanuel Ake Richard Muttadengo i SAS Ligaen i denne sæson.
 
Frem havde indbragt sagen for disciplinærudvalget, efter det ved en dom i Gladsaxe Ret er kommet frem, at den kenyanske spiller har optrådt under falsk identitet gennem størstedelen af sit ophold i Danmark.
 
Udvalget har forholdt sig til flere problemstillinger i denne sag, der er den første af sin slags i det fodboldretslige system.
 
Spilleren Ali Rajab Akida meldte sig 1. marts 2000 ind som ungdomsspiller i AB på baggrund af den dokumentation fra de danske myndigheder, hvor hans fødselsdato blandt andet anføres til den 20. december 1982.
 
Efter at have markeret sig på ynglingeholdet, indgik Ali Akida kontrakt med AB 1. januar 2001. Ved godkendelsen af en ny kontrakt til spilleren den 10. august 2001 var personoplysningerne suppleret af et dansk cpr-nummer.
 
 
Falsk identitet ikke strafbart for AB
 
I midten af 2002 bliver AB af Udlændingestyrelsen gjort opmærksom på, at der verserer en sag i Udlændingestyrelsen om spillerens identitet.
 
Klubben gør blandt andet i en allonge til spillerens kontrakt den 25. september 2002 DBU opmærksom på forholdet med navnet Emmanuel Ake Richard Muttadengo og ændret fødselsdato.
 
Spilleren får ifølge DBUs oplysninger ved samme lejlighed udstedt nyt pas og ny dåbsattest.
 
Ved behandlingen af sagen har DM-disciplinærudvalget ikke fundet, at AB på noget tidspunkt i indeværende sæson har draget sportslig fordel af forholdene omkring spillerens identitet.
 
Uvalget er så at sige af den opfattelse, at AB har handlet i god tro for så vidt angår spillerens indmeldelse i klubben.
 
Som baggrund for sin kendelse har udvalget fundet, at det forhold, at spilleren siden marts 2000 har spillet under et falsk navn, og siden september 2002 med ABs, DBUs og Udlændingestyrelsens godkendelse har spillet på kontrakt i sit rigtige navn, under ingen omstændigheder kan føre til, at spilleren af den grund ikke er spilleberettiget.
 
 
Objektivt ansvar for spillercertifikat
 
På baggrund af sagens materiale har udvalget imidlertid konstateret, at klubben i forbindelse med spillerens indmeldelse i klubben i marts 2000 ikke havde indhentet det internationale spillercertifikat fra Kenya.
 
Certifikatet er hverken blevet forevist af AB, og det findes heller ikke i DBUs arkiver. Det er således konkluderet, at spillercertifikatet mangler. Ved ændringen af spillerens navn og fødselsår i september 2002 sikrer AB heller ikke det internationale spillercertifikat fra Kenya på spillerens nye data.
 
Udvalget tillagde i den sammenhæng ikke et ”letter of release” fra den kenyanske klub Coast Stars Football Club nogen værdi som dokumentation eller erstatning for et spillercertifikat.
 
Således finder udvalget, at idet der på intet tidspunkt fra og med spillerens indmeldelse tilbage i marts 2000 er indhentet certifikat, er spilleren at betragte som ikke-spilleberettiget i Danmark.
 
Sanktionerne for anvendelse af ikke-spilleberettigede spillere fremgår af DM-propositionernes § 36.2:
 
”Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.”
 
Idet AB har det objektive ansvar for at sikre sig spillerens internationale spillercertifikat, bliver klubben på den baggrund fratrukket de points, klubbens hold har opnået i indeværende sæson med spilleren ”Ali Akida” på holdet.
 
 
Ingen points til modstanderne
 
Idet AB efter udvalgets opfattelse ikke har draget sportslig fordel af, at spilleren har spillet i falsk navn, besluttede udvalget, at anvende bestemmelsen i § 36.2 om, at ”i særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold”.
 
AB har imidlertid det objektive ansvar for at sikre sig spillerens internationale spillercertifikat, bliver klubben på den baggrund fratrukket de points, klubbens hold har opnået i indeværende sæson med spilleren ”Ali Akida” på holdet.
 
Til udvalgets beregning af, hvor mange point AB totalt skal fratages, har DBU Turneringer gennemgået alle holdkort fra ABs kampe i indeværende sæson i de to rækker. De point, AB har opnået i kampe hvor spilleren har været på banen, og hvor AB enten har vundet eller spillet uafgjort, er blevet sammenlagt til følgende, som klubben fratrækkes:
 
SAS Ligaen:
9 points
Danmarksserien:
11 points
 
AB pålægges tillige straks at indhente det internationale spillercertifikat på spilleren, idet spilleren ikke må spille i turneringer under DBU, før certifikatet er fremskaffet.
 
 
Tre måneders karantæne til spilleren
 
Blandt andet med Gladsaxe Rets afgørelse står det klart, at ”Ali Akida” alias Emmanuel Ake Richard Muttadengo har benyttet falsk identitet for at opnå opholdstilladelse i Danmark, og han dermed på en forkert grundlag har opnået medlemskab af AB.
 
Med henvisning til byrettens dom dømmer udvalget spilleren for bevidst at have angivet forkert navn og fødselsdato overfor AB ved sin indmeldelse som amatør. I henhold til DBUs love § 23.1 idømmes spilleren tre måneders karantæne gældende fra datoen for kendelsen den 25. maj for oplysning af falsk navn til AB.
 
Det er tillige en forudsætning, at Emmanuel Ake Richard Muttadengos internationale spillercertifikat overføres til DBU, før han er spilleberettiget for en dansk klub.
 
I henhold til DBUs love § 24.2 kan AB anke DM-Disciplinærudvalgets afgørelse til DBUs bestyrelse inden to uger efter modtagelsen af afgørelsen. Derimod er Frem ikke længere part i sagen, idet klubben hverken er blevet tildelt eller frakendt points.
 
 
 
Tekst: Lars Berendt
 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første