Nyt fra Formanden

I formandens seneste nyhedsbrev skriver Jesper Møller blandet andet om det nyligt afholdte bestyrelseseminar, arbejdet med de politiske reformer og giver en status på den sportslige vision, den kommercielle udvikling og meget mere

EM-SLUTRUNDER OG VM-KVAL
Sommerens slutrunder og sidste landskampe er i godt i gang.
Først fik vi sendt Herre-A-landsholdet på sommerferie med en god sejr iKasahkstan – godt at se angriberne score og Christian Eriksen fortsætte sinscoringsstime. Herefter har vi haft U21-landsholdet til EM-slutrunde iPolen, hvor holdet var endt i en svær pulje med Italien, Tyskland ogTjekkiet. Efter to nederlag – og godt spil – mod de store fodboldnationerItalien og Tyskland, vandt U21-drengene en flot sejr over Tjekkiet i densidste kamp.

Om få uger drager vi så til Holland, hvor det gælder EM for kvinderne, derer kommet i pulje med Belgien, Norge og værtslandet. Vi glæder os til atheppe på holdet, der senest har fået både Danske Spil og ArbejdernesLandsbank som ny sponsorer – og både Viborg og DR som fortsatte partnere,når VM-kvalifikationen går i gang til efteråret. Opbakningen og interessenviser, at der er fantastisk gang i pige- og kvindefodbold i Danmark – bådei bredden og i eliten.

HISTORISK BESTYRELSESSEMINAR
Weekenden den 17-18. juni afholdt bestyrelsen sit årlige seminar, der påmange måder blev en stor succes. Seminaret var det første efter de nyeaftaler mellem DBU, Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningen samtefter rapporten fra den Politiske Kommission og begge dele var grundlagetfor rigtigt gode debatter. Samtidig fik vi drøftet fodbold – med megetspændende oplæg fra U21-landstræner Niels Frederiksen og talentchefFlemming Berg om nutidens og fremtidens talenter.

Der var stor ros til administrationen for planlægning og afvikling afseminaret, der havde følgende hovedtemaer:

POLITISKE REFORMER SAT I GANG
I marts kom den politiske kommission med sin rapport og anbefalinger tilpolitiske reformer i dansk fodbold. Siden har kommissionen været tildialogmøder hos Divisionsforeningen og de forskellige Lokalunioner for atfå input til anbefalingerne.

Bestyrelsen brugte en halv dag på at drøfte rapportens anbefalinger ogperspektiver og besluttede i enighed at arbejde hen imod:
  • … at etablere en fodboldens kongres, hvor vi kan få en fælles debat om et idépolitisk program for dansk fodbold med øget inddragelse af DBU’s Repræsentantskab og andre relevante deltagere. Vi ønsker et oplæg på formatet og muligheden for at afvikle første kongres i 2018.
  • … at arbejde målrettet for øget mangfoldighed med større repræsentation af kvinder i bestyrelser, udvalg og faggrupper. Samtidig ønsker vi at afvente anbefalinger og input fra Kvindekommissionen.
  • … at fortsætte drøftelsen om mulig afskaffelse af 70-års-reglen samt indførelse af valgperioder med et nyt oplæg til næste møde.
  • … at sikre, at der fortsat skal være mindretalsgarantier
  • … at bestyrelsen skal have en mere strategisk og politisk rolle – og at antallet af medlemmer reduceres fra de nuværende 16 til 9
  • … at nedlægge forretningsudvalget og posten som kasserer.
  • … at fortsætte drøftelsen om et revisionsudvalg med oplæg fra Chr. Kofoed og Thomas Jensen.
  • … at få klarere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers roller og kompetencer.
  • … at analysere og drøfte den bedste model for Kvindeelitegruppen og Kvindedivisionsforeningens repræsentation og reference, herunder fremtidig organisering af ansvaret for fremtidig udvikling af pige- og kvindefodbolden.
  • … at formandskabet – formand og to næstformænd – også skal være repræsenteret i både bredde- og prof-udvalg fremadrettet.

Vi har bedt kommissionens formænd, hhv. Benny Olsen og Ole Jacobsen ogadministrationen, om at komme med oplæg til ovenstående til næstebestyrelsesmøde, hvor vi vil drøfte og beslutte næste skridt. Herefter vilvi sende forslagene i høring hos Foreningen af Lokalunioner og hos de toDivisionsforeninger, hvorefter vi til bestyrelsesmødet i november kan have3. behandling og beslutte hvilke forslag, der skal til afstemning tilRepræsentantskabsmødet i 2018.

Dermed vil vi allerede i efteråret sikre, at Repræsentantskabet bliverinvolveret i det videre arbejde.
Den politiske kommission er nu formelt nedlagt og vi ønsker vi at takkemedlemmerne for deres arbejde og tid til at udfordre dansk fodbold tilarbejdet med politiske reformer. Det har været et flot stykke arbejde, somvi glæder os til at arbejde videre med.

FOKUS PÅ KOMMERCIEL UDVIKLING
På bestyrelsesseminaret havde vi også planlagt tema om den økonomiske ogkommercielle udvikling, hvor vi havde besøg af de tre eksterne medlemmer afbestyrelsen i DBU A/S, Mika Bildsøe-Lassen, Thomas Olsen og ThomasBertelsen. Deres deltagelse er historieskrivning i DBU og jeg vil gernerose dem for deres engagement og input og for deres deltagelse vedbestyrelsesseminaret. Vi har brug for deres objektive tilgang ift. at skabesikkerhed for, at DBU’s bestyrelse uden hensyntagen til særinteresser fårskabt overblik over, hvorledes DBU og fodbolden i Danmark kan kapitalisereog kommercialisere på alle fodboldens produkter.

Som bekendt har vi efter en række svære år fået godt styr på økonomien oghar de sidste par år haft mindre overskud og dermed råd til igen atinvestere i udviklingen af dansk fodbold. Vi kan dog se, at vi fortsat vilvære pressede i de kommende år, så vi skal fortsat være gode til atprioritere i omkostningerne – og til at skabe grundlag for nye indtægter.Vi har bedt om yderligere oplæg om mulige tiltag, så vi både sikre enstabil og robust økonomi og samtidig får råderum til at investere iudvikling, så vi også i fremtiden står stærkt.

GANG I DEN SPORTSLIGE VISION
Arbejdet med en ny National Sportslig Vision bliver et meget vigtigtprojekt fremadrettet. Det er her, vi på tværs af dansk fodbold skal skabeendnu stærkere spiller- og talentudvikling og sikre, at vores indsatserfølges ad og sammen skaber stærkere landshold og klubhold, stærkerespillere og talenter – og i det hele taget skaber en stærkere fremtid fordansk fodbold både i eliten og bredden.

Bestyrelsen har besluttet en struktur for det fremadrettede arbejde med enpolitisk styregruppe og en administrativ koordineringsgruppe (se nedenfor),der sammen skal sikre fremdrift, udvikling og involvering.
I løbet af efteråret vil der blive afholdt regionale workshops for at sikrebredest mulig involvering og indsamling af viden og input til, hvordan visammen gør dansk fodbold endnu stærkere. Vi glæder os til at fortsættearbejdet med både eksisterende og nye projekter og tiltag inden forspiller- og talentudvikling.

Bestyrelsen har samtidig besluttet en tidsplan, hvor der udover deregionale workshops i efteråret planlægges en national høring med fokus påspiller- og talentudvikling og oplæg fra både danske og internationaleeksperter. Det kan blive en del af en eventuel fodboldkongres i foråret2018.

IMPLEMENTERING AF AFTALER
Som en konsekvens af aftalerne er vi også godt i gang med at kigge på deeksisterende faggrupper, idet nogle opgaver er overgået til henholdsvisDivisionsforeningen og Lokalunionerne, ligesom der kan være behov for atkigge på områder i DBU. Vi ønsker naturligvis ikke at sige farvel til godeledere, idet vi har brug for alle kræfter, men vi skal også sikre, at vifortsat har en klar adskillelse mellem lovgivende, dømmende og udøvendeinstanser, så vi ikke bringer interessekonflikter mv ind i vores struktur.Det betyder bla., at Bestyrelsen har besluttet at nedlægge Lovgruppen, deri løbet af efteråret vil blive erstattet af en ny gruppe, der får tilopgave at følge de nye aftaler. På samme måde vil vi bruge efteråret tilsammen med Lokalunionerne at kigge på, hvordan vi bedst strukturererarbejdet i børn, ungdom og seniorgrupperne.

Administrativt er det besluttet, at fire medarbejdere flytter fra DBUBredde til dagligt at arbejde fra Lokalunioner i henholdsvis København,Roskilde og Odense. Der er også blevet overdraget forskellige opgaver ogansvarsområder fra DBU til Divisionsforeningen, lige som de sidste detaljerom opgaver og praktik er ved at være på plads.

NYT GAVE- OG REJSEREGULATIV
Sidste år besluttede DBU’s bestyrelse et nyt Code of Conduct, der skalsikre åbenhed og ordentlighed i DBU’s arbejde. Som del af det har vi sidenarbejdet på at formulere et nyt gaveregulativ og et nyt rejseregulativ, dersætter rammer og regler for, hvordan vi kan give og modtage gaver og forvores forbrug i forbindelse med rejser. De nye regler følger på mangeområder reglerne i det offentlige (kommuner, ministerier mm) og sætter ordpå de regler og rutiner, der allerede har fungeret i DBU i årevis.

Udover bestyrelsesseminaret og det efterfølgende bestyrelsesmøde, erfølgende værd at nævne:

VIGTIG UEFA-POST TIL METTE BACH
Som nævnt er der godt gang i dansk kvindefodbold i disse år – og nu får viogså et internationalt skulderklap for det stærke arbejde. Det sker, nårMette Bach-Kjær fra bestyrelsen træder ind i Women’s Football Committee iUEFA fra 1. juli og dermed får mulighed for at påvirke udviklingen afkvindefodbold på tværs af hele Europa. Samtidig er det et godt bevis på, atvores arbejde med en international strategi har båret frugt, da vi desidste år har arbejdet målrettet for at øge dansk fodbolds indflydelse iUEFA og FIFA.
Udover udnævnelsen af Mette Bach-Kjær til Women’s Football Committee, erDBU’s næstformand, Thomas Christensen, rykket op som næstformand i ClubLicensing Committee, mens projektchef Kennet Grønlund Rasmussen fra DBU’sadministration er udpeget til UEFA’s Grassroot Football Panel.
Læs mere her:www.dbu.dk/Nyheder/2017/Juni/mbk_uefa_udvalg

TILLYKKE TIL MESTRENE!
Sommertid betyder sæsonafslutning mange steder i dansk fodbold. Derfor etkæmpe tillykke til alle mestre – i alle aldre, alle niveauer, piger ogdrenge, kvinder og mænd. Og også tillykke til alle dem, der har vundetflotte 2. og 3. pladser – eller bare vundet de gode oplevelser ogfællesskaber.
I toppen af dansk fodbold skal selvfølgelig lyde et særligt tillykke til FCKøbenhavn og Brøndby IF med mesterskaberne for hhv herre- ogkvinde-fodbold. Begge klubber har haft flotte sæsoner og begge vundet TheDouble – og tilmed også klaret sig godt i de europæiske turneringer. Viglæder os til at følge dem og de andre danske hold i europæisk fodbold inæste sæson efter sommerferien.

GODE DEBATTER PÅ FOLKEMØDET
Igen i år var DBU og dansk fodbold repræsenteret på Folkemødet på Bornholm,hvor vi har fået en række invitationer til debatter og gode arrangementer.Undertegnede deltog selv i debat om menneskerettigheder i sportens verden idialog med DIF-formand Niels Nygaard og Amnesty Internationalsgeneralsekretær, Trine Christensen. Derefter deltog jeg også i debat omperspektiv og udbytte i de Velfærdsalliancer, som DBU og Lokalunionerneindgår med kommuner på tværs af landet. Den debat blev arrangeret afRingkøbing-Skjern Kommune, som vi samtidig underskrev en ny aftale med.
Udover de forskellige debatter giver Folkemødet os mulighed for at møde enmasse samarbejdspartnere og interessenter – borgmestre,folketingsmedlemmer, fondsdirektører mfl – og sikre synlighed forfodboldens bidrag til det danske samfund.

FANTASTISK FLOT POKALFINALE

For andet år i træk havde vi en udsolgt DBU Pokalfinale med fantastiskstemning i Parken. Rigtigt godt.
Stor tak til de mange, der gjorde en kæmpe indsats for at få det hele tilat fungere, særligt i forhold til at sikre en sikker afvikling af kampen.Der var brug af pyroteknik og en del sammenstød mellem politi og fans førog efter kampen. Men som helhed var der tale om en fantastisk finale.
Det store fremmøde og den kæmpe interesse for DBU Pokalfinalen er et godtudgangspunkt for det fremadrettede arbejde med at udvikle pokalturneringeni et tæt samarbejde mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen afLokalunioner.

EFTERSYN AF DISCIPLINÆRINSTANS

Efter pokalfinalen meldte Fodboldens Disciplinærinstans ud, at den ikke harhjemmel til at følge op på de omtalte problemer i pokalfinalen – samt atinstansen opfordrer til en afklaring af dette område. Det er relevanteinput, som vi bør lytte til.

Dette og andre forhold – både regler og sammensætning - bør vi se på i ensamlet revision af Fodboldens Disciplinærinstans i løbet af efteråret. Jeghar allerede haft et længe planlagt møde med Jens Hjortskov, formand forDisciplinærinstansen, der er kommet med gode input.

Læs mere her:
www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/dbuformand_oensker_nye_regler_for_disciplinaerinstans

MANGE GÆSTER TIL LANDSKAMP
I juni har vi fejret 25-året for den største triumf i dansk fodbold –EM-sejren i Sverige i 1992. Jubilæet blev markeret med en flot revanchekampmellem Danmark og Tyskland på Brøndby Stadion som optakt tilVM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan. Kampen solgte ikke så mangebilletter som forventet til en kamp mod de tyske verdensmestre – kun15.000.
Til gengæld havde vi en masse gode gæster, både EM-heltene fra 1992,Kvindekommissionen og kvindelandsholdet og ikke mindst repræsentanter fravores 1600 klubber, der var blevet inviteret til et særligt arrangement førkampen. Jeg holdt en kort tale for de mange frivillige og takkede for deresindsats på bestyrelsens vegne – og jeg fik rigtigt mange positivetilbagemeldinger for, at vi havde inviteret dem. Selve afviklingen afkampen – og de mange arrangementer – forløb rigtigt godt på BrøndbyStadion.

I forhold til det svigtende billetsalg må vi overveje om vi bør have endnuflere landskampe udenfor hovedstads-området, hvor vi generelt opleverstørre opbakning fra både fans og de lokale arrangører.
Læs mere her:www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/dbu_vil_afproeve_placering_af_landskampe

FÆLLES INDSATS MOD HOMOFOBI
Til herrelandskampen mellem Danmark og Tyskland markerede vi den fællesindsats mod homofobi med regnbuefarvede anførerbinde, hjørneflag og flagved stadion – samt en række andre tiltag. Markeringen er en del af denstore kampagne, vi har besluttet i bestyrelsen og som også omfattermarkeringer til Superliga-runder i maj samt materiale til breddeklubberne iaugust. Vi har fået mange gode reaktioner på det. Vi samarbejder med blandtandet Amnesty International om materialet.

I begyndelsen af maj deltog jeg i en høring i Folketinget, hvor ogsåSpillerforeningen, klubrepræsentanter, fan-repræsenter og andre holdtindlæg. Vi fik markeret vores holdning og indsats på området og har fåetmange positive tilbagemeldinger.
Læs mere her:https://www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/landsholdsspillere_mod_homofobi

BESØG HOS KVINDEKOMMISSIONEN
Den 6. juni blev der afholdt det 2. møde i Kvindekommissionen og jeg varforbi for at hilse på. Jeg deltog ikke i mødet – det er jo ikke min rolle –men fik indtryk af, at der er gang i mange gode diskussioner og atkommissionen nok skal komme med mange, spændende anbefalinger, som vi såkan forholde os til i bestyrelsen.

Den endelige rapport er planlagt til at være færdig efter årsskiftet, menkommissionen har varslet, at de nok kommer med anbefalinger undervejs.
Flere medlemmer fra kommissionen kommer på besøg til sommerens EM-slutrundeog ser kampen mellem Danmark og Holland den 20 juli.

NYE SPONSORER TIL KVINDERNE
Opbakningen til kvindelandsholdet fortsætter på alle måder.
Den seneste måned har vi fået hele tre nye sponsorer til kvindelandsholdet,først både Danske Spil og Arbejdernes Landsbank som store sponsorer og nuogså B&O som sponsor og leverandør af god lyd til spillerne tilEM-slutrunden. Det er tre stærke partnere, der alle ønsker at arbejdetsammen om udviklingen af kvindefodbold.

Samtidig har både Viborg Kommune og DR valgt at forlænge samarbejdet medkvindelandsholdet og vil være vært og broadcaster, når holdet til efteråretindleder kvalifikationen til VM-slutrunden i 2019. DR sender ogsåvenskabskampen mod England her på lørdag den 1. juli – tilmed på DR1, såholdet får den størst mulige opbakning, både på Gladsaxe Stadion og forantv-skærmen.

FODBOLDSKOLER OVER ALT

Sommer er lig fodboldskoler – og igen i år er der tusindvis af danske børnpå DBU’s Fodboldskoler i hele landet.
Fodboldskolerne fejrer også 25-året for den danske EM-triumf i 1992 medøvelser inspireret af Schmeichels redninger og scoringerne fra John Faxe,Kim Vilfort og Henrik Larsen. Som bekendt blev de første fodboldskolerskabt med de indtægter, der kom fra EM-triumfen.
Der er solgt over 26.000 billetter, og forventningen er, at vi lander tætpå 27.000 deltagere, hvilket er næsten samme niveau som sidste år. Rigtigtflot. Vi forventer øget salg de næste uger og en god afvikling af skolerneover hele landet. Herfra skal lyde stor tak til trænere og andrefrivillige, der skaber de gode oplevelser for de mange fodboldskolebørn.
Der er særlig grund til at fejre de 34 fodboldskoler, der – sammen medheltene fra EM-triumfen i 1992 – kan fejre 25 års jubilæum. De ansvarligefor fodboldskolerne blev fejret til landskampen mellem Danmark og Tysklandog bliver også hædret med en speciel gave, som overrækkes af repræsentanterfra DBU på de forskellige fodboldskoler.

Læs mere her:http://www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/fodboldskolen_jubilaeum

OG OGSÅ GET2FODBOLDSKOLER
Igen i år afholdes der også Get2Fodbodskoler i samarbejde mellem DIF ogDBU. Der bliver 12 Get2Fodboldskoler i år - på tværs af hele landet. En nyundersøgelse fra DIF viste forleden, at foreningsliv har stor betydning forbørn fra udsatte boligområder. En vigtig del af det er Get2Fodboldskoler,hvor vi i år forventer stor tilslutning til de 12 skoler - og deltagelse afendnu flere piger og kvindelige trænere end tidligere – men vi vil fortsatmeget gerne vil have endnu flere.

UNDERSØGELSE: DBU ER RYKKET TÆTTERE PÅ KLUBBERNE

Samarbejdet mellem klubber, kommuner og DBU og Lokalunionerne er blevetvæsentligt stærkere over de seneste år. Det viser en omfattendeundersøgelse, som evalueringsinstituttet Ineva har foretaget. Evalueringenomfatter arbejdet med DBU Kommunestrategi og vores nye Velfærdsalliancer,der blev lanceret i 2014 og som siden har ført til 47 forskelligepartnerskaber med landets kommuner med fokus på fodbold i samspil medsundhed, skole- og socialområdet. Evalueringen viser stor glæde ogtilfredshed både blandt kommuner og fodboldklubber. Det styrkede samarbejdehar ført til en række projekter på tværs af klubber og kommuner - med DBUog de respektive lokalunioner som stærke partnere - og til glæde for alleparter. DBU Kommunestrategi blev sat i gang med støtte fra DIF og har bl.a.bevist, at fodbold kan skabe motionstilbud til patientgrupper, øgebeskæftigelsen i kommunen og indgår meningsfyldte samarbejde med landetskoler.

Det er rigtigt positivt, at vores ønsker med Kommunestrategien og de nyeVelfærdsalliancer ser ud til at lykkes og at vi i et stærkere samspilmellem klubber, kommuner og DBU og Lokalunioner kan skabe nye projekter medfodbold, børn og voksne, piger og drenge. Det kan vi alle være stolte af!

FODBOLD OG GENFORENING I 2020
I 2020 er der flere store begivenheder i Danmark. Dansk fodbold er sombekendt medvært for EURO 2020 med fire kampe i Telia Parken og fejring overhele landet i samarbejde med klubber, kommuner og mange andre. Samtidigfejres 100 året for, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark og for,at mindretal lever i god ro og orden på begge sider af grænsen. Det bliverfejret af de lokale kommuner og byer i stor stil – og fodbold kan blive endel af fejringen. Sammen med DBU Jyllands Region 3 og Region 4 er vi idialog med de lokale kommuner, klubber og den særlige arbejdsgruppe forfejringen om at skabe forskellige aktiviteter med fodbold i fokus.Derudover er vi i dialog med den tyske ambassade og Kulturministeriet, derogså er del af fejringen. Vi vil løbende informere om planerne.

PARTNERSKAB MED RED BARNET
Fodbold kan give fællesskab, venskaber og styrket sundhed blandt børn ogunge over hele landet. Det er udgangspunktet i en ny partnerskabsaftale,som DBU og Red Barnet har indgået. DBU og Red Barnet samarbejder alleredeom projektet ’Plads til Alle’, der skal gøre fodbold tilgængeligt i socialtudsatte boligområder rundt omkring i landet. Derudover ønsker de to parteroverordnet set at give flere piger og drenge fra ressourcesvage familier –heriblandt fra flygtninge – og indvandrerfamilier - mulighed for at spillefodbold. DBU og Red Barnet vil samtidig deltage i en række andreaktiviteter og arrangementer sammen i aftaleperioden frem til 2020.


STATUS PÅ INTERNATIONALE SAGER
• FIFA-REFORMER Et år er gået siden FIFA-præsident Infantinos førsteFIFA-kongres, og det er tid til at gøre status på implementeringen afFIFA-reformerne. Meget er sket, og der er stadig behov for yderligerehandling og fokus på at få fortsat den gennemgribende reform af FIFA, derstartede ved den ekstraordinære kongres i februar 2016, hvor Infantino joblev valgt.
• NORDISK FORMANDSMØDE I forbindelse med FIFA-kongressen i Bahrein mødtesde nordiske formænd til vores jævnlige formandsmøder. Her fik vi diskuteretden såkaldte rest periode forud for VM i Rusland 2018, arbejdstageresforhold ved VM-stadioner i Rusland, eSport i Norden og meget andet.
• GARCIA-RAPPORT er langt om længe blevet offentliggjort. Det er på tide ogvidner om fortsat øget transparens i FIFA. Indholdet er der ikke meget nyti, men rapporten har også allerede har stor politisk betydning i FIFA ogmedvirket til at få fjernet to præsidenter og sat en masse reformer i gang.Nu skal vi bare følge op. I forhold til Qatars VM-værtskab, må vi forvente,at alle uregelmæssigheder sanktioneres, men det er - naturligvis - enopgave for det uafhængige disciplinærsystem, i sidste ende idrættensankeinstans, CAS.

GODT MØDE MED AMNESTY
Jeg har for nyligt afholdt et møde med Amnesty International. På mødet varsærligt status på VM-forberedelserne i Qatar på dagsordenen, og ved mødetdeltog både Amnesty Internationals danske generalsekretær Trine Christensenog deres internationale chef James Lynch. Både DBU og Amnesty er dedikeredei at fortsætte arbejdet for at gøre opmærksom påmenneskerettighedsovertrædelser i Qatar, og sammen vil vi i den kommendetid lægge mere pres på FIFA og de qatarske myndigheder for at fremmevilkårene for de mange migrantarbejderne i ørkenstaten.

2017 har allerede været et begivenhedsrigt halvår – også i Fodbolddanmark.Mange drager nu på velfortjent ferie, og til alle jer ønsker jeg en GodSommer!

JM

KALENDER 11/5-30/6 2017

2/5 Møde med Niels Nygaard i København
3/5 Høring om Homofobi i Folketinget
3/5 Opfølgningsmøde med Kenneth Reeh
4/5 Interview om Good Governance, Kenneth Cortsen
5/5 Fødselsdagsreception for Gert Lundgaard i Nykøbing F.
5/5 Indlæg om Good Governance på DIF's temamøde, Brøndby
6/5 Årsmøde i DIF i Idrættens Hus, Brøndby
6/5 Fødselsdag "Åben Hus" hos Ole Jacobsen i Hillerød
9/5 Møder i Bahrain med de Nordiske Formænd
10/5 UEFA møde, Bahrain
10-11/5 FIFA Kongres, Bahrain
17/5 Overrækkelse af dommerbeviser til flygtninge i Aalborg, DBU Jylland +Aalborg Kommune m.fl.
22/5 Skypemøde i Tilst med Kvindedivisionsforeningen
22/5 Møde i Tilst med Jens Sejer Andersen
23/5 Besøg hos Ekstra Bladet, København
23/5 Møde med Amnesty International, København
23/5 Møde med Carl Christian Ebbesen m.fl., Københavns Kommune, og HenrikRavnild vedrørende velfærdsalliance
23/5 Statusmøde med Christian Kofoed og Kenneth Reeh
23/5 Møde med DIF's Good Governance gruppe
25/5 Pokalfinale BIF-FCK i Parken
28/5 Pokaloverrækkelse i Parken, FCK-Sønderjyske
29/5 Forretningsudvalgsmøde i Brøndby
29/5 Breddeudvalgsmøde i Brøndby
30/5 Møde med borgmesteren i Sønderborg
30/5 Klubmøde i Sønderborg FC
1/6 UEFA Women's Champions League Finale, Lyon-PSG, i Cardiff
3/6 Champions League Finale, Juventus-Real Madrid, i Cardiff
5/6 Middag med repræsentanter fra det tyske fodboldforbund ogoverborgmester Frank Jensen i København
6/6 Statusmøde med Claus Bretton-Meyer og Kenneth Reeh
6/6 Officiel frokost med Forretningsudvalget samt repræsentanter fra dettyske fodboldforbund, Brøndby Kommune, Brøndby IF og DIF
6/6 Hilse på deltagere fra DIF Get2Sport i Idrættens Hus
6/6 Statusmøde i disciplinærudvalget i Brøndby
6/6 Lovgruppemøde i Brøndby
6/6 Præsentation af DBU for DUF's netværk af unge politikere ogfolketingsmedlemmer
6/6 Underskrivelse af velfærdsalliance med Viborg Kommune
6/6 Velkomst i Michael Laudrup loungen til netværksarrangement
6/6 Tale til de frivillige og særlig tak til de 34 klubber med 25 årsjubilæum for deres fodboldskoler
6/6 Danmark - Tyskland
8/6 Transport Aalborg - Kasakhstan
10/6 Kasakhstan - Danmark
12-14/6 Møder i Geneve, UEFA Com. mv.
15/6 Debat med Amnesty International Danmark om menneskerettigheder ogsportsbegivenheder på Folkemødet på Bornholm
15/6 Underskrift af velfærdsalliance med Ringkøbing-Skjern Kommune
15/6 "Kan Foreningsdanmark bidrage til velfærden" - debat arrangeret af DBUi samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune
16/6 Bestyrelsesmøde mv. i Krakow
17/6 Bestyrelsesseminar i Krakow
18/6 Bestyrelsesseminar i Krakow
18/6 U21 EM Danmark-Italien
19/6 Middag i Krakow med landstræner, A+ trænere m.fl.
20/6 Møder i Krakow 21/6 U21 EM Danmark-Tyskland
26/6 Møde i Brøndby med FLU vedr. breddeaftalen
26/6 Opfølgningsmøde med Claus Bretton-Meyer, Kenneth Reeh og Jakob Høyer
28/6 Møde med Niels Nygaard i St. Binderup 29/6 Møde med Jeppe Curth,Thomas Christensen og Bent Clausen i Tilst
29/6 Møde med Henrik Lehmann fra Nordea Fonden i Aalborg
30/6 Officiel frokost med borgmesteren i Gladsaxe og repræsentanter for detengelske forbund m.fl. i Lyngby
1/7 Landskamp Danmark-England i Gladsaxe

Log ind