Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Møller, formand
Bent Clausen, næstformand
Thomas Christensen, næstformand
Ole Jacobsen, medlem
Claus Christensen, medlem
Mette Bach Kjær, medlem
Peter Tornbo, medlem

DBU's Bestyrelse

§ 13

Bestyrelsens kompetence

13.1

Bestyrelsen forestår DBUs overordnede ledelse under ansvar over for repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ansvaret for DBUs strategi og økonomi.

13.2

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for den administrerende direktørs virke. Den administrerende direktør forestår den daglige ledelse af DBUs anliggender.

13.3

Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse med almindeligt flertal i alle foreliggende sager, herunder udstedelse af cirkulærer og vejledninger. Ved stemmelighed har formanden for bestyrelsen den afgørende stemme. Ændringer i standardspillerkontrakten og tilhørende cirkulærer kan dog alene fastsættes af bestyrelsen med 3/4 flertal.

13.4

Bestyrelsen vælger medlemmerne af de i § 6.1, nr. 8-11, nævnte komiteer, med mindre andet fremgår af bestemmelserne i §§ 22-23b. Valgene foretages normalt snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse i takt med udløbet af de i §§ 22-25 angivne valgperioder, men bestyrelsen kan dog ændre i komiteernes og udvalgenes sammensætning i valgperiodens løb, hvor forholdene nødvendiggør dette.

13.5

Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 1-5, nævnte turneringer, eksklusive disses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, jf. § 7.5, fastsættes af bestyrelsen med 2/3 flertal.  Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte, at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer.

13.6

Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 6-10, nævnte turneringer, inklusive disses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, fastsættes af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte, at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer. 

13.7

Til brug for de af lokalunionerne, jf. § 5.2.1, udskrevne turneringer vedtager bestyrelsen et fælles regelsæt (fællesreglementet). Ændring af fællesreglementet kan kun foretages af bestyrelsen med 2/3 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer i fællesbestemmelserne skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 15. marts, og udsendes til høring af DBUs administrerende direktør til lokalunionerne senest den 15. april med høringsfrist den 15. maj. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering i mellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer.

13.8

Bestyrelsen er i sit virke bemyndiget til at indgå sådanne samarbejdsaftaler med DBU Brede, Divisionsforeningen, DBU A/S, Spillerforeningen, Dansk Fodbolddommer-Union og andre, som den skønner fornødne.

13.9

Med respekt af gældende UEFA og FIFA bestemmelser fastlægger DBUs bestyrelse de overordnede retningslinjer for alle medieaftaler om fodbold, der knytter sig til de af DBU udskrevne turneringer. Provenuet fra sådanne medieaftaler skal indbetales til DBU og fordeles derfra efter aftale mellem rettighedshaverne.

13.10

Bestyrelsen vælger repræsentanterne til de sammenslutninger, selskaber, fonde, foreninger og andre organisationer, hvori DBU er berettiget til repræsentation.

13.11

Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen samt komiteerne og udvalgene fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. i øvrigt § 11.1.

13.12

DBUs bestyrelse kan, hvis den anser det for hensigtsmæssigt, fastsætte gebyrer for sagers behandling.

13.13

Bestyrelsen kan honorere spillere for kampe på landshold.

13.14

Bestyrelsen kan efter indstilling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. § 15, vedtage at yde vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, diæter, pension m.v. til sine medlemmer samt til medlemmer af unionens komiteer og udvalg.

13.15

Foruden de i § 6.1 anførte komiteer og udvalg kan bestyrelsen beslutte at nedsætte udvalg under bestyrelsen, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete sager til behandling i et eller flere af komiteerne eller udvalgene. De i § 6.1, pkt. 3 og 8-11, nævnte komiteer og udvalg kan beslutte at nedsætte underudvalg. Det organ, der træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg eller underudvalg, træffer beslutning om dets sammensætning.

 

§ 14

Bestyrelsens sammensætning

14.1

DBUs bestyrelse består af 7 medlemmer.

14.2

Bestyrelsen har en formand og to næstformænd. DBUs formand vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer med almindelig stemmeflerhed. Den ene af de to næstformænd vælges i fællesskab af lokalunionernes og Herre-DS klubbernes medlemmer af repræsentantskabet, indvalgt i overensstemmelse med §§ 8.3 og 8.5.2. Den anden næstformand vælges i fællesskab af de medlemmer af repræsentantskabet, som klubberne i Kvinde-DM og Herre-DM turneringerne har indvalgt i repræsentantskabet i overensstemmelse med §§ 8.5.1, 8.5.3 og 8.5.4. Den nærmere procedure for valg af de to næstformænd fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i overensstemmelse hermed. I dette valgregulativ bestemmes det, om de medlemmer af DBUs repræsentantskab, der skal vælge de to næstformænd, skal være de siddende medlemmer eller de medlemmer, der er valgt til at sidde i repræsentantskabet fra næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

14.3

Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, som vælges med tiltrædelse ved afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde:

1.         DBU Bredde vælger 2 medlemmer.  

2.        Divisionsforeningen vælger 1 medlem. 

3.        Hvis Divisionsforeningens formand ikke er valgt som den anden af DBUs næstformænd, jf. § 14.2, indtræder han eller hun i bestyrelsen i sin egenskab af formand for Divisionsforeningen under forudsætning af, at han eller hun er medlem af repræsentantskabet, hvorved Divisionsforeningen ikke skal vælge 1 medlem.

4.        De klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, vælger i fællesskab 1 medlem fra de pågældende klubber.

 

14.4

Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælger DBU Bredde, Divisionsforeningen og de klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, suppleanter for disse. Den nærmere procedure for valg af de i § 14.3, nr. 1-3, nævnte bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i overensstemmelse dermed.

14.5

Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet. Det samme gælder ved valg at suppleanter til bestyrelsen.

14.6

Skriftlig meddelelse om valget af de i § 14.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sendes til DBUs administrerende direktør, således at meddelelsen senest er DBU i hænde tirsdagen før den weekend, hvor det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted. I ekstraordinære tilfælde kan meddelelsen dog afvente repræsentantskabsmødets afslutning.

14.7

Den nyvalgte bestyrelse påbegynder arbejdet hurtigst muligt efter afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer i bestyrelsen indtil afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor deres valgperiode udløber, jf. § 14a.1.

14.8

I tilfælde af formandens eller en af næstformændenes forfald i løbet af valgperioden konstituerer bestyrelsen en stedfortræder, indtil en efterfølger er blevet valgt ved førstkommende repræsentantskabsmøde. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på det medlem af økonomi- og aflønningsudvalget, som repræsentantskabet har valgt.

§ 14a

Valgperioder

14a.1

Valgperioden for formanden er 4 år. Valgperioden for næstformændene og øvrige bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Formanden vælges i lige år. Næstformændene vælges i ulige år. Overgangsbestemmelse: I 2019 vælges det ene af de to medlemmer, der vælges efter § 14.3, nr. 1, kun for 1 år, og de to medlemmer, der vælges efter § 14.3, nr. 2 og 3, vælges også kun for 1 år, således at der efterfølgende i lige år vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og i ulige år to næstformænd og et ordinært bestyrelsesmedlem. 

14a.2

Formanden kan genvælges to gange og sidde 12 år i træk.

14a.3

Næstformændene og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges fem gange og sidde 12 år i træk.

14a.4

Ved beregning efter § 14a.2 medregnes ikke valgperioden før valget på repræsentantskabsmødet i 2018. Ved beregning efter § 14a.3 medregnes ikke valgperioder før valget på repræsentantskabsmødet i 2019.