Vederlag for DBU's Bestyrelse

 

Navn

Stilling

Honorar (Kr.)*

Jesper Møller

Formand

1.200.000

Bent Clausen

Næstformand

360.000 (1)

Thomas Christensen

Næstformand

360.000 (1)

Christian Kofoed

Medlem

120.000

Claus Christensen

Medlem

120.000

Peter Tornbo

Medlem

120.000

Mette Bach Kjær

Medlem

120.000

´* Honoraret er kun for selve bestyrelsesarbejdet, hertil kan der komme yderligere økonomi i forbindelse med internationalt komité- og udvalgsarbejde og/eller internationale opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer ikke er ansatte. Dermed får de ikke udbetalt feriepenge, pension osv.

 • Formanden honoreres med en sats, der svarer til en borgmesterløn i en mellemstor kommune p.t. 1.038.400 kr.

NOTE: (BEK nr. 1769 af 27/12/2018, bilag 1 (årligt vederlag til borgmestre ml. 40.001-80.000, grundbeløb pr. 1/4 2016: 985.729 med årlig procentvise stigning iht. lønramme 40 (53), finansministeriets lønoversigt 1. april,). - pr. 1. april 2019 er vederlaget 1.038.400 kr.) 

Pension til formanden: Ud af det samlede vederlag afholder formanden selv udgifter til pensionen på 15%, der kan indbetales af DBU til en af formanden valgt pensionsordning.

I det samlede vederlag (1,2 mio. kr. inkl. pension) er indeholdt formandens andel af særskilt UEFA EXCO-vederlag for så vidt angår den nuværende valgperiode 2018-2022. (EXCO-tillægget er svarende til 20% af nuværende løn og pension)

 • Vederlag til de to næstformænd fastsættes til 25% af formandens vederlag svarende til 300.000 kr. 
 • 1) Næstformændene modtager 5 % ekstra (af formandens vederlag) i den periode, hvor DBU’s formand er indvalgt i UEFA EXCO.
 • Vederlag til hvert bestyrelsesmedlem (dog ikke formand eller næstformænd) fastsættes til 10 % af formandens vederlag (120.000 kr.).
 • Medlemmer af DBU’s bestyrelse modtager ikke yderligere vederlag ved at påtage sig hverv i andre DBU’s komiteer og udvalg


VEDERLAG FOR ØVRIGE POSTER I DBU

 • Vederlag til formanden for lovbestemte komiteer eller udvalg fastsættes til 5,0 % af formandens vederlag (60.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.
 • Formænd for Udvalg - nedsat af- og med direkte reference til bestyrelsen fastsættes til 4% af formandens vederlag (40.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen. Idet de har ansvar for at udføre specifikke - typisk fodboldfaglige - opgaver med reference til bestyrelsen/prof./breddeudvalg, og de er nedsat med et flerårigt virke for øje. Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.
 • Formænd for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper modtager ikke vederlag, da der typisk er tale om specifikke spørgsmål, som behandles på opfordring af bestyrelse, komiteer eller udvalg. Arbejdsgrupper vil normalt ikke have beslutningskompetence og deres virke vil være tidsbegrænset (normalt mindre end et år).
 • Såfremt DBU’s bestyrelsen af faglige årsager vurderer, at et formandsvederlag for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper er nødvendigt, kan det fastsættes inden for en ramme på 0-4 % af formandens honorar
 • Herudover gives der ikke vederlag, som medlem af en komite, udvalg eller ad-hoc gruppe. 


OMKOSTNINGSDÆKNING I DBU

 • Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende sats for skattefri godtgørelse. 
 • For alle bestyrelsesmedlemmer gælder, at omkostninger i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem afholdes efter regning, herunder for deltagelse i møder/aktiviteter i bestyrelsen samt de komiteer/udvalg, som medlemmet er medlem af, ved invitation til DBU arrangementer, ved deltagelse i repræsentative opgaver o. lign. men ikke til deltagelse i arrangementer m.v. , hvor medlemmet ikke har nogen officiel funktion. Derudover har bestyrelsesmedlemmerne i dag følgende godtgørelse/goder;

 • Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende høje sats for skattefri godtgørelse fastsat af Finansministeriet.
 • 2 fribilletter til personlig brug til Danmarks landskampe på hjemmebane.
 • Partoutkort (dobbelt).
 • Medlemmerne modtager tøjpakke fra DBU til brug i repræsentativ sammenhæng (p.t. hvert 2. år).
 • Bestyrelsesmedlemmer som deltager på kongresser i UEFA eller FIFA får omkostningsdækning for deltagelsen. Diæter som udbetales fra UEFA og FIFA tilgår DBU.
 • I forhold til vederlag mv. for medlemmer af kommunalbestyrelser mv. modtager bestyrelsesmedlemmer i DBU IKKE tillægsvederlag, diæter, efterløn, ægtefællepension, efterindtægt, feriegodtgørelse eller børnepension.


IKRAFTTRÆDEN

 • De justerede satser gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2019, vedtaget på bestyrelsesmødet 22. juni 2019. Ovenstående satser er overgangsperiode, den fremtidige vederlagspolitik skal vedtages på DBU’s repræsentantskabsmøde den 29. februar 2020.