Vederlag for DBU's Bestyrelse

Bestyrelsen 2021

 

Navn

Stilling

Bestyrelsesvederlag

Jesper Møller

Formand

1.200.000 kr.

Bent Clausen

Næstformand

   360.000 kr.

Thomas Christensen

Næstformand

   360.000 kr.

Ole Jacobsen

Medlem

    120.000 kr.

Claus Christensen

Medlem

    120.000 kr.

Peter Tornbo

Medlem

    120.000 kr.

Mette Bach Kjær

Medlem

    120.000 kr.

Bestyrelsesvederlag reguleres årligt svarende til udviklingen i nettoprisindekset, første gang pr. 1. januar 2021 (målt på december 2019 = 103,4).

 

 • Formanden modtager et samlet vederlag på 1,2 mio. kr. inkl. pension. I det samlede vederlag er indeholdt formandens andel af særskilt UEFA’s Executive Committee-vederlag for så vidt angår den nuværende valgperiode 2018-2022. Ud af det samlede vederlag afholder formanden selv udgifter til pensionen på 15%, der kan indbetales af DBU til en af formanden valgt pensionsordning.

 

 • Vederlag til de to næstformænd fastsættes til 25% af formandens vederlag svarende til 300.000 kr. Næstformændene modtager 5 % ekstra (af formandens vederlag) i den periode, hvor DBU’s formand er indvalgt i UEFA Executive Committee (i alt 360.000 kr.).

 

 • Vederlag til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke formand eller næstformænd) fastsættes til  10 % af formandens vederlag (120.000 kr.).

 

 • Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne gives for selve bestyrelsesarbejdet. Der kan komme yderligere vederlag i forbindelse med internationalt komité- og udvalgsarbejde og/eller internationale opgaver.

 

 • Bestyrelsesmedlemmer som deltager på kongresser i UEFA eller FIFA får omkostningsdækning for deltagelsen. Diæter som udbetales fra UEFA og FIFA tilgår DBU.

 

 • Medlemmer af DBU’s bestyrelse modtager ikke yderligere vederlag ved at påtage sig hverv i andre komiteer og udvalg i DBU.

 

 • Bestyrelsesmedlemmer i DBU modtager IKKE tillægsvederlag, diæter, efterløn, ægtefællepension, efterindtægt, feriegodtgørelse eller børnepension.

 

Vederlag for øvrige poster i DBU

 • Vederlag til formanden for lovbestemte komiteer eller udvalg fastsættes til 5 % af bestyrelsesformandens vederlag (60.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af DBU’s bestyrelse.

 

 • Formænd for udvalg - nedsat af - og med direkte reference til bestyrelsen fastsættes til 4 % af bestyrelsesformandens vederlag (48.000 kr.), idet de har ansvar for at udføre specifikke - typisk fodboldfaglige - opgaver med reference til bestyrelsen, og de er nedsat med et flerårigt virke for øje. Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

 • Formænd for øvrige udvalg, arbejds-, ad hoc eller projektgrupper modtager ikke vederlag, da der typisk er tale om specifikke spørgsmål, som behandles på opfordring af bestyrelse, komiteer eller udvalg. Arbejdsgrupper vil normalt ikke have beslutningskompetence og deres virke vil være tidsbegrænset (normalt mindre end et år).

 

 • Hvis DBU’s bestyrelse af faglige årsager vurderer, at et formandsvederlag for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper er nødvendigt, kan det fastsættes inden for en ramme på 0-4 % af formandens honorar.

 

 • Herudover gives der ikke vederlag, som medlem af en komité, udvalg eller ad-hoc gruppe.

 

Omkostningsdækning i DBU

 • Bestyrelses-, komité og udvalgsmedlemmer er ikke ansatte. Dermed får de ikke udbetalt feriepenge, pension osv.

 

 • Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende sats for skattefri godtgørelse.

 

 • For alle bestyrelses-, komité og udvalgsmedlemmer gælder, at omkostninger i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem afholdes efter regning, herunder for deltagelse i møder/aktiviteter i bestyrelsen samt i de komiteer eller udvalg, som medlemmet er udpeget til at deltage i.

 

Det gælder ligeledes ved invitation til DBU-arrangementer, ved deltagelse i repræsentative opgaver og lignende men ikke til deltagelse i arrangementer med videre, hvor medlemmet ikke har nogen officiel funktion.

 

Goder i øvrigt

Udover vederlag og omkostningsdækning har bestyrelses-, komité og udvalgsmedlemmer følgende goder:

 

 • 2 fribilletter til personlig brug til DBU’s landskampe på hjemmebane (Herre- og Kvindelandsholdet).

 

 • Partoutkort (dobbelt).

 

 • Medlemmerne modtager tøjpakke fra DBU til brug i repræsentativ sammenhæng (p.t. hvert andet år).

 

Ikrafttræden

Ovenstående vederlagspolitik er vedtaget på DBU’s ordinære repræsentantskabsmøde den 12. juni 2021.