Privatlivspolitik – landsholdsspillere

INFORMATION OM DBU’S BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDSHOLDSSPILLERE


INTRODUKTION

1.1 Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan Dansk Boldspil-Union ("DBU", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler fra din klub, samarbejdspartnere eller andre eksterne tredjeparter i forbindelse med, at du spiller på landsholdet.

1.2 DBU er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til DBU skal ske via kontaktoplysningerne angivet under pkt. 9.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du tiltræder som landsholdsspiller, indsamler vi en lang række oplysninger om dig:

2.1.1 Generelle oplysninger: Dette omfatter bl.a. navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato, pasoplysninger og CPR-nummer.

2.1.1.1 Formålet med behandlingen er at indsamle oplysninger om dig til brug for fremtidig planlægning af landsholdssamlinger, landskampe, rejser og andre aktiviteter relateret til landsholdet.

2.1.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og litra f. Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nummer er Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 1.

2.1.2 Fodboldrelateret oplysninger: Dette omfatter bl.a. nuværende og tidligere klubtilhørsforhold, inklusive periode og spillerposition, samt tøj- og skostørrelse.

2.1.2.1 Formålet med behandlingen er at indsamle oplysninger til fremtidig planlægning og afvikling af landsholdssamlinger og landskampe.

2.1.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2.1.3 Oplysninger relateret til dit helbred: Dette omfatter blandt andet resultater af medicinske tests, inklusive EKG, ultralydsscanninger, blodprøver, eventuelle diagnoser samt eventuelle tidligere skader, resultater på dopingkontrol og vaccinationer.

2.1.3.1 Formålet med behandlingen er at overholde FIFA og UEFAs krav om, at der foretages medicinske tests inden deltagelse i VM eller EM, samt til forsikringsformål.

2.1.3.2 Såfremt du spiller på A-landsholdet, er retsgrundlaget for behandlingen Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra h.

2.1.3.3 Såfremt du spiller på U-landsholdet, er retsgrundlaget for behandlingen samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.

2.2 Når det skal vurderes, om du skal deltage eller deltager i aktiviteter relateret til landsholdet, inklusive når du spiller landskampe og deltager i landsholdssamlinger, behandler DBU yderligere følgende oplysninger om dig:

2.2.1 Generelle landsholdsaktiviteter: Dette omfatter b.la. oplysninger om, hvilke kampe du har spillet for landsholdet, eventuelle scoringer, gule/røde kort, karantæner, om du skal have foretaget nye medicinske tests inden EM eller VM, eventuelt fravær pga. sygdom eller skader, rejseoplysninger (fly og hotel), m.v.

2.2.1.1 Formålet med behandlingen er at planlægge og afvikle landsholdssamlinger, landskampe og andre aktiviteter relateret til landsholdet samt sikre overholdelse af FIFA og UEFAs krav.

2.2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2.2.2 Evaluering af kompetencer, egnethed og fysisk form: Dette omfatter bl.a. oplysninger om din deltagelse i kampe og generel præstation i din fodboldklub, samt din fysisk belastning og præstation til landsholdssamlinger og landskampe, og hvordan eventuelle skader påvirker din præstation og mulighed for at spille kampe.

2.2.2.1 Formålet med behandlingen er evaluering af egnethed og kompetencer samt videreudvikling af din performance på landsholdet.

2.2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.2.3 Administration af dit honorar og eventuelle refusioner: Dette omfatter blandt andet oplysninger om dit honorar, bankkontonummer, CPR-nr., refusion af udlæg, etc.

2.2.3.1 Formålet med behandlingen er at udbetale dit honorar og/eller refusion, og indberette dine skatteforhold til SKAT.

2.2.3.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c. Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr. er Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 1.


HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde modtage dine oplysninger fra dig og den fodboldklub, du spiller for. Herudover indsamler vi selv oplysninger i forbindelse med tests og observationer til kampe, landsholdssamlinger og andre aktiviteter relateret til landsholdet.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores cloud- og hostingleverandører i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

4.2 Dine personoplysninger videregives endvidere til Divisionsforeningen, Spillerforeningen, forsikringsselskaber, FIFA, UEFA og den fodboldklub, du spiller for. Dine personoplysninger vil kun blive videregive i det omfang det er nødvendigt, eller når vi er forpligtet til at videregive dem i henhold til lov.

4.3 Derudover offentliggøres dit navn og kampdata på DBUs hjemmeside i forbindelse med landsholdsudtagelser og når du har spillet landskampe.

4.4 Dine personoplysninger kan endvidere videregives til myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse, og er nødvendigt for at udføre den opgave, DBU har fået pålagt eller er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse.


TREDJELANDSOVERFØRSLER

5.1 Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

5.2 Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkende Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsvarende beskyttelse, som i Europa.

5.3 Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på persondata@dbu.dk.


DINE RETTIGHEDER

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

6.2 Retten til indsigt

6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

6.3 Retten til berigtigelse

6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget.

6.4 Retten til sletning

6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet

6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse

6.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 – 2.3.

6.8 Retten til at trække samtykke tilbage

6.8.1 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysninger angivet under pkt. 9.

6.9 Retten til at klage

6.9.1 Du har ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på. I Danmark kan du klage til Datatilsynet – du kan se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du.


SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Dine personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med deres forsatte opbevaring.

7.1.1 Vi forbeholder os retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet ovenfor, hvis det anslås at være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.


SIKKERHED

8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


KONTAKTOPLYSNINGER

9.1 DBU er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om dig.

9.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 6, kan du kontakte:

Data Protection Manager
DBU Allé 1
2605 Brøndby

På e-mail: persondata@dbu.dk


REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

10.1 Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.dbu.dk.


VERSIONER

11.1 Dette er version 1 af DBUs information om behandling af personoplysninger dateret september 2022.