2.15.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, må ikke acceptere, give, tilbyde, love, modtage, anmode om eller kræve personlig eller uberettiget pekuniær eller anden fordel for at opnå eller beholde forretninger eller enhver anden uegnet fordel til eller fra nogen inden for eller uden for DBU. Sådanne handlinger er forbudt, uanset om de udføres direkte eller indirekte gennem eller i forbindelse med tredjemand. Navnlig må personer, der er omfattet af dette kodeks, ikke acceptere, give, tilbyde, love, modtage, opfordre eller anmode om nogen personlig eller utilbørlig pekuniær eller anden fordel for fuldbyrdelse eller udeladelse af en handling, der er relateret til deres officielle aktiviteter og strider imod deres opgaver eller falder ind under deres skøn.

2.15.2. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal afholde sig fra enhver aktivitet eller adfærd, der kan give anledning til at fremstå eller give mistanke om brud på denne klausul.

2.15.3. I øvrigt finder de almindeligt gældende regler om forbud mod matchfixing anvendelse, jf. pkt. 6.