§ 3 - Spillerne

Antallet af spillere

En kamp spilles af to hold, som hvert består af højst 5 spillere på banen. En af disse skal være målmand.

En kamp kan ikke begynde eller genoptages, hvis et af holdene er færre end 3 spillere.

Hvis et hold har færre end 3 spillere på banen, fordi en eller flere spillere har forladt banen skal dommerne ikke stoppe spillet, og fordelsreglen kan anvendes, men kampen kan ikke fortsætte efter at bolden er gået ud af spil, såfremt holdet ikke har minimum 3 spillere på banen, og kampen skal afbrydes.

Hvis turneringsreglerne fastsætter, at spillere og reservers navne skal opgives før kampen, og et hold begynder kampen med færre end 5 spillere, kan kun de spillere og reserver som er opgivet på holdkortet deltage i kampen.

 

Antal af udskiftninger og reserver

Officielle kampe

Der er ingen begrænsninger for antallet af udskiftninger i løbet af en kamp.

Det maksimalt tilladte antal af reserver i en hvilken som helst kamp under FIFA er 9.

Turneringsbestemmelser kan fastsætte antallet af reserver.

Andre kampe

I uofficielle A-landskampe kan der benyttes op til 10 reserver.

I alle andre kampe kan der indsættes flere reserver, forudsat at:

 • De to hold er enige om et maksimumantal.
 • Dommerne er underrettet før kampen.

Hvis dommerne ikke er informeret, eller der ikke er indgået nogen aftale før kampen, er det højeste antal reserver der kan anvendes 10.

 

Holdskema med navne på spillere og reserver

I alle kampe, skal spillernes navne samt reservernes navne opgives til dommerne før kam-pens begyndelse – uanset om de er til stede eller ej. Spillere og reserver, hvis navne ikke er oplyst til dommerne på dette tidspunkt, må ikke deltage i kampen.

 

Procedure ved udskiftning

En udskiftning må foretages på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om bolden er i el-ler ude af spil, bortset fra timeout. For at udskifte en spiller med en reserve skal følgende betingelser overholdes:

 • Spilleren, der forlader banen, skal gøre det via sit eget holds udskiftningszone – med mindre undtagelser er nævnt i Futsalloven.
 • Spilleren der udskiftes skal ikke have dommernes tilladelse til at forlade banen.
 • Dommerne skal ikke give tilladelse til at reserven indtræder på banen.
 • Reserven, der bliver skiftet ind, må først træde ind, når spilleren, som skal udskiftes, har passeret sidelinjen.
 • Reserven skal indtræde via sit eget holds udskiftningszone.
 • En udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen via sin egen udskiftnings-zone.
 • Den indskiftede spiller skal give sin overtrækstrøje til den spiller, som bliver udskiftet, medmindre denne spiller forlader banen et andet sted som loven giver tilladelse til. I disse tilfælde skal den indskiftede spiller give overtrækstrøjen til 3. dommeren.
 • Fra dette øjeblik betragtes reserven som spiller og spilleren, han erstatter som reserve.
 • Tilladelse til at gennemføre en udskiftning kan under forskellige omstændigheder næg-tes f. eks hvis reserven ikke har bragt sit udstyr i orden.
 • En reserve som ikke har gennemført udskiftnings proceduren, kan ikke tage en igang-sættelse som indspark, straffespark, frispark, hjørnespark målkast eller modtage bolden fra ”lade bolden falde”.
 • En spiller, der er blevet udskiftet, må gerne komme tilbage på banen som udskiftning for en anden spiller.
 • En reserve er underlagt dommernes autoritet og myndighed, uanset om vedkommende er på banen eller ej.

 

Opvarmning

Det tillades op til 5 reserver at varme op samtidig.

 

Udskiftning af målmanden

 • Enhver reserve må skifte plads med målmanden uden at meddele dette til dommerne, og uden at der er et stop i spillet.
 • Enhver spiller må skifte plads med målmanden, forudsat at der er en standsning i spil-let, og at dommerne er underrettet, før skiftet finder sted.
 • En spiller eller en reserve, der erstatter en målmand, skal bære en målmandstrøje med spillerens eget nummer på ryggen. Turneringsregler kan også fastsætte, at en spiller der fungerer som ”flyvende målmand” skal bære en trøje med nøjagtig samme farve som målmanden.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en reserve under en udskiftning træder ind på banen, før den spiller, som skal udskif-tes, har forladt banen, eller en reserver træder ind på banen uden for udskiftningszonen, skal:

 • Spillet standses (med mindre fordelsreglen kan anvendes).
 • Reserven advares for ulovlig indtræden og beordres til at forlade banen.

Hvis dommerne stopper spillet genoptages det med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog § 8).

Hvis reserven eller hans hold også begår en anden forseelse, sættes spillet i gang i hen-hold til bestemmelserne i ’Retningslinjer for Futsaldommere”.

Hvis den spiller, der skal erstattes under en udskiftning, forlader banen af årsager, der ikke er nærmere angivet i Futsalloven, eller forlader banen andre steder end i egen udskift-ningszone skal:

 • Spillet standses (med mindre fordelsreglen kan anvendes).
 • Spilleren advares for at træde ulovligt ud.

Hvis dommerne stopper spillet genoptages det med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog § 8).

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf skal:

 • De involverede spillere advares.
 • Spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog § 8). I særlige tilfælde sættes spillet i gang i henhold til bestemmelserne i ’Retningslinjer for Futsaldommere’.

Udviste spillere og udskiftningsspillere

En spiller som bliver udvist:
Før udgivelse af holdkortet kan ikke efterfølgende opføres på holdkortet
• Før kampen, efter at være opført på holdkortet og før begyndelsessparket kan erstattes af en navngiven reserve, der ikke kan erstattes.
En navngiven reserve som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes

En reserve må træde ind på banen, 2 minutter efter at en medspiller er blevet udvist, forudsat han har tilladelse fra tidtageren eller 3. dommeren – medmindre der bliver scoret et mål, før de 2 minutter er udløbet. I dette tilfælde gælder følgende:

 • Hvis der er 5 spillere mod 4, og holdet med det højeste antal spillere scorer et mål, må holdet med de 4 spillere blive fuldtalligt.
 • Hvis begge hold spiller med 3 eller 4 spillere, og der bliver scoret et mål, forbliver beg-ge hold med samme antal spillere.
 • Hvis der er 5 spillere mod 3, eller 4 mod 3, og holdet med det højeste antal spillere sco-rer et mål, må holdet med 3 spillere kun blive forøget med 1 spiller.

Hvis holdet, der scorer, er det hold med det færreste antal spillere, fortsætter kampen uden ændring i antallet af spillere.

 

Ekstra personer på banen

Træneren og andre personer, som står på holdskemaet betragtes som officials. Enhver, som ikke står på holdskemaet som spiller, reserve eller official, betragtes som spillet uvedkommende.

Hvis en official, reserve (undtagen som en del af udskiftnings proceduren), eller udvist spiller træder ind på banen, skal dommeren:

 • Kun standse spillet, hvis den pågældende har indflydelse på spillet.
 • Få personen fjernet ved næste spilstop.
 • Tildele passende disciplinær straf.

Hvis spillet bliver standset, og indblandingen skete fra:

 • En official, reserve eller udvist spiller, skal spillet genoptages med et direkte frispark el-ler straffespark.
 • En spillet uvedkommende, skal dommeren lade bolden falde.

Dommerne skal indberette hændelsen til den relevante turneringsmyndighed.

 

Mål scoret med en ekstra person på banen

Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende har rørt bolden), medmindre bolden går i modspillernes mål.

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, og spillet er genoptaget, opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, kan målet ikke annulleres. Hvis den eks-tra person stadig er på banen, skal dommeren:

 • Standse spillet.
 • Få den ekstra person fjernet.
 • Genoptage spillet ved at lade bolden falde eller med et frispark, alt efter situationen. Dommerne skal efterfølgende indrapportere til relevante turneringsmyndighed.

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, men før spillet er genoptaget, opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, skal dommeren annullere målet, hvis:

 • Den ekstra person var en spiller, reserve, udvist spiller eller official tilknyttet det hold, der scorede. Spillet genoptages med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor den ekstra person befandt sig.
 • Den ekstra person var spillet uvedkommende og havde indflydelse på spillet, medmin-dre bolden går i mål og situationen er som beskrevet ovenfor.

Skal dommeren anerkende målet, hvis:

 • Den ekstra person var en spiller, reserve, udvist spiller eller official tilknyttet det hold, der blev scoret imod.
 • Den ekstra person var spillet uvedkommende og ikke havde indflydelse på spillet.

Under alle omstændigheder skal dommerne få fjernet den ekstra person fra banen.

 

En spiller, som midlertidigt har forladt banen

Hvis en spiller, som skal have dommerens tilladelse til at genindtræde, gør dette uden tilladelse, skal dommerne:

 • Standse spillet (dog ikke øjeblikkelig, hvis spilleren ikke har indflydelse på spillet eller et medlem af dommerteamet), eller hvis fordelsreglen kan anvendes.
 • Advare spilleren for at genindtræde på banen uden tilladelse.

Hvis dommeren standser spillet, skal det genoptages:

 • Med et direkte frispark til modspillerne, hvis spilleren fik indflydelse på spillet, fra det sted hvor indflydelsen skete.
 • Med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, hvis spilleren ikke har haft nogen indflydelse.

Hvis en spiller i spillets medfør passerer én af banens grænselinjer, har han ikke begået nogen forseelse.

 

Anføreren

Anføreren han ingen speciel status eller specielle rettigheder, men han har en vis grad af ansvar for sit holds opførsel.

 

Futsalloven 2022/23