§ 4 - Spillernes udstyr

Sikkerhed

En spiller må ikke bære noget, som er farligt for ham selv eller andre spillere. Enhver form for smykker (halskæder, ringe, armbånd, øreringe, læder- eller gummiarmbånd o.l.) er for-budt og skal fjernes. Det er ikke tilladt at bruge tape til at dække smykkerne.

Spillerne skal kontrolleres før kampens start. Hvis en spiller bærer ikke-godkendt/farligt udstyr eller smykker, skal dommerne bede spilleren:

 • Fjerne det pågældende udstyr.
 • Forlade banen ved næste spilstop, hvis spilleren ikke kan eller vil fjerne udstyret.

En spiller, som ikke retter sig herefter, eller bruger det pågældende udstyr igen, skal advares.

 

Grundlæggende udstyr

En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af følgende adskilte dele:

 • En trøje med ærmer.
 • Korte bukser (målmændene må anvende lange bukser).
 • Strømper - hvis tape eller tilsvarende materiale anvendes uden på strømperne, skal det have samme grundfarve som den strømpe, som det anvendes på eller dækker.
 • Benskinner, som skal være lavet af passende materiale. Benskinner skal yde en rimelig grad af beskyttelse, dvs. principielt dække hele skinnebenet, og de skal være helt dæk-ket af strømperne.
 • Fodbeklædning.

En spiller, som tilfældigt taber sin fodbeklædning eller benskinne, skal sætte den på plads så hurtigt som muligt og senest ved næste spilstop. Hvis spilleren før det spiller bolden og/eller scorer, anerkendes målet.

 

Spilledragtens farver

 • De to holds spilledragter skal have farver, som adskiller dem fra hinanden samt fra dommerteamet.
 • Begge målmænd skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, de øvrige spillere og dommerteamet.
 • Hvis de to målmænd har samme trøjefarve, og der ikke er mulighed for at skifte, skal dommeren lade kampen afvikle.

Undertrøjer skal:

 • Have samme farve som den overvejende farve på trøjens ærmer, eller
 • Et mønster eller farver, som nøjagtig afspejler trøjeærmet.

Undershorts skal have samme farve som den overvejende farve på bukserne eller den ne-derste del af bukserne. Alle holdets spillere skal bære samme farve.

Turneringsregler kan fastsætte, at andre personer end reserverne i det tekniske område, er iført tøj som afviger i farverne fra spillerne og dommerne.

 

Andet udstyr

Beskyttelsesudstyr, som ikke er farligt, f.eks. hovedbeklædning, ansigtsmasker og knæ og armbeskyttere i blødt, polstret letvægtsmateriale er tilladt - ligesom målmandskasketter og sportsbriller.

 

Overtrækstrøje

For at kunne identificere reserverne. skal de bære en overtrækstrøje. Overtrækstrøjen skal i farve adskille sig fra de to holds spilletrøjer og fra modspillernes overtrækstrøjer.

 

Hovedbeklædning

Hvis der anvendes hovedbeklædning – bortset fra målmandskasket – skal den opfylde føl-gende krav:

 • Den skal være sort eller have samme farve som spilletrøjens mest fremtrædende farve (forudsat at spillerne på holdet bærer de samme farver).
 • Den skal være i overensstemmelse med det professionelle udseende, hvormed spille-rens øvrige udstyr fremstår.
 • Den må ikke være fæstnet til trøjen.
 • Den må ikke udgøre en fare for spilleren selv eller nogen anden spiller (f.eks. ved at have en åbne/lukke-mekanisme omkring spillerens hals).
 • Den må ikke have nogen elementer, der stikker ud fra overfladen.

 

Knæ og arm beskyttere

Hvis der anvendes knæ eller arm beskyttere skal de have samme farve som den overve-jende farve på trøjens ærmer (arm beskyttere) eller den overvejende farve på bukserne (knæ beskyttere), og ikke have noget der stikker ud.

Hvis det ikke er muligt at matche disse farver, kan sort eller hvid beskyttelse anvendes med skjorteærmer / shorts (eller bukser, hvor det er relevant) i enhver farve. Når der anvendes beskyttelse, der ikke matcher skjorteærmer / shorts (eller bukser), skal beskyttelsen have samme farve (sort eller hvid).

Elektronisk kommunikation

Spillere (herunder reserver, udskiftede og udviste spillere) må ikke bære eller bruge no-gen form for elektronisk udstyr eller udstyr til brug for kommunikation (med undtagelse af EPTS, hvor dette er tilladt).

Enhver form for elektronisk kommunikation hos officials er tilladt, når den direkte vedrører spillernes helbred eller sikkerhed eller anvendes i taktisk øjemed eller for vejledning. Dog må kun små transportable, håndholdte former for udstyr anvendes (f.eks. mikrofon, head-set, øresnegl, mobiltelefon / smartphone, smartwatch, tablet eller bærbar pc). En official, som anvender ulovligt udstyr eller opfører sig upassende som følge af brug af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr, skal bortvises fra det tekniske område.

 

Elektronisk måleudstyr (EPTS)

I de tilfælde, hvor bærbar teknologi anvendes som en del af elektronisk måleudstyr (EPTS), og det sker i officielle turneringskampe under FIFA, en konføderation eller et na-tionalforbund, skal turneringsmyndigheden sikre sig, at den teknologi, som er fæstnet til spillernes udstyr, ikke er farlig og opfylder én af disse to standarder, IMS (International Match Standard) eller FIFA Quality.

FIFA skal godkende de instanser, som foretager kontrollen.

Hvor der anvendes EPTS stillet til rådighed af turneringsmyndigheden eller kampens ar-rangør, er det den pågældendes ansvar at sikre sig, at de data og informationer, der trans-mitteres fra EPTS til det tekniske område under kampen, er pålidelige og nøjagtige.

For at støtte turneringsmyndigheder i denne godkendelsesproces har FIFA udviklet en professional standard, som er godkendt af IFAB. Dette mærke markerer, at et EPTS-ele-ment, bærbart eller optisk, er blevet officielt testet og lever op til kravene om pålidelighed og nøjagtighed, hvad angår data om spillernes position.

 

Slogans, udsagn, billeder og reklamer

Udstyr må ikke indeholde politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder. Spillerne må ikke fremvise undertrøjer/undershorts, som indeholder politiske, religiøse el-ler personlige slogans, udsagn eller billeder ud over fabrikantens logo.

For enhver overtrædelse vil spilleren/holdet blive straffet af den pågældende turnerings-myndighed, det nationale forbund eller FIFA.

 

Principper

Paragraf 4 dækker alt udstyr (inkl. tøj), som bæres af spillere og reserver. Principperne gælder også for alle officials i det tekniske område.

Følgende er (normalt) tilladt:

 • Spillerens nummer, navn, holdsymbol/logo, slogans/mærker, som fremmer fodboldspil-let, respekt og integritet, såvel som enhver reklame, som er godkendt af turneringsreg-lementer, nationalforbund, kontinentalforbund eller FIFA-reglementer.
 • Kampfakta: Hold, dato, turnering/begivenhed, spillested.
 • Tilladte slogans bør begrænses til trøjens forside og/eller armbind.
 • I nogle tilfælde kan det pågældende slogan, udsagn eller billede kun optræde på anfø-rerens armbind.

 

Fortolkning af loven

Når det skal fortolkes, om et slogan, udsagn eller billede kan tillades, bør man referere til paragraf 12, ifølge hvilken en dommer skal gribe ind over for en spiller, som bruger:

 • Fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn, eller
 • Gestikulerer på en provokerende, spottende eller opildnende måde.

Hvis et slogan, udsagn eller billede falder i én af disse kategorier, er det ikke tilladt.

Mens ’religiøse’ og ’personlige’ udsagn relativt let kan defineres, er ’politiske’ mere uklart, men slogans, udsagn eller billeder, som kan henføres til én af følgende kategorier, er ikke tilladt:

 • Enhver person, levende eller død (medmindre vedkommende er en del af det officielle navn på turneringen).
 • Ethvert lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt politisk parti (eller organisation / gruppe)
 • Enhver lokal, regional, national eller international regering, herunder dens ministerier, departementer eller funktioner.
 • Enhver organisation, som indebærer diskrimination.
 • Enhver organisation, hvis formål eller handlinger sandsynligvis vil virke stødende på et betragteligt antal mennesker.
 • Enhver specifik politisk handling eller begivenhed.

Når det drejer sig om at fejre en betydningsfuld national eller international begivenhed, bør påvirkningen af følelser hos modspillerne og deres fans overvejes nøje.

Et turneringsreglement kan indeholde yderligere restriktioner og begrænsninger, specielt i forhold til størrelsen, antallet og placeringen af tilladte slogans, udsagn og billeder. Det anbefales, at uenigheder i relation til slogans, udsagn eller billeder løses, før kampen eller turneringen afvikles.

 

Overtrædelser/ straffebestemmelser

For enhver overtrædelse af denne paragraf skal spillet ikke nødvendigvis standses, men spilleren:

 • Får besked på at forlade banen og bringe sit udstyr i orden.
 • Forlader banen ved næste standsning i spillet, medmindre han allerede har bragt sit ud-styr i orden.

En spiller, som forlader banen for at udskifte eller bringe sit udstyr i orden, skal:

 • Have kontrolleret sit udstyr af én fra dommerteamet, før han får lov til at genindtræde.
 • Må først genindtræde med dommerens tilladelse.

En spiller som genindtræder uden tilladelse fra en af dommerne skal advares. Hvis spillet standses for at advare spillere, skal spillet igangsættes med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted hvor bolden var, da spillet blev standset. Hvis spilleren får indflydelse på spillet, skal modspillerne tildeles et direkte frispark, hvor indflydelsen skete (eller et straffespark, hvis indflydelsen var i straffesparksfeltet).

 

Nummerering af spillere

Turneringsreglementet bør foreskrive en nummerering af spillerne, som normalt er fra 1 til 15, hvor nummer 1 er reserveret til målmanden. Arrangørerne skal huske på, at det er meget svært for dommerne at signalere numre større end 15.

Nummeret på hver spiller skal være synligt på hans ryg, og farven skal afvige fra trøjefar-ven. Turneringsreglementet skal foreskrive størrelsen på numrene, om de er obligatoriske, samt nummerstørrelsen på andre dele af spillernes udstyr (f. eks shorts).

 

Futsalloven 2022/23