Sagsforløb

Et sagsforløb i forhold et en mistanke om matchfixing vil typisk gennemgå 6 trin som vist i det

følgende:

  • Trin 1 – Anmeldelse
  • Trin 2 – Vurdering/kategorisering
  • Trin 3 – Orientering
  • Trin 4 – Operationelle aktiviteter (iværksættes kun ved mistanke før en kamp)
  • Trin 5 – Undersøgelse/Efterforskning
  • Trin 6 – Afslutning

 

Anmeldelse (trin1)


DBU modtager anonyme henvendelser vedrørende matchfixing via vores hotline eller hotmail. I nogle tilfælde rettes direkte henvendelse til DBU ved personligt fremmøde eller via telefonopkald eller brev.

Vurdering/kategorisering (trin 2)

Efter en gennemgang af de tilgængelige oplysninger kategoriseres henvendelsen. 

Såfremt henvendelsen vurderes at være useriøs, f.eks. hvis der slet ikke kan fremskaffes sagsoplysninger, så kategoriseres anmeldelsen som værende grundløs. DBU henlægger sagen, og foretager sig ikke yderligere. 

Hvis det viser sig, at det er en anmeldelse med hold i, kategoriseres anmeldelsen som værende mistænkelig, og DBU’s sikkerhedschef indleder en undersøgelse. 

Såfremt anmeldelsen indeholder eller undersøgelsen frembringer åbenbare beviser, kategoriseres den som værende alvorlig, og der påbegyndes en egentlig efterforskning.

Orientering (trin 3)

På baggrund af vurderingen og den efterfølgende kategorisering af sagen træffes der beslutning om orienteringsniveauet. 

Der sker ingen orientering når der er tale om grundløse anmeldelser. I mistænkelige sager underrettes nærmeste samarbejdspartnere. I alvorlige sager foretages orientering af relevante samarbejdspartnere samt DBU’s øverste ledelse.

Operationelle aktiviteter (trin 4)

Såfremt mistanken om matchfixing eller konkrete beviser på matchfixing foreligger inden pågældende kamp spilles, iværksættes der en række operationelle aktiviteter. Der udsendes observatør til kampen, som indsamler alle tilgængelige oplysninger. På baggrund af oplysningerne og egne observationer udfærdiges en detaljeret kamprapport. 

Såfremt det skønnes formålstjenligt, og hvis det er tidsmæssigt muligt overvejes det at holde mødeaktivitet med kampens parter inden kampen.

Undersøgelse/efterforskning (trin 5)

Mistænkelige sager undersøges af DBU’s sikkerhedschef, som indhenter alle tilgængelige oplysninger. Relevante samarbejdspartnere inddrages i fornødent omfang. 

På baggrund af undersøgelsen forsøges det at op- eller nedkategorisere hændelsen som henholdsvis grundløs eller alvorlig. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. på grund af manglende beviser, fastholdes hændelsen som mistænkelig. Der udfærdiges slutteligt et sagsresumé. 

Ved alvorlige henvendelser indledes en efterforskning, hvor alle relevante samarbejdspartnere inddrages. Der forsøges tilvejebragt et detaljeret billede af hændelsesforløbet - før, under og efter kampen.


Afslutning (trin 6)

Der foretages en nøje vurdering af sagsmaterialet, med henblik på at træffe en afgørelse i sagen. I mistænkelige sager fremsendes sagsresumét til DIFs Matchfixingnævn, som træffer en endelig afgørelse, om de vil behandle sagen, eller om den henlægges. 

Alle alvorlige hændelser sagsfremstilles og indbringes for DIFs Matchfixingnævn, der træffer afgørelse i sagen. 

Såfremt DIF/DBU skønner, at der er foregået noget kriminelt, indgives ligeledes politianmeldelse og det interne disciplinære forløb koordineres i dialog med politiet og anklagemyndigheden.