§ 5 - Dommerne

Dommernes straffemyndighed

Alle kampe skal ledes af to dommere, dommeren og 2. dommeren, der har fuld myndighed til at administrere lovene i forbindelse med den kamp, de er udpeget til.

 

Dommernes afgørelser

Dommernes afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, samt kampens resultat, er endelige. Dommernes afgørelser skal altid respekteres.

Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen (herunder forlænget spilletid) fløjtet af og dommerne har forladt banen eller dens nærhed, efter at tidtageren har brugt det akustiske signal, eller spillerne har forladt banen, kan dommerne ikke ændre deres kendelse til genoptagelse af spillet, hvis de indser, at den er forkert eller får oplysninger herom fra et andet medlem af dommerteamet.

Hvis en af de assisterende dommere har kommunikeret, at der er begået en forseelse til en advarsel eller til en udvisning, men dommeren ikke har set eller hørt denne kommunikation før efter igangsættelsen, kan dommeren stadig tildele følgestraffen, men igangsættelse der var forbundet med forseelsen er bortfaldet.

Dommerens beslutning går forud for 2. dommerens, hvis der er uenighed i deres kendelser.

Hvis 2. dommeren eller en af de assisterende dommere gør sig skyldig i uretmæssig indblanding eller upassende opførsel, skal dommeren bortvise pågældende og indberette sagen til rette vedkommende.

 

Rettigheder og pligter

Dommerne:

 • Håndhæve spillets love.
 • Lede kampen i samarbejde med de assisterende dommere.
 • Sikre sig, at samtlige anvendte bolde er i overensstemmelse med kravene i § 2.
 • Sikre sig, at spillernes udstyr er i overensstemmelse med kravene i § 4.
 • Holde regnskab med scoringen.
 • Efter deres skøn standse kampen for enhver overtrædelse af Futsalloven.

Standse, udsætte eller afbryde kampen som følge af en overtrædelse af loven eller udefra kommende påvirkning, f.eks. hvis:

 • Lysanlægget ikke giver tilstrækkeligt lys.
 • En tilskuer kaster en genstand, som rammer et medlem af dommerteamet, en spiller, en reserve eller en official. Dommeren kan lade kampen fortsætte eller standse, udsætte eller afbryde kampen, afhængig af hændelsens karakter.
 • En tilskuer fløjter, og dette har indflydelse på kampen. Spillet standses og genoptages ved, at dommeren lader bolden falde.
 • Hvis en bold, en anden genstand eller et dyr kommer ind på banen under kampen, skal dommeren kun standse spillet (og genoptage det ved at lade bolden falde), hvis det har indflydelse på spillet. Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende har rørt bolden), medmindre indblandingen var fra det angribende hold.
 • Lade spillet fortsætte, hvis det pågældende ikke har indflydelse på spillet, og få det fjernet fra banen ved først givne lejlighed.

Standse spillet, hvis en spiller efter deres skøn er alvorligt skadet, og sørge for at han bliver fjernet fra banen. En skadet spiller (herunder målmanden) må ikke behandles på banen og må først genindtræde på banen, når spillet er genoptaget. Han må derefter kun komme på banen via sin egen udskiftningszone. I følgende tilfælde kan spilleren behandles og forblive på banen:

 • Hvis en målmand og en markspiller er stødt sammen, og behøver hjælp.
 • Et straffespark er blevet tildlt, og den skadede spiller er målmand
 • Spillere fra samme hold er stødt sammen og behøver hjælp.
 • En alvorlig skade er opstået.
 • En spiller er blevet skadet som følge af en fysisk forseelse, og spilleren der har be-gået forseelsen skal advares eller udvises (f. eks en hensynsløs forseelse eller gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladelig), men kun såfremt vurderingen/behandlingen gennemføres hurtigt.
 • Hvis der er begået et straffespark, og det er den skadede spiller som skal sparke.
 • Sikre sig, at enhver spiller, der bløder, forlader banen. Spilleren må først genindtræde ved et tegn direkte fra dommerne, når disse har sikret sig, at blødningen er standset.
 • Hvis dommerne har givet tilladelse til at en båre kommer på banen, sikre sig, at den skadede spiller forlader banen enten på båren eller til fods. En spiller som ikke samarbejder, advares for usportslig opførsel.
 • Tildele advarsel eller udvisning til en skadet spiller, som har begået en forseelse til en advarsel eller udvisning, og skal forlade banen for at blive behandlet. Advarslen eller udvisningen gives før han forlader banen.
 • Igangsætte med at ”lade bolden falde”, hvis spillet er stoppet af en anden årsag, eller på grund af en skade som ikke er opstået på grund af en forseelse.
 • Lade spillet fortsætte indtil bolden er ude af spil, hvis en spiller efter deres mening kun er lettere skadet.
 • Lade spillet fortsætte, hvis det hold, en forseelse er begået imod, har fordel derved, og straffe den oprindelige forseelse, hvis den forventede fordel ikke bliver en realitet indenfor få sekunder.
 • Straffe den alvorligste forseelse, hvis en spiller begår to forseelser samtidig.
 • Uddele følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning. De er ikke forpligtet til at straffe med det samme, men kan vente til næste gang, bolden er ude af spil.
 • Skride ind over for officials, som ikke udviser sportslig opførsel og om nødvendigt give dem påtale, advarsel eller udvise dem fra det tekniske område samt banens umiddelbare nærhed. Såfremt det ikke er muligt, at identificere synderen i det tekniske område, er det cheftræneren som tildeles følgestraffen. Et lægeteam som er udvist, må forblive i det tekniske område.
 • Tage beslutninger i samarbejde med dommerteamet, om hændelser som dommerne ikke har set
 • Sikre sig, at ingen uvedkommende kommer ind på banen.
 • Lade spillet genoptage, efter at det har været standset.
 • Anvende de markeringer, som er beskrevet i denne bogs afsnit ’Retningslinjer for Futsaldommere’.
 • Inspicere banen, målet og området omkring banen som beskrevet i ”Retningslinjer for Futsaldommere.
 • Til rette vedkommende indsende en kamprapport med oplysning om enhver indberetning af spillere og/eller officials og andre uregelmæssigheder før, under eller efter kampen.

Dommeren skal:

 • Fungere som tidtager og 3. dommer i de tilfælde, hvor de assisterende dommere ikke er til stede.
 • Efter sit skøn udsætte eller afbryde kampen for enhver overtrædelse af loven.
 • Udsætte eller afbryde kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding.
 1. dommeren skal:
 • Erstatter dommeren i tilfælde af, at han bliver skadet eller er ude af stand til at fortsætte.

 

Ansvar

En dommer eller andet medlem af dommerteamet kan ikke gøres ansvarlig for:

 • Nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer.
 • Nogen som helst tingskade.
 • Noget som helst tab for nogen enkeltperson, klub, selskab, forbund eller tilsvarende som følge eller mulig følge af en afgørelse, som han træffer ud fra Futsalloven eller ifølge de normale procedurer i forbindelse med arrangement af, afvikling af eller kontrol over en kamp.

Eksempler på sådanne afgørelser:

 • Om banens eller dens omgivelsers tilstand eller vejrforholdene gør det muligt eller ikke muligt at afvikle en kamp.
 • Aflysning af en kamp, uanset grunden.
 • Vedrørende tilstanden af rekvisitter, udstyr og bolde, som anvendes under en kamp.
 • Afbrydelse eller fortsættelse af en kamp under hensyntagen til indblanding fra tilskuere eller noget som helst problem i tilskuerområdet.
 • Afbrydelse eller fortsættelse af en kamp for at tillade behandling af en skadet spiller.
 • Anmodning eller krav om, at en skadet spiller fjernes fra banen for at blive behandlet
 • Tilladelse til eller forbud mod, at en spiller bærer bestemt udstyr eller bestemte beklædningsgenstande.
 • For så vidt dette er inden for dommerens ansvarsområde, om en hvilken som helst person (herunder også officials fra holdene eller stadion, sikkerhedsfolk, fotografer eller andre repræsentanter for medierne) må befinde sig i nærheden af banen.
 • Enhver anden afgørelse, som dommerne træffer ifølge Futsalloven eller i overensstemmelse med sine beføjelser ifølge de turneringsregler, hvorunder kampen spilles.

 

Internationale kampe

I internationale kampe er 2. dommeren obligatorisk.

Dommerens udstyr.

Obligatorisk udstyr:

 • Mindst én fløjte.
 • Røde og gule kort.
 • Notesbog (eller andet, så der kan holdes regnskab med kampen).
 • Mindst ét ur.
 • Dommermønt.

Andet udstyr.

Dommerne må bruge:

 • Kommunikationsudstyr til kommunikation med det øvrige dommerteam (headset, etc.).
 • EPTS eller andet udstyr til fysiske målinger.

Dommerne må ikke bære smykker eller noget andet elektronisk udstyr, herunder kameraer.

Dommeren må dog bære et ur eller tilsvarende, for at tage tiden, såfremt tidtageren er fraværende.

Video support

Brug af videosupport (VS) er kun tilladt, hvis turneringsmyndighederne har opfyldt alle implementeringskrav og har en skriftlig brugstilladelse fra FIFA.

Dommerne kan bruge VS, hvis de modtager en anmodning fra et holds cheftræner eller en holdleder som er udpeget i cheftrænerens fravær. VS kan i disse tilfælde anvendes til:
• Mål/ingen mål.
• Straffespark/ikke straffespark.
• Direkte udvisning.
• Forkert identitet på en spiller.


Ligeledes kan VS anvendes, såfremt der er uenighed blandt de to dommere om en situation som omhandler en (eller flere) af ovenstående fire muligheder.

VS kan endvidere anvendes til dommernes vurdering af følgende situationer:
• Fejl på uret
• Hvis uret af tidtageren ikke er stoppet eller blevet genstartet som angivet i § 6 og 7.
• For at kontrollere om et mål er blevet scoret (bolden helt har passeret mållinjen)
• For at verificere, om bolden kom ind i målet før det akustiske signal lød ved slutningen af en halvleg eller som nævnt i §7.

VS involverer en eller flere gentagelser af situationen. Efter gennemgang af optagelsen skal dommerne træffe den endelige beslutning. Den oprindelige beslutning ændres ikke, medmindre optagelserne viser, at en ”klar og åbenlys fejl” blev begået, eller der opstod en ”alvorlig hændelse”, som ikke blev set af dommerne.

Futsalloven 2022/23