§ 6 - De assisterende dommere

De assisterende dommere

Der kan udpeges to assisterende dommere (en 3. dommer og en tidtager), som skal udføre deres opgaver i henhold til Futsalloven. De er placeret uden for banen ved midterlinjen og på samme side som udskiftningszonerne. Tidtageren er placeret ved tidtager-bordet, mens 3. dommeren håndhæver sine pligter enten siddende eller stående.

Tidtageren og 3. dommeren skal begge være forsynet med et passende ur samt det nødvendige udstyr for at kunne holde regnskab med akkumulerede frispark. Dette udstyr skal stilles til rådighed af det forbund eller den klub, på hvis bane kampen bliver spillet.

Tidtageren og 3. dommeren er forsynet med et tidtagerbord, således at de kan varetage deres pligter korrekt.

 

Rettigheder og pligter

Det er 3. dommerens opgaver at:

 • Assistere dommerne og tidtageren.
 • Registrere de spillere, der deltager i kampen.
 • Sørge for eventuel udskiftning af kampbolden på dommernes forlangende.
 • Kontrollere reservernes udstyr, inden de træder ind på banen.
 • Notere numrene på de spillere, der scorer.
 • Informere banedommerne om enhver forseelse, dårlig opførsel eller usportslig opførsel som begås af deltagerne i kampen, som dommerne måske kan overveje at sanktionere
 • Informere tidtageren, når en holdleder ønsker en time-out (jf. § 7, Spilletid).
 • Vise den obligatoriske time-out markering, når tidtageren har givet akustisk signal for at informere dommerne og holdene om, at time-out’en er bevilliget.
 • Holde regnskab med antallet af time-outs.
 • Notere de akkumulerede frispark, begået af hvert hold markeret af dommerne i hver halvleg.
 • Give den obligatoriske markering til, at det ene hold har begået 5 akkumulerede frispark i samme halvleg.
 • Anbringe et synligt tegn på tidtagerens bord, for at indikere, at et hold har begået 5 akkumulerede frispark i samme halvleg.
 • Nedskrive navne og numre på de spillere, der bliver advaret eller udvist.
 • Give skilte til hver holds officials før starten af hver halvlegs begyndelse, således at de kan anmode om time-out.

Time-out

 • Give skilte til hvert holds officials som indikerer, hvornår en reserve kan indtræde på banen, for at erstatte en udvist spiller.

Reserven må træde ind på banen når der er……… minutter og

…….sekunder tilbage på uret, før slutningen af…….halvleg

 • Under dommernes ansvar at sørge for genindtræden af en spiller, der har forladt banen for at bringe sit udstyr i orden.
 • Under dommernes ansvar at sørge for genindtræden af en skadet spiller.
 • Signalere til dommerne, når en åbenlys fejl er konstateret i forbindelse med en advaret eller udvist spiller, eller hvis en voldshandling er blevet begået udenfor deres synsfelt. I alle tilfælde træffer dommerne de beslutninger, der har med spillet at gøre.
 • Føre tilsyn med de personer, der befinder sig i det tekniske område, hvis dette findes, og på bænkene samt underrette dommerne om enhver form for usportslig opførsel.
 • Notere de standsninger, der er i spillet på grund af indblanding udefra samt årsagerne til dem.
 • Sørge for enhver information, der er relevant for kampen.
 • Indtage sin placering som beskrevet i ”Retningslinjer for Futsaldommere”.
 • Erstatte 2. dommeren, i det tilfælde, at dommeren eller 2. dommeren bliver skadet eller er ude af stand til at fortsætte.

Tidtageren:

Skal sikre, at kampens varighed overholder bestemmelserne i § 7 ved at:

 • Starte uret, når begyndelsessparket er taget korrekt.
 • Stoppe uret, når bolden er ude af spil.
 • Genstarte uret efter at spillet er genoptaget korrekt efter et indspark, målkast, hjørnespark, begyndelsesspark, frispark, straffespark eller når dommeren lader bolden falde.
 • Notere scoringerne og akkumulerede frispark i hver halvleg på den synlige måltavle, hvis en sådan er til rådighed.
 • Stoppe uret efter et mål er blevet scoret, efter et straffespark eller et frispark er blevet tildelt, eller efter en spiller er blevet skadet.
 • Gøre opmærksom på, at et hold ønsker en time-out med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes, efter at han er blevet gjort opmærksom herpå af 3. dommeren.
 • Holde øje med 1-minuts time-out.
 • Gøre opmærksom på afslutningen af en time-out med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • Gøre opmærksom på det 5. akkumulerede frispark hos et hold med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes, efter at han er blevet gjort opmærksom herpå af 3. dommeren.
 • Holde øje med den effektive 2 minutters udvisningsperiode, når en spiller er blevet udvist.
 • Markere slutningen på første halvleg, kampens slutning eller slutningen på den tid, dommeren har lagt til eller slutningen på halvlegene i eventuel forlænget spilletid med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • Indtage sin position som beskrevet i ”Retningslinjer for Futsaldommere
 • Udføre 3. dommerens konkrete opgaver i tilfælde af dennes fravær, såfremt en assisterende reservedommer ikke er udpeget
 • Skaffe enhver information, der er relevant for kampen.
 • Stope uret når dommerne giver signal dertil

 

Internationale kampe

I internationale kampe er 3. dommeren og tidtageren obligatorisk.

I internationale kampe skal uret, der benyttes, have alle de nødvendige funktioner (præcis tidtagning, en indstilling til at kunne tage tiden på 2 minutters udvisningsperioder for mindst 4 spillere samtidig, og kunne overvåge hvert holds akkumulerede frispark i hver halvleg).

 

Assisterende reserve dommer (ARD)

I turneringer og kampe hvor en assisterende reservedommer er udpeget, skal hans opgaver være i overensstemmelse med Futsalloven.

Assisterende reservedommer skal:

 • Erstatter 3. dommeren, hvis en af dommerne eller 3. dommeren er ude af stand at starte eller fortsætte kampen og kan også erstatte tidtageren hvis det bliver nødvendigt.
 • Assistere dommerne og 3. dommeren gennem hele kampen, herunder med administrative opgaver -før, under og efter kampen efter anvisninger fra dommerne.
 • Til rette vedkommende indsende en rapport med oplysning om dårlig opførsel eller uregelmæssigheder, som er sket udenfor dommernes synsfelt. Dommerne informeres om rapportens indhold.
 • Nedskrive alle hændelser der er sket -før under og efter kampen.
 • Bære et ur, såfremt der måtte være behov for at nedskrive tidspunktet for en eventuel hændelse.
 • Indtage en position tæt på tidtageren, således han kan assistere dommerne og 3. dommeren med relevant information vedrørende kampen.

 

Futsalloven 2022/23