International behandling af minoransøgninger ved FIFA

International behandling ved FIFA

Fælles for nedenstående undtagelser er at de både gælder ved overførsel af spillercertifikater mellem forskellige forbund, og ved førstegangsregistreringer af udenlandske statsborgere der aldrig har været registreret noget sted i verden før.

Alle nedenstående dokumenter skal fremsendes til DBU i PDF-format. Filerne skal sendes som separate dokumenter, men meget gerne i samme mail.

De enkelte dokumenter skal som udgangspunkt være på et af de fire FIFA-sprog (engelsk, tysk, spansk eller fransk). Det kan undtagelsesvist tillades at enkelte dokumenter er på dansk, f.eks. fødselscertifikat der kun findes på dansk, dog skal DBU i disse tilfælde bruge ekstra sagsbehandlingstid på at bekræfte indholdet af dokumentet overfor FIFA.

Almindelige dokumenter uden personfølsomme oplysninger skal sendes til transfer@dbu.dk

Dokumenter med personfølsomme oplysninger, f.eks. pas, skal sendes til vores sikkermail på transfer@dbu.dk

De forskellige undtagelser og hvilke dokumenter der skal bruges i sagen hos FIFA gennemgås nedenfor.

Undtagelse 1: Artikel 19.2 a)

Spilleren flytter med sin forældre af årsager der ikke er knyttet til den mindreåriges fodbold, f.eks. forældrenes arbejde i Danmark.

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Kopi af forældrenes pas eller anden officiel billede-ID (både moderen og faderen)
 • Bopælsbevis for begge forældre (Kan enten være en bopælsattest fra kommunen, en max tre måneder gammel regning eller en underskrevet lejeaftale eller et underskrevet skøde der max er underskrevet for 3 måneder siden)
 • Forældrenes ansættelseskontrakt der indikerer at forælderen arbejder i Danmark, alternativt en udtalelse fra virksomheden der bekræfter startdatoen for ansættelsen og at forælderen er under ansættelse på nuværende tidspunkt.
 • Vi kan i de fleste tilfælde nøjes med en ansættelseskontrakt eller bekræftelse for den ene forælder.
 • Hvis familien er flyttet til Danmark af andre årsager end arbejde, f.eks. statsborgerskab eller anden tilknytning til landet, så skal der bruges dokumentation der understøtter dette. I tilfælde af statsborgerskab kan vi tage udgangspunkt i familiens pas og en skriftlig erklæring fra forældrene, som oplyser om hensigterne iht. flytningen til Danmark
 • Arbejdstilladelse i Danmark (gælder kun for personer udenfor EU/EØS)
 • Derudover skal vi, hvis spilleren skal være på kontrakt i den anmodende klub, bruge en underskrevet kopi af spillerkontrakten samt bevis for arbejdstilladelse såfremt spilleren ikke er fra EU/EØS.

Denne undtagelse kan også gøres gældende i andre tilfælde, f.eks. hvis spilleren kun er flyttet med den ene forælder, eller hvis spilleren er flyttet fra én forælder til en anden forælder. Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 5 og 6 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

Udover hvad der fremgår af side 5 og 6, omfatter undtagelsen også den situation, hvor en spiller har været på udveksling og flytter tilbage til sine forældre i Danmark efter endt udveksling, eller hvis spilleren har gjort brug af 50 km-undtagelsen som beskrevet nedenfor til udlandet, og nu flytter tilbage til Danmark hos sine forældre.

 

Undtagelse 2: Artikel 19.2 b)

Undtagelsen er gældende i følgende situationer:

 • Spilleren flytter fra et land udenfor EU/EØS-området til et land i EU/EØS-land, og spilleren har statsborgerskab i et EU/EØS-land
 • Spilleren flytter fra et EU/EØS-land til et andet EU/EØS-land, uanset om spilleren har statsborgerskab i EU/EØS
 • Spilleren flytter forbund indenfor samme land – Undtagelsen gør sig gældende ved flytning mellem Færøerne og Danmark og landene imellem i Storbritannien hvor der er separate forbund

Særligt for denne undtagelse er, at den kun gør sig gældende for klubber der indplacerer sig på højeste nationale standard. Her tages der udgangspunkt i træningskategorierne, og derfor er det på herre-siden kun klubberne i Superligaen og på kvinde-siden kun klubberne i Kvindeligaen der kan gøre brug af undtagelsen.

Den nødvendige dokumentation er følgende:

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Dokumentation for akademisk uddannelse
 • Dokumentation for boligmæssige forhold og/eller at der er voksne der er ansvarlige for spilleren under opholdet i Danmark alene
 • Dokumentation for fodboldmæssig uddannelse, herunder at der er tale om højeste nationale standard. Dokumentation skal indeholde spillerens ugentlige fodboldtræningsskema inkl. dage og varigheden af hver træningssession samt en erklæring fra den anmodende klub der klargør hvilket hold i klubben spilleren skal tilknyttes
 • Godkendelse fra forældrene der klargør at forældrene er indforstået med skiftet og at de tillader spilleren at flytte til Danmark og være i den pågældende klub
 • Derudover skal vi, hvis spilleren skal være på kontrakt i den anmodende klub, bruge en underskrevet kopi af spillerkontrakten

Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 7 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

 

Undtagelse 3: Artikel 19.2 c)

Spilleren får overført spillercertifikatet mellem to lande hvor både den nye klub og spillerens bopæl er indenfor 50 km af den fælles grænse.

Dokumentation der her skal bruges er:

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Bevis for bopæl for både spilleren og forældrene (dokumentet må max være 3 måneder gammelt)
 • Bevis for at spilleren og familien bor indenfor 50 km af den fælles landegrænse og at den anmodende klubs hovedkvarter befinder sig indenfor 50 km af den samme fælles landegrænse og at der i alt at under 100 km fra boligen til hovedkvarteret
 • Bekræftelse fra fodboldforbundet i hjemlandet om at der gives tilladelse til skiftet (DBU indhenter denne bekræftelse)
 • Derudover skal vi, hvis spilleren skal være på kontrakt i den anmodende klub, bruge en underskrevet kopi af spillerkontrakten

Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 8 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

 

Undtagelse 4: Artikel 19.2 d)

Spilleren er asylansøger/flygtning og er kommet til Danmark alene af humanitære årsager.

Undtagelsen gælder for spillere der er flygtet alene fra sit hjemland af humanitære årsager specifikt relateret til spillerens liv eller frihed der bliver truet på baggrund af race, religion, nationalitet, at spilleren tilhører en vis social gruppe eller politisk overbevisning og har derfor midlertidigt fået tilladelse til at bo i det land hvor spilleren opholder sig nu.

Dokumenterne vi skal bruge er følgende:

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Bevis for flygtningestatus/asylansøgerstatus
 • Kopi af afgørelse om forældremyndighed/værgemål i Danmark
 • Erklæring fra forældremyndighedsindehaverne/værgerne om tilladelse til at spille fodbold i den pågældende klub
 • Erklæring om de biologiske forældres nuværende situation
 • Erklæring om status på den nye klub – amatør eller professionel (DBU udfærdiger denne)
 • Erklæring fra spilleren om spillerens status og registrering i sin seneste klub. Hvis der ikke har været tidligere klubber skal erklæringen indeholde information om dette
 • Derudover skal vi, hvis spilleren skal være på kontrakt i den anmodende klub, bruge en underskrevet kopi af spillerkontrakten samt bevis for arbejdstilladelse

Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 9 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

 

Undtagelse 5: Artikel 19.2 e)

Spilleren er udvekslingsstuderende og skal tilknyttes en klub der ikke er en professionel klub, eller en klub der har et finansielt, juridisk eller de facto-link til en professionel klub.

Det er vigtigt at have for øje med denne undtagelse, at den skal falde ind under én af de tre underkategorier der foreligger.

Der skal enten være tale om:

 • Spillerens udvekslingsforløb i Danmark og den ønskede registrering med den pågældende klub varer under et år
 • Spillerens udvekslingsforløb i Danmark varer mere end et år, men spilleren fylder 18 om under et år
 • Spillerens udvekslingsforløb i Danmark varer mere end et år, men der er mindre end et år tilbage af forløbet

Dokumentationen der skal bruges er:

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Kopi af begge forældres pas eller andet officielt billede-ID
 • Dokumentation for udvekslingsprogrammet/alternativt erklæring om at familien selv har planlagt udvekslingsopholdet og ikke gjort det gennem et program
 • Registreringsformular for udvekslingsprogrammet underskrevet af spilleren og/eller forældrene
 • Erklæring om at spilleren vender tilbage efter udvekslingsopholdet. Hvis spilleren fylder 18 mens denne er på udveksling skal vi bruge en erklæring om at spilleren fylder 18 under opholdet og eventuelt selv bestemmer hvad der skal ske efterfølgende
 • Dokumentation for undervisning – dette er bekræftelse fra den nye uddannelsesinstitution om datoerne for start og slut på forløbet såvel som en detaljeret udgave af spillerens skema under opholdet
 • Bekræftelse af spillerens deltagelse i udvekslingsprogrammet/opholdet fra den skole spilleren er tilknyttet i hjemlandet. Hvis spilleren ikke længere tilknyttet en skole i hjemlandet skal vi bruge en erklæring fra forældrene om at spilleren ikke længere er tilknyttet en uddannelsesinstitution.
 • Dokumentation for værtsforældre en eller flere voksne der er ansvarlige for spilleren under opholdet, f.eks. på en efterskole
 • Tilladelse til deltagelsen i fodboldaktiviteten fra værtsforældre eller den/de person(er) der er ansvarlig for spilleren under opholdet
 • Tilladelse til deltagelsen i fodboldaktiviteten fra forældre

 

Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 10 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

 

Undtagelse 6: Artikel 19.3 og 19.4

Spilleren og familien har boet i Danmark minimum 5 år i træk uden afbrydelser og har ikke tidligere været registreret i andre lande eller forbund.

Ved denne undtagelse nedsættes omfanget af dokumenter der skal til for at få tilladelse til at førstegangsregistrere en spiller, og derfor bliver processen enklere i de tilfælde hvor det er påkrævet at FIFA forhåndsgodkender skiftet.

De dokumenter der skal bruges i denne undtagelse er følgende:

 • Fødselscertifikat på spilleren
 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Bevis for kontinuerlig bopæl de seneste 5 år med startdato. Dokumentet må maksimalt være 3 måneder gammelt. Alternativt kan en oversigt over spillerens skolemæssige registrering udstedt og underskrevet af den relevante uddannelsesinstitution
 • Derudover skal vi, hvis spilleren skal være på kontrakt i den anmodende klub, bruge en underskrevet kopi af spillerkontrakten.

Dokumentationskravene varierer fra sag til sag, og I opfordres derfor til at læse nærmere i FIFA’s minor application guide på side 11 hvor der til de enkelte dokumentstyper er tilknyttet en fodnote der beskriver hvad dokumentet skal indeholde for at blive godkendt af FIFA.

 

Visse af ovenstående undtagelser kan også behandles nationalt hvis den anmodende klub er amatørklub uden et juridisk, finansielt eller de facto-link til en professionel klub. Dette gør sig gældende for artikel 19.2 a), 19.2 c) samt 19.3 og 19.4.

Læs nærmere om den nationale behandling HER